575/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om förundersökning och tvångsmedel

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av förundersökningslagen av den 30 april 1987 (449/87) samt 1 kap. 7 § och 7 kap. 3 § tvångsmedelslagen av samma dag (450/87):

Registrering av anmälan om brott
1 §
Registrering

Då en målsägande eller någon annan anmäler ett brott eller en händelse som han anser vara ett brott till polisen eller till någon annan förundersökningsmyndighet, skall anmälan utan dröjsmål registreras.

Anmälan registreras genom att de uppgifter om händelsen och parterna antecknas som behövs för att förundersökning skall kunna göras. Är anmälan bristfällig, skall den som gjort anmälan uppmanas att komplettera den.

Anmälan kan lagras i en fil som sköts genom automatisk databehandling.

2 §
Överföring av anmälan

Har anmälan om brott gjorts hos en förundersökningsmyndighet till vars uppgifter förundersökningen i ärendet inte hör, skall myndigheten dock registrera anmälan och sända den samt annat material som uppkommit i ärendet till den förundersökningsmyndighet på vilken ärendet ankommer.

Meddelanden till målsäganden och åklagaren
3 §
Meddelande till målsäganden om åtgärder som kommer att vidtas

Förundersökningsmyndigheten skall i mån av möjlighet ge målsäganden besked om vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av brott som genom anmälan eller på annat sätt kommit till myndighetens kännedom.

4 §
Meddelande till målsäganden om att förundersökning inte görs

Om målsäganden har gjort en brottsanmälan eller, utan att yrka straff på den som är skyldig till brottet, med stöd av 3 § 4 mom. förundersökningslagen (449/87) har begärt förundersökning av ett målsägandebrott, men förundersökning inte görs, skall han underrättas om orsaken till detta.

5 §
Meddelanden till målsäganden med anledning av förundersökning av målsägandebrott

Då målsäganden anmäler ett målsägandebrott till förundersökningsmyndigheten eller då förundersökning av ett målsägandebrott inleds i fall som avses i 3 § 2 mom. förundersökningslagen, skall målsäganden underrättas om att förundersökning görs eller att undersökningen fullföljs endast om han yrkar straff på den som är skyldig till brottet, och att den läggs ned om han återtar sitt straffyrkande. Meddelandena skall om möjligt ges då brottsanmälan tas emot eller då målsäganden underrättas om att undersökningen har inletts och senast då målsäganden förhörs.

Då förundersökning av ett målsägandebrott med stöd av 3 § 3 mom. förundersökningslagen görs på begäran av åklagaren, skall målsäganden utan dröjsmål underrättas om att undersökningen har inletts.

6 §
Meddelande till målsäganden om rätt till ersättning

Har målsäganden på grund av brottet lidit sådan skada för vilken han uppenbart har rätt till ersättning med stöd av lagen om ersättning för brottsskador av statsmedel (935/73), skall förundersökningsmyndigheten upplysa honom om denna rätt och vid behov ge honom anvisningar om hur han skall söka ersättning.

7 §
Meddelande till åklagaren

Förundersökningsmyndigheten skall utan dröjsmål underrätta åklagaren om brottsärenden som inkommit till den för undersökning, då någon misstänks för ett brott

1) för vilket det strängaste straffet är minst tio års fängelse,

2) som har stor samhällelig betydelse,

3) som har förorsakat stor person-, miljö- eller förmögenhetsskada eller risk för sådan skada,

4) i fråga om vilket särskild kännedom om ekonomiska frågor krävs vid undersökningen,

5) för vars del det råder osäkerhet beträffande laga domstol eller åklagarens behörighet,

6) som tillsammans med andra brott som undersöks hänför sig till en större helhet som åklagaren skall behandla, eller

7) som hänför sig till ett brottsärende som redan handläggs av åklagaren eller domstolen.

Åklagaren skall även underrättas om ett brottsärende, när han särskilt har begärt att bli underrättad om det.

Meddelandet görs genom att åklagaren tillställs en kopia av den brottsanmälan som registrerats eller genom att han ges någon annan redogörelse för saken.

Länsåklagaren kan på framställning av åklagaren befria förundersökningsmyndigheten från skyldigheten att lämna meddelande i ärenden som gäller särskilt bestämda i 1 mom. 1 punkten nämnda brott.

Offentliggörande av uppgifter som gäller förundersökning
8 §
Avslöjande av en misstänkts identitet

Namnet på eller bilder av den som är misstänkt för ett brott får lämnas till offentligheten endast, om det är nödvändigt för att brottet skall kunna redas ut eller en misstänkt skall kunna gripas eller av andra synnerligen vägande skäl.

