519/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av telelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i telelagen av den 20 februari 1987 (183/87) 18 och 23 §§ samt

fogas till 21 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., som följer:

18 §
Allmän styrning, utveckling och tillsyn

Den allmänna styrningen och utvecklingen av televerksamheten ankommer på trafikministeriet.

Teleförvaltningscentralen skall utöva tillsyn över att denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den blir iakttagna.

21 §
Telekontroll

Genom förordning stadgas om de avgifter som uppbärs för typgodkännande och tekniska kontroller av televerksamheten.


23 §
Rätt till upplysningar

Trafikministeriet och Teleförvaltningscentralen har rätt att för fullgörandet av de uppgifter som nämns i detta kapitel få upplysningar av teleinrättningarna.


Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1988.

Regeringens proposition 119/87
Liikenneutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 42/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Trafikminister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.