589/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om sameområdets yrkesutbildningscentral

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 21 april 1978 om sameområdets yrkesutbildningscentral (302/78) 9 §, 11 § 5 punkten, 12 §, 13 § 2 mom. och 14 § samt

fogas till förordningen en ny 14 a §, som följer:

9 §

För den verksamhet som bedrivs i skolform finns vid utbildningscentralen en läroanstaltskommission, om vilken gäller vad som stadgas om läroanstaltskommissioner vid yrkesundervisningsläroanstalter.

11 §

På utbildningscentralens rektor ankommer:


5) att verkställa direktionens och lärarkårens beslut, föra stadgad matrikel över skolans tjänstemän och dessutom avfatta och tillställa den som saken gäller nödvändiga skrivelser, statistiska uppgifter och annan information om utbildningscentralen samt årsberättelse;


12 §

Vid utbildningscentralen finns en rektorstjänst. Dessutom kan vid utbildningscentralen finnas lärartjänster och andra tjänster.

Vid utbildningscentralen kan också finnas timlärare och andra tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

13 §

Behörighetsvillkor för utbildningscentralens lärare är samma yrkeskompetens och pedagogiska utbildning som fordras av motsvarande lärare i motsvarande tjänst vid ifrågavarande slag av läroanstalter.

14 §

Rektor utnämns av yrkesutbildningsstyrelsen.

Lärare och övrig personal utnämns eller anställs av direktionen.

14 a §

Rektor beviljas tjänstledighet av direktionen. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock rektor av yrkesutbildningsstyrelsen.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av rektor. Lärare beviljas dock av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än tre månader av direktionen.

Vikarier anställs av den som beviljar tjänstledighet. Lärarvikarier för längre tid än tre månader anställs dock av direktionen.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.