9 §
Rätt att lämna uppgifter om förundersökning till offentligheten

Rätt att lämna uppgifter om en förundersökning till offentligheten har undersökningsledaren och hans förman samt andra tjänstemän som har utsetts därtill av förmannen.

Stadganden om barn
10 §
Definition

Som barn anses i denna förordning den som inte fyllt aderton år.

11 §
Behandlingen av barn vid förundersökning

Barn skall vid förundersökning bemötas på det sätt som deras ålder och utvecklingsnivå förutsätter. Särskilt skall tillses att barnet inte i onödan förorsakas olägenheter i skolan, på arbetsplatsen eller i någon annan för barnet viktig omgivning.

Undersökningsåtgärder som berör barn skall i mån av möjlighet utföras av polismän som är väl förtrogna med denna uppgift. Förundersökningsmyndigheten skall vid behov rådfråga en läkare eller någon annan sakkunnig om barnet kan utsättas för undersökningsåtgärder.

Om förhör av barn under femton år stadgas i 14 §.

Förhör
12 §
Förhör av berusade

Är någon till den grad påverkad av alkohol eller något annat rusmedel att han inte kan antas förstå innebörden av ett förhör, får han förhöras endast om det är nödvändigt för att brottet skall kunna redas ut. I förhörsprotokollet skall i ett sådant fall göras en anteckning om den förhördes tillstånd och om varför förhöret har ansetts vara nödvändigt. Den förhörde skall ges möjlighet att senare på nytt granska sin berättelse. Om granskningen gäller vad som stadgas i 39 § 2 mom. förundersökningslagen.

13 §
Förhör av personer vilkas sinnestillstånd är rubbat

Kan den förhörde inte antas förstå innebörden av förhöret på grund av rubbat sinnestillstånd eller chock eller av någon annan liknande orsak, skall 12 § tillämpas. Om förhöret skall vid behov diskuteras med den förhördes anhöriga och läkare.

14 §
Förhör av barn under femton år

Då ett barn under femton år misstänkas för en brottslig gärning, får han förhöras endast om det är nödvändigt för att utreda om någon som har fyllt femton år har varit delaktig i brottet eller för att återfå egendom som har gått förlorad genom gärningen, eller om det annars är synnerligen viktigt att få upplysningar av barnet om gärningen och upplysningar inte utan svårigheter kan fås på något annat sätt.

15 §
Meddelande om förhör till socialnämnden

Då ett barn förhörs såsom misstänkt skall socialnämnden beredas tillfälle att sända en företrädare till förhöret, om detta inte i enlighet med 15 § 2 mom. barnskyddslagen (683/83) skall anses vara uppenbart obehövligt.

16 §
Anteckningar i förhörsprotokollet

I det förhörsprotokoll som uppsätts över förhöret skall utöver förhörsberättelsen antecknas

1) tidpunkten då förhöret inleddes och avslutades, platsen för förhöret, förhörsledare samt övriga närvarande,

2) den förhördes personuppgifter och, i fråga om personer som förhörs såsom misstänkta, även civilstånd, underhållsskyldighet, inkomster och förmögenhet samt, vid undersökning av trafikbrott eller trafikförseelser som begåtts med motorfordon, uppgifterna i körkortet,

3) den förhördes ställning vid förundersökningen och förändringar av den,

4) sådana förfrågningar och meddelanden som avses i 29 § förundersökningslagen, samt

5) sådan granskning av förhörsberättelsen som avses i 39 § 2 eller 3 mom. förundersökningslagen.

I protokollet över förhör med en laglig företrädare för ett samfund som förhörs såsom målsägande antecknas de uppgifter som behövs för att samfundet skall kunna identifieras samt företrädarens ställning i samfundet.

I förhörsprotokollet skall även antecknas

1) orsaken till att förhör har hållits mellan klockan 21 och 6,

2) orsaken till att någon med stöd av 31 § förundersökningslagen har vägrats tillträde till förhöret eller med stöd av lagens 35 § har avlägsnats därifrån samt huruvida målsägandena i enlighet med lagens 36 § har beretts tillfälle att ta del av vad som kommit fram vid förhöret och att ställa frågor, samt

3) huruvida socialnämnden har beretts tillfälle att sända en företrädare till ett förhör av ett barn samt huruvida en företrädare för socialnämnden har varit närvarande.

17 §
Inspelning av förhörsprotokollet på ljud- eller bildupptagning

Förhörsberättelsen kan helt eller delvis spelas in på en ljud- eller bildupptagning. Före inspelningen skall den som skall förhöras underrättas om detta.

