494/1988

Given i Helsingfors den 10 juni 1988

Förordning om ändring av folkpensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i folkpensionsförordningen av den 7 december 1956 (594/56) 23 a §, 50 § 2 mom., 53 § och 54 § 2 mom.,

av dessa lagrum 23 a § sådan den lyder i förordning av den 27 juli 1979 (639/79) och 54 § 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 3 december 1982 (885/82), samt

fogas till förordningen i stället för de 45 och 46 §§ som upphävts genom förordning av den 30 december 1959 (543/59) nya 45 och 46 §§, vilka placeras i ett nytt 4 a kap., till 50 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 3 december 1982, ett nytt 3 mom. samt till 54 §, sådan den lyder i sistnämnda förordning, nya 5 och 6 mom. som följer:

23 a §

Folkpensionsanstaltens styrelse kan överföra de ärenden eller en del av de ärenden som gäller ålderdomspension, arbetslöshetspension och begravningsbidrag enligt folkpensionslagen samt, om det är uppenbart att arