538/1988

Given i Helsingfors den 17 juni 1988

Lag om ändring av lagen om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 maj 1978 om rätt att förvärva jord- och skogsbruksmark (391/78) 4 § 1 mom., 5 § 1 och 3 mom., 6 § 1 och 2 mom., 7 § 1 mom., 8 § 1 mom. samt 10, 12 och 14 §§,

av dessa lagrum 5 § 1 och 3 mom. samt 8 § 1 mom. sådana de lyder i lag av den 24 augusti 1979 (673/79), och

fogas till 5 § ett nytt 1 mom., varvid det ändrade 1 mom., det nuvarande 2 mom. och det ändrade 3 mom. blir 2-4 mom., samt till 17 § ett nytt 2 mom. som följer:

4 §
Tillståndsmyndighet

Ärenden som gäller markförvärvstillstånd avgörs av lantbruksdistriktet. Om köpesumman likväl överstiger ett belopp som stadgas genom förordning och lantbruksdistriktet anser att tillstånd skall förvägras, skall den hänskjuta ärendet till jordbruksstyrelsen för avgörande.


5 §
Tillståndsförfarande

Det offentliga köpvittnet skall sända en anmälan om fastighetsköpet till tillståndsmyndigheten. Anmälan behöver dock inte göras, om köpvittnet på basis av de upplysningar som parterna lämnat anser att markförvärvstillstånd inte krävs enligt 2 § 2 mom. 2 eller 3 punkten. Anmälan behöver inte heller göras med stöd av denna lag, om det är fråga om ett köp som avses i 2 § 2 mom. 1 eller 5 punkten. Anmälan betraktas som ansökan om tillstånd.

Tillståndsmyndigheten skall uppta ett ärende som gäller markförvärvstillstånd till behandling utan dröjsmål efter att det offentliga köpvittnets anmälan har kommit till myndigheten. Är det fråga om ett fall som avses i 2 § 2 mom. 4 punkten och anser lantbruksdistriktet att tillstånd bör förvägras, skall distriktet utan dröjsmål hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för behandling.


Har beslut inte fattats inom tre månader i ett ärende som gäller markförvärvstillstånd eller, då ärendet skall hänskjutas till jordbruksstyrelsen för avgörande, inom fyra månader efter det köpebrevet undertecknades, får tillstånd inte därefter förvägras. I ärenden som hänskjutits till kommunstyrelsen med stöd av 2 mom. beräknas tiden från den dag då länsstyrelsens beslut om att tillstånd krävs för fånget har vunnit laga kraft.

6 §
Inlösningsrätt och -skyldighet

Har markförvärvstillstånd förvägrats, är lantbruksdistriktet eller, då jordbruksstyrelsen har avgjort ärendet, jordbruksstyrelsen berättigad och, om mottagaren så yrkar, skyldig att inlösa jorden till det i köpebrevet nämnda priset eller, om detta uppenbart överstiger eller understiger gängse pris eller om av köpebrevet annars inte framgår det penningvederlag som enligt överenskommelse skall betalas för jorden, mot full ersättning enligt gängse pris. Träffas ingen överenskommelse om priset, bestäms detta vid inlösningsförfarandet av den inlösningskommission som avses i lagen om inlösen av fast egendom och särskilda rättigheter (603/77).

Lantbruksdistriktet och jordbruksstyrelsen har inte inlösningsrätt enligt 1 mom., om marken inom tre månader efter det beslutet om förvägrande av markförvärvstillstånd har vunnit laga kraft överlåts tillbaka till säljaren eller till någon som beviljas markförvärvstillstånd eller som inte behöver sådant tillstånd.


7 §
Inlösningsförfarande

Inlösningsyrkande som grundar sig på 6 § 1 mom. skall av köparen framställas skriftligt inom sex månader från det beslutet om förvägrande av markförvärvstillstånd vann laga kraft, och av lantbruksdistriktet eller jordbruksstyrelsen inom tre månader från utgången av den i 6 § 2 mom. utsatta tiden, vid äventyr att inlösningsrätten annars förverkas eller inlösningsskyldigheten upphör.


