559/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Lag om ändring av lagen om kommunindelning

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) nya 8 a-8 d §§ och ett nytt 4 a kap. som följer:

8 a §
Planer för lokalförvaltningens service

Ändras kommunindelningen så att en hel kommun ansluts till en annan kommun eller till en ny kommun som skall bildas, skall en plan uppgöras för ordnandet av kommunalförvaltningens respektive den statliga lokalförvaltningens service inom det område som ansluts, för de fem kalenderår som följer på det då ändringen i kommunindelningen trädde i kraft.

8 b §
Behandlingen av planerna

Den plan för kommunalförvaltningens service som avses i 8 a § uppgörs i samarbete med länsstyrelsen gemensamt av de kommuner som berörs av ändringen i kommunindelningen. Planen godkänns av kommunernas fullmäktige. Planen skall underställas statsrådet.

Planen för den statliga lokalförvaltningens service uppgörs av länsstyrelsen tillsammans med behöriga statliga myndigheter. Länsstyrelsen skall i samband med beredningen av planen höra de kommuner som kan beröras av de planerade ändringarna. Planen godkänns av statsrådet.

8 c §
Planernas bindande verkan

Planer som godkänts eller fastställts av statsrådet skall iakttas när kommunalförvaltningens och den statliga lokalförvaltningens service ordnas, om inte något annat följer av statsbudgeten.

Har förhållandena i kommunen ändrats efter det en i 8 b § 1 mom. nämnd plan har blivit fastställd, kan fullmäktige besluta ändra planen. Beslutet skall underställas statsrådet.

Har på ett område som omfattas av en ändring i kommunindelningen införts sådan områdesförvaltning som avses i 15 b §, förutsätter en ändring av planen att den också har godkänts i den ordning som bestämdes när områdesförvaltningen infördes.

8 d §
Bindande verkan av avtal mellan kommuner

Ändras kommunindelningen så att en hel kommun eller en del av en kommun ansluts till en annan kommun eller till en ny kommun som skall bildas, kan kommunerna komma överens om hur förvaltningen och servicen skall ordnas på det område som ansluts. Avtalet skall iakttas under de följande fem åren, om inte förhållandena ändras så att det inte är möjligt att följa avtalet. Har på området införts sådan områdesförvaltning som avses i 15 b §, kan kommunerna avvika från avtalet endast om avvikelsen också har godkänts i den ordning som bestämdes när områdesförvaltningen infördes.

4 a kap.

Ordnandet av förvaltningen

15 a §
Antalet fullmäktige

Statsrådet kan på gemensam framställning av de kommuner som berörs av en ändring i kommunindelningen bestämma att i en kommun som utvidgas eller i en ny kommun skall väljas ett större antal fullmäktige än vad som anges i 38 § 1 mom. kommunallagen (953/76), under den första eller de två första valperioderna efter det att ändringen i kommunindelningen har trätt i kraft.

15 b §
Införande av områdesförvaltning

Statsrådet kan på gemensam framställning av de kommuner som berörs av en ändring i kommunindelningen, med avvikelse från vad som annars stadgas, bestämma att områdesförvaltning införs på ett område som ansluts till en annan kommun eller till en ny kommun som skall bildas.

Valbar till medlem och suppleant i organ för områdesförvaltning som avses i 1 mom. är den som har hemort på området i fråga.

Arrangemanget kan genom statsrådets beslut införas för högst två valperioder.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 5/88
Lag- och ekonomiutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 41/88

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.