18 §
Granskning av förhörsberättelser som spelats in på ljud- eller bildupptagning

Spelas förhörsberättelsen in på en ljud- eller bildupptagning, skall den förhörde efter avslutat förhör få lyssna på upptagningen och i berättelsen göra sådana korrigeringar och tillägg som behövs.

Om förhörsberättelsen inspelas eller på basis av den förhördes uttalanden inläses på band för senare utskrivning, får den förhörde välja mellan att granska berättelsen antingen på det sätt som stadgas i 1 mom. eller på samma sätt som i fråga om en skriven förhörsberättelse.

Förundersökningsprotokoll
19 §
Anteckningar som gäller förundersökningen

I förundersökningsprotokollet skall anteckning göras

1) om att en sådan begäran om tilläggsundersökning som avses i 12 § förundersökningslagen och som framställts av en part inte har bifallits samt om att material som en part har tillhandahållit inte har tagits emot då det inte har ansetts vara relevant,

2) om åtgärder som undersökningsledaren eller en utredare med stöd av 16 § 3 mom. förundersökningslagen har vidtagit trots att han är jävig,

3) om de särskilda skäl till att någon som har varit närvarande vid förundersökning med stöd av 21 § 3 mom. förundersökningslagen åläggs att infinna sig på nytt eller hämtas till förundersökning tidigare än 12 timmar efter föregående undersökning, samt

4) om att någon med stöd av 45 § förundersökningslagen har förvägrats rätt att vara biträde vid förundersökningen.

20 §
Anteckningar om användning av tvångsmedel

Angående tvångsmedel som använts vid förundersökningen skall i förundersökningsprotokollet antecknas sådana uppgifter som behövs vid åtalsprövningen och rättegången.

Förbud mot att för utomstående röja uppgifter som gäller förundersökningen
21 §
Delgivning av förbud

Ett förbud som avses i 48 § 1 mom. förundersökningslagen skall bevisligen och i skriftlig form delges den som förbudet gäller. I förbudet skall nämnas de uppgifter som förbudet gäller, den tid förbudet är i kraft samt påföljderna av brott mot förbudet.

Gripande, anhållande och häktning
22 §
Registrering av anhållande

Vid anhållande skall antecknas

1) den anhållnes personuppgifter,

2) det brott för vilket den anhållne misstänks,

3) den särskilda förutsättningen för anhållandet enligt underpunkten a, b eller c i 1 kap. 3 § 1 mom. 2 punkten tvångsmedelslagen (450/87),

4) den tjänsteman som beslutat om anhållandet,

5) tidpunkten för gripandet eller tidpunkten enligt 1 kap. 13 § 1 mom. tvångsmedelslagen då den anhållne har infunnit sig till förundersökning,

6) tidpunkten då beslut om anhållande fattades,

7) tidpunkten då den anhållne underrättades om att häktningsyrkande har framställts,

8) tidpunkten då häktningsyrkandet framställdes och beslutet om häktning fattades,

9) frigivningstidpunkten,

10) när och till vem en underrättelse som avses i 1 kap. 7 § 2 mom. tvångsmedelslagen har lämnats och, om underrättelsen har lämnats mot den anhållnes vilja, orsaken till detta, samt

11) huruvida den anhållne har belagts med fängsel eller placerats i särskilt rum samt orsaken till dessa åtgärder och den tid de har begått.

Vad som stadgas i 1 mom. skall i tillämpliga delar iakttas även då någon med stöd av något annat beslut än ett beslut om anhållande har placerats i ett rum som är avsett för anhållna.

23 §
Registrering av tidpunkten då yrkandet om häktning framställdes

Domstolen skall registrera den tidpunkt då det skriftliga yrkandet om häktning har inkommit eller den tidpunkt då ett yrkande om häktning som gjorts muntligen eller per telefon har framställts.

24 §
Samarbete mellan myndigheterna i häktningsärenden

Den som framställer av ett häktningsyrkande skall utan dröjsmål tillställa åklagaren en kopia av yrkandet. Om häktningsyrkandet och åtalet behandlas vid olika domstolar, skall kopian tillställas den åklagare inom vars verksamhetsområde åtalet för det brott som ligger till grund för häktningsyrkandet skall behandlas.

Reseförbud
25 §
Meddelande om reseförbud

Den myndighet som beslutar om meddelande av reseförbud, ändring av ett beslut om reseförbud, beviljande av tillfälligt tillstånd att avlägsna sig och hävning av reseförbud skall utan dröjsmål underrätta polisen om att en sådan åtgärd har vidtagits, så att detta kan registreras i polisens datasystem.

Ikraftträdande
26 §
Ikraftträdels

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.