541/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om skifte

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 28 november 1952 om skifte (407/52) 108 §,

ändras 1 § 1 och 3 mom., 5 §, 10 § 3 mom., 13 § 2 mom., 22, 73 och 85 a §§, 140 § 1 och 2 mom., 141, 142 och 211 §§,

av dessa lagrum 1 § 1 och 3 mom., 13 § 2 mom., 22 och 211 §§ sådana de lyder i förordning av den 13 juli 1984 (552/84), 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordningar av den 19 maj 1972 och den 4 februari 1977 (399/72 och 138/77), 10 § 3 mom. sådant det lyder i nämnda förordning av den 19 maj 1972, 73 och 85 a §§ samt 140 § 1 mom. sådana de lyder i förordning av den 17 maj 1963 (236/63), 140 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 14 december 1979 (911/79) och 141 § sådan den lyder i förordning av den 10 oktober 1975 (771/75), samt

fogas till 128 § ett nytt 2 mom. och till 134 § ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

Ansökan om förordnande om lantmäteriförrättning enligt lagen om skifte skall göras hos lantmäteribyrån. I ansökan, som skall göras skriftligen, skall uppges vilka fastigheter eller områden förrättningen skall gälla samt sökandens postadress och postadresserna till andra sakägare i den mån sökanden har kännedom om dem. Till ansökan skall fogas en utredning om att sökanden har rätt att begära förrättning.


Utan hinder av 1 mom. kan ansökan om avstyckning eller överföring av ett outbrutet område från en lägenhet, beträffande vilken styckningsförrättning redan är anhängig, vid denna förrättning lämnas till förrättningsingenjören. Detsamma gäller vid ansökan om inlösning av en sådan tillandning som avses i 243 § lagen om skifte eller ett sådant samfällt område som avses i lagens 243 a §, beträffande vilka en inlösningsförrättning är anhängig.

5 §

Till ansökan om en i 240 § lagen om skifte nämnd förrättning på ett tvångsinlöst område skall fogas en utredning om sökandens rätt att av området bilda en lägenhet eller att ansluta det till befintlig lägenhet.

10 §

I samband med skifte, styckning, ägobyte eller rågång kan utan särskilt förordnande verkställas överföring av områden, andelar eller förmåner från en lägenhet till en annan samt verkställas i 232 § lagen om skifte nämnd skifteskomplettering. Likaså kan klyvning utan särskilt förordnande ändras till styckning eller till nyskifte enligt 11 a § lagen om skifte, när förutsättningar för detta föreligger.

13 §

I protokollet skall likaså antecknas till vem kallelsebrev enligt 70 och 236 §§ lagen om skifte har sänts och när de har postats som rekommenderade brev.


22 §

I kallelsebrev och kungörelser som avses i 70 och 236 §§ lagen om skifte skall uppges tiden och platsen för förrättningens inledande, förrättningens ändamål samt förrättningsområdet, individualiserat på lämpligt sätt. De som har kallats till förrättningen skall uppmanas att medföra utredning om sin äganderätt och sina andra rättigheter till de fastigheter som förrättningen gäller.

73 §

Vid skiftet skall för varje lägenhet på kartan och i handlingarna antecknas en littera.

85 a §

När områden eller andelar inlöses vid skifte av en tillandning eller ett fristående samfällt område skall ett värderingsinstrument vid behov uppsättas över de ersättningar som skall betalas för dem.

128 §

Med avvikelse från 1 mom. anges råpunkter i vattenområden endast med hjälp av koordinater och karta, om råns sträckning genom vattnet inte i nämnvärd grad blir tydligare genom att råpunkterna utmärks i terrängen.

134 §

Då en förrättning enligt 232 c § lagen om skifte gäller ett samfällt område, skall däröver uppgöras en beskrivning av vilken framgår områdets areal samt de lägenheter som hör till skifteslaget och deras andelar i det samfällda området.

140 §

Angående överföring som verkställts i enlighet med 241, 243, 243 a, 244 och 246 §§ lagen om skifte skall, då den verkställs som fristående förrättning, uppgöras en beskrivning, i vilken anges den eller de överlåtande lägenheterna, den mottagande lägenheten, det område, den andel eller den förmån som skall överföras samt penningersättningens belopp. Verkställs inlösen av samfällt område med iakttagande av förfarandet enligt 243 § 2 mom. lagen om skifte, införs dock ingen uppgift om de överlåtande lägenheterna i beskrivningen. Har i sistnämnda fall bestämts att löseskillingen skall nedsättas hos länsstyrelsen, skall i beskrivningen nämnas hur man enligt det nämnda momentet skall förfara för att lyfta de nedsatta medlen.

Om mantalen ändras i de fall som avses i 241, 243 och 243 a §§ lagen om skifte, skall särskild gradering verställas av den överlåtande lägenhetens ägor enligt markanvändningsslag samt av det område, den andel eller den förmån som skall överföras. I beskrivningen angående överföringen skall härvid på basis av graderingsvärdena göras en beräkning av hur mycket den överlåtande lägenhetens mantal minskat och hur mycket den mottagande lägenhetens mantal ökat.


141 §

Vad som i 115 § stadgas om utskrivning av utdrag ur styckningsinstrument och hur det skall tillställas den styckade lägenhetens ägare, gäller på motsvarande sätt i fråga om en beskrivning eller delningsbok som uppgjorts vid sådana förrättningar som nämns i 232 c, 240, 256, 257 och 262 §§ lagen om skifte. Detsamma gäller översändande av utdrag ur beskrivning eller delningsbok, som uppgjorts vid i 241, 243 och 243 a §§ lagen om skifte nämnda förrättningar, till ägarna av de lägenheter vilkas mantal höjts.

142 §

Då lagfart söks för förvärv av ett område, som vid en förrättning enligt 241, 243 och 243 a §§ lagen om skifte med förhöjning av mantal fogats till en lägenhet, gäller en beskrivning, i vilken mantalsberäkning ingår, såsom åtkomsthandling i original. Detsamma gäller då lagfart söks för förvärv av en tillandning varav enligt 32 kap. lagen om skifte bildats en självständig lägenhet, förvärv av ett område som enligt lagens 42 a § fogats till en lägenhet och förvärv av en i lagens 42 b § avsedd lägenhet som bildats för en kommun eller ett område som fogats till en lägenhet. Detsamma gäller även då lagfart söks för förvärv av en fastighet som bildats av en tillandning eller av ett samfällt område och som skall fogas till en samfälld skog.

211 §

Lantmäteristyrelsen förordnar, om inte annat stadgas i denna förordning, när kostnader för sådan skifteskomplettering som avses i 231 a, 231 b eller 232 c §§ lagen om skifte antingen delvis eller slutligt betalas med statens medel. I lantmäteristyrelsens beslut får ändring inte sökas genom besvär.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.