507/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Lag om ändring av 2 kap. 1 a § förordningen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 2 kap. 1 a § förordningen den 19 december 1889 om verkställighet av straff, sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 augusti 1986 (651/86), ett nytt 2 mom. som följer:

2 kap.

Allmänna stadganden om fängelsestraff och om förvandlingsstraff för böter

1 a §

Skall ett sammanlagt straff verkställas och ingår däri ett straff som tidigare har förelegat för verkställighet eller ett straff som förlängts på grund av att den dömdes motpart har sökt ändring och som tidigare har verkställts såsom kortare med stöd av den dåvarande domen, utgör det straff som skall avtjänas skillnaden mellan det straff som skall verkställas och det som har verkställts tidigare.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Strafftiden för en fånge, som då lagen träder i kraft i straffanstalt avtjänar i denna lag nämnt sammanlagt eller förlängt straff, bestäms såväl enligt det uträkningssätt vilket anges i denna lag som enligt det tidigare uträkningssättet. Härvid skall det uträkningssätt följas som leder till att den del av straffet som skall avtjänas i straffanstalten blir kortast.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 156/87
Lagutsk. bet. 3/88
Stora utsk. bet. 29/88

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.