572/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Lag om ändring av lagen om försvarsmakten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 7 § lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/74) samt

fogas till lagen en ny 2 a § som följer:

2 a §

Om de uppgifter som avses i 2 § 1 och 2 punkten samt om de kraftåtgärder och tvångsmedel som kan tillgripas när uppgifterna utförs stadgas genom förordning och bestäms dessutom genom beslut av statsrådet eller försvarsministeriet. Genom förordning stadgas likaså om straffpåföljder för brott mot stadgandena och bestämmelserna om territorialövervakning. Påföljderna kan vara böter eller fängelse i högst sex månader.

7 §

Om tjänsterna inom försvarsmakten stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Genom denna lag upphävs lagen den 1 februari 1974 om tjänster och befattningar vid försvarsmakten (91/74) jämte senare ändringar.

Regeringens proposition 203/87
Försvarsutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 43/88

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.