495/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Förordning om ändring av 2 och 7 §§ förordningen om frontmannapension

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 2 § 1 mom. och 7 § 2 mom. förordningen den 18 mars 1977 om frontmannapension, sådana de lyder i förordning av den 4 juni 1982 (427/82), som följer:

2 §

Utöver vad som stadgas i 1 § är den som söker frontmannapension och frontmannatillägg skyldig att för folkpensionsanstalten förete i militärpasset gjord anteckning om eller av staben för vederbörande militärdistrikt utfärdat annat skriftligt bevis över att honom tilldelats frontmannatecken eller utredning om att han fått fronttjänsttecken eller fronttecken.


7 §

Vederbörande militärmyndighet, veteranteckensnämnden och Krigsvetenskapliga institutionen är skyldiga att på begäran lämna folkpensionsanstalten, prövningsnämnden och försäkringsdomstolen uppgifter om frontmanna-, fronttjänst- och fronttecken. Likaså är vederbörande arbetskraftsmyndighet skyldig att lämna uppgifter om de möjligheter den som fyllt 55 men inte 60 år och som ansöker om pension har att erhålla arbete.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988.

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.