583/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola

På föredragning av undervisningsministern

ändras i förordningen den 7 april 1977 om Suomalais-venäläinen koulu benämnda skola (314/77) 4 § 12 och 13 punkten, 6 § 8 punkten, 7 § 1 mom., 15 §, 17 § 1-3 mom. och 20 § 1 mom.,

av dessa lagrum 4 § 12 och 13 punkten, 7 § 1 mom., 17 § 1 och 3 mom. och 20 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 12 juli 1985 (622/85) och 15 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda förordning, samt

fogas till förordningen en ny 14 a § som följer:

4 §

På direktionen ankommer:


12) att ledigförklara tjänster och utnämna lärare samt att utnämna eller anställa övrig personal;

13) att bevilja lärare av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än tre månader och övriga tjänstemän av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år samt att anställa lärarvikarier för längre tid än tre månader;


6 §

På skolans rektor ankommer:


8) att bevilja tjänstemän tjänstledighet samt att anställa vikarier i andra fall än de som avses i 4 § 13 punkten;


7 §

Vid skolan kan finnas en eller flera biträdande rektorer enligt vad som undervisningsministeriet bestämmer. Biträdande rektor förordnas av skolans direktion bland skolans ordinarie lärare för tre år i sänder, sedan lärarkåren och föräldrarådet avgett utlåtande i saken.


4 kap.

Lärare och övrig personal

14 a §

Vid skolan finns en rektorstjänst. Dessutom kan vid skolan finnas lärartjänster och andra tjänster. Lärartjänsterna är tjänster som äldre och yngre lektor, lektor, ämneslärare, klasslärare och lärare i förklass.

Vid skolan kan dessutom finnas timlärare och andra tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

15 §

Rektor utnämns av skolstyrelsen.

Rektor beviljas tjänstledighet av direktionen. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock rektor av skolstyrelsen.

17 §

Behörighetsvillkor för lärartjänsterna vid skolan är sådan behörighet som förutsätts för motsvarande tjänst vid grundskola eller gymnasium. Behörig för lärartjänst är även den som i Sovjetunionen har fullgjort studier som enligt skolstyrelsens uppfattning är tillräckliga i det ämne vari han undervisar, och som dessutom har fullgjort de tilläggsstudier i Finland som skolstyrelsen anser vara behövliga.

Behörighetsvillkor för rektorstjänsten är sådan behörighet som krävs för lektorstjänst och sådana kunskaper i ryska som skolstyrelsen anser vara tillräckliga.

Finns vid grundskola eller gymnasium inte någon motsvarande tjänst, är den behörig för en sådan tjänst samt för timläraruppgift, som skolstyrelsen anser ha tillräcklig förmåga att sköta tjänsten eller uppgiften.


20 §

I skolstyrelsens beslut får ändring inte sökas genom besvär, utom då beslutet gäller ett sådant ärende som avses i 19 §, varvid ändring söks genom besvär enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.