512/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av gymnasielagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i gymnasielagen av den 27 maj 1983 (477/83) 32 § 2 mom., 32 a § 4 mom. och 56 §,

av dessa lagrum 32 a § 4 mom. sådant det lyder i lag av den 16 april 1987 (418/87), samt

ändras 20 § 2 mom. som följer:

20 §

Kommunerna uppgör en läroplan för gymnasiet i enlighet med vad som stadgas genom förordning. För finskspråkiga och svenskspråkiga gymnasier utarbetas skilda läroplaner. Till läroplanen hör en arbetsplan som uppgörs årligen. Meddelande om ändring av läroplanen och om godkännande av arbetsplanen skall lämnas till länsstyrelsen i enlighet med vad som stadgas genom förordning.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1988.

Utan hinder av 20 § 2 mom. skall en läroplan som utarbetats i enlighet med gymnasielagen underställas länsstyrelsen när läroplanen första gången godkänns.

I beslut om besättande av en lärartjänst eller lärarbefattning som har fattats innan denna lag trätt i kraft söks ändring i enlighet med de stadganden som gällde före ikraftträdandet.

Regeringens proposition 193/87
Kulturutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 33/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.