497/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Förordning om Annjalonji naturskyddsområde

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 1 § 2 och 3 mom. samt 2 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23), av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 6 juni 1941 (399/41) och 1 § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 28 augusti 1981 (594/81):

1 §

Till ett särskilt skyddsområde enligt lagen om naturskydd (71/23) avsätts området Annjalonji, som omfattar ca 175 hektar statsägda områden i Enontekis kommun och vars gränser har utmärkts med en röd streckad linje på den kartskiss som har bifogats denna förordning.

2 §

Inom Annjalonji naturskyddsområde är det förbjudet

1) att ta marksubstanser samt att skada marken och berggrunden,

2) att uppföra byggnader och konstruktioner samt att anlägga vägar,

3) att röra sig utanför utmärkta stigar mellan den 15 maj och den 1 september,

4) att slå läger och göra upp eld,

5) att döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur samt att fånga och samla ryggradslösa djur,

6) att ta eller skada träd, buskar och andra växter samt växtdelar ävensom

7) att vidta andra åtgärder som kan förändra naturtillståndet inom området eller inverka ogynnsamt på bevarandet av dess växtlighet eller djurvärld.

3 §

Inom Annjalonji naturskyddsområde är, utan hinder av 2 §, följande åtgärder tillåtna:

1) renskötsel och ripfångst samt beträdande av området i anslutning därtill,

2) avlivning, fångst och samlande av djur i vetenskapligt syfte eller för undervisningsändamål samt tagande av växtprov i ringa utsträckning med tillstånd av forststyrelsen,

3) anläggande av stigar som behövs för naturiakttagelsen på området samt

4) andra åtgärder som behövs för en ändamålsenlig skötsel eller användning av naturskyddsområdet och som har godkänts av miljöministeriet.

4 §

Annjalonji naturskyddsområde är i forststyrelsens besittning och vård.

5 §

Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning meddelas vid behov av miljöministeriet.

6 §

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1988.

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Annjalonji naturskyddsområde, Enontekis, 1842 04

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.