8 §
Lagfart

Lagfart får inte meddelas på fång för vilket enligt denna lag fordras markförvärvstillstånd, och den tid inom vilken lagfart skall sökas börjar inte heller löpa förrän markförvärvstillstånd har beviljats eller lantbruksdistriktet eller jordbruksstyrelsen har förverkat sin inlösningsrätt eller inlösningen har förfallit. Uppvisar sökanden ett meddelande av det offentliga köpvittnet eller lantbruksdistriktet om att markförvärvstillstånd inte behövs, är lagfartsmyndigheten inte skyldig att undersöka om de förutsättningar för lagfart som avses i denna lag föreligger.


10 §
Markdispositionsbegränsning

Mark, för vars fång markförvärvstillstånd skall erhållas eller som avses i 2 § 2 mom. 4 punkten, får sedan köpet skett inte förrän tillstånd har beviljats eller ett sådant intyg som avses i 8 § 2 mom. utfärdats användas så att jordens värde sjunker väsentligt till följd av att skog avverkas, grävningar i marken utförs eller substans tas från den eller berggrunden sprängs eller av annan härmed jämförbar orsak. Förvägras markförvärvstillstånd, får åtgärderna vidtas först sedan det framgått att lantbruksdistriktet eller jordbruksstyrelsen inte löser in jorden.

12 §
Förhandsbesked

På ägarens skriftliga ansökan, i vilken skall ingå uppgifter om föremålet för köpet, om säljaren och köparen, om deras yrken eller verksamhetsområden och adresser samt om vederlaget, skall tillståndsmyndigheten underrätta honom om huruvida markförvärvstillstånd kommer att beviljas ifall det planerade köpet sker på de villkor som nämns i förfrågningen. Om lantbruksdistriktet eller jordbruksstyrelsen meddelar att tillstånd inte beviljas, skall samtidigt anges den löseskilling som myndigheten godkänner.

Tillståndsmyndighetens meddelande om att tillstånd kommer att beviljas är bindande under ett år efter förhandsbeskedet. Har förhandsbesked inte givits inom tre månader eller, då ärendet skall avgöras av jordbruksstyrelsen, inom fyra månader från det ansökan kom tillståndsmyndigheten till handa, får markförvärvstillstånd inte förvägras om köpet på de villkor som nämns i förfrågningen ingås inom ett år räknat från det ansökningen kom till myndigheten.

14 §
Ändringssökande

I ett beslut av lantbruksdistriktet genom vilket markförvärvstillstånd har förvägrats får köparen söka ändring genom besvär hos jordbruksstyrelsen inom 30 dagar från det han fick del av beslutet. På motsvarande sätt har ägaren rätt att söka ändring i avslagsbeslut av lantbruksdistriktet i ärenden som avses i 12 §.

I beslut av jordbruksstyrelsen, genom vilka markförvärvstillstånd har förvägrats eller besvär som gäller lantbruksdistriktets beslut om förvägrande har förkastats eller lämnats utan prövning, samt i sådana beslut av länsstyrelsen som avses i 9 § 2 mom. får köparen söka ändring genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet. Samma besvärsrätt har sakägarna i fråga om sådana beslut av länsstyrelsen som nämns i 13 § 2 mom.

Ändring får inte sökas genom besvär i beslut av jordbruksstyrelsen enligt 12 § samt i beslut av lantbruksdistriktet och jordbruksstyrelsen genom vilka markförvärvstillstånd har beviljats eller i beslut av kommunstyrelsen eller länsstyrelsen om att tillstånd inte krävs för fånget. Detsamma gäller beslut av jordbruksstyrelsen med anledning av besvär över avslag som avses i andra meningen i 1 mom.

17 §
Bemyndigande

Jordbruksstyrelsen kan meddela anvisningar om avgörandet av tillståndsärenden som lantbruksdistrikten behöver för styrningen av de medel som i dispositionsplanen för gårdsbrukets utvecklingsfond anvisats för inlösningar enligt 6 §.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988. På köp och ansökningar om förhandsbesked som gjorts före ikraftträdandet tillämpas dock den tidigare lagen.

Regeringens proposition 7/88
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 34/88

Helsingfors den 17 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.