539/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Lag om ändring av lagen om gårdsbruksenheter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 februari 1977 om gårdsbruksenheter (188/77) 5 §, 7 § 1 mom., 52 § 1 mom. 1 punkten, 53 § 1 mom. och 71 § 3 mom.,

av dessa lagrum 7 § 1 mom. och 53 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 31 december 1987 (1320/87) och 71 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 26 mars 1982 (228/82), samt

fogas till 20 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 31 december 1987, ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom., till lagen en ny 52 a § samt till 77 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 31 maj 1985 och den 31 december 1987 (435/85 och 1310/87) ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

5 §

Vad som stadgas i 4 § 1 mom. tillämpas inte då

1) en lägenhet delas eller från en gårdsbruksenhet överlåts ägor för andra ändamål än jord- och skogsbruk,

2) ägor avskiljs för jord- och skogsbruksändamål, om avskiljandet med beaktande av förhållandena inte skall anses vara uppenbart oändamålsenligt med tanke på gårdsbruksenhetens framtida användning, eller

3) överlåtelse av en lägenhet eller en lägenhetsdel som hör till gårdsbruksenheten är motiverad för att äganderätten skall kunna överföras på övertagaren av gårdsbruket genom flera överlåtelser än en (generationsväxling stegvis).

Jordbruksstyrelsen skall vid behov meddela närmare föreskrifter om tillämpningen av 4 § och av 1 mom. ovan samt på ansökan meddela förhandsbesked av vilket framgår om den planerade åtgärden skall anses som splittring av gårdsbruksenheten.

7 §

Med gårdsbruksenhet avses i denna lag ett gårdsbrukskomplex som består av en eller flera lägenheter eller lägenhetsdelar som tillhör samma ägare samt med skogsbrukslägenhet motsvarande skogsbrukskomplex, som omfattar minst så mycket skogsmark att virkesavkastningen beroende på området är minst 150-300 kubikmeter per år i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning. Med bostadslägenhet avses i denna lag en lägenhet eller ett område som jämte byggnaderna skall användas för varaktigt boende. Såsom gårdsbruksenhet kan även betraktas en odlares gårdsbrukskomplex som, för genomförande av generationsväxling stegvis, har bildats av lägenheter eller lägenhetsdelar som odlaren eller hans föräldrar eller ena förälder äger separat. En gårdsbruksenhet på vilken enbart eller i huvudsak bedrivs pälsdjursuppfödning kan även vara belägen på arrendejord.


20 §

I dispositionsplanen kan ett förvärvat område ges som tillskottsområde till en gårdsbruksenhets ägare eller den blivande övertagaren av gårdsbruket. Vid behov kan även en gårdsbruksenhet bildas.


52 §

Enligt denna lag kan lån beviljas:

1) för anskaffning av en gårdsbruksenhet eller i samband med generationsväxling stegvis en del därav samt tillskottsområde och bostadslägenhet (jordinköpslån);


52 a §

Vid ansökan om lån för generationsväxling stegvis på en gårdsbruksenhet eller för något annat ändamål under pågående generationsväxling stegvis skall till låneansökan fogas en förbindelse av överlåtaren om att han inte kommer att överlåta den del av gårdsbruksenheten som stannar i hans ägo till någon annan än övertagaren av gårdsbruket. Om övriga förutsättningar för långivning och bidrag i samband med generationsväxling stegvis stadgas genom förordning.

Bryter överlåtaren mot den förbindelse som avses i 1 mom., kan gårdsbruksenheten anses splittrad, utan hinder av 5 § 1 mom. 3 punkten.

53 §

Jordinköpslån får uppgå till högst 75 procent av överlåtelsepriset för egendom som avses i 52 § 1 mom. 1 punkten och 5 mom. eller av beloppet av den utjämning eller den utfyllnad av laglott som avses i 52 § 3 mom., och till högst 50 procent av priset för egendom som avses i sistnämnda moment, samt syskonandelslån till högst 75 procent av överlåtelsepriset för egendom som avses i 52 § 1 mom. 2 punkten och 5 mom. Är sökanden en person som anskaffar sin första gårdsbruksenhet eller i samband med generationsväxling stegvis en del därav innan han fyllt 35 år, får i det överlåtelsepris för vilket lånet beviljas i enlighet med vad jordbruksstyrelsen närmare bestämmer även inkluderas en del av lant- och skogsbrukslösörets andel av priset. Jordinköps- eller syskonandelslån får inte beviljas för finansiering av köp, om överlåtelsepriset för den egendom som skall anskaffas, när egendomen används för gårdsbruksändamål, uppenbart överstiger gängse pris på orten. Vid uppskattning av gängse pris på åker skall särskilt beaktas jordens beskaffenhet och läge, odlingens lönsamhet på orten samt andra liknande, på priset inverkande omständigheter.


71 §

Uppbörden av avkortningar eller ränta eller vardera på sådan i 2 mom. nämnd kredit vilken beviljats en person som har anskaffat sin första gårdsbruksenhet eller för genomförande av generationsväxling stegvis en del därav innan han fyllt 35 år, och vilken uppkommit inom åtta år efter det att gårdsbruksenheten eller delen därav anskaffades, kan i enlighet med vad som närmare stadgas genom förordning inledas senast fem år efter den tidpunkt som bestäms enligt 1 mom. En förutsättning är att detta anses nödvändigt med beaktande av hans ekonomiska ställning och omfattningen av de utvecklingsprojekt som gårdsbruksenheten påkallar. Uppskovet beviljas för en minst lika lång tid som den uppskovstid som den som saken gäller hade haft rätt till enligt 2 mom., och härvid beviljas uppskov åtminstone med avkortningen. I detta fall är han inte längre berättigad att få uppskov med stöd av 2 mom.


77 §

Vad 2 mom. stadgar om återkrav av byggnadsbidrag skall också tillämpas, om den som under generationsväxling stegvis har fått bidrag och ägt gårdsbruksenheten eller en del av den tillsammans med sina föräldrar eller den ena av dem, och lägenheten eller delen har överlåtits till någon annan än den som fått bidraget.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 10/88
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 7/88
Stora utsk. bet. 36/88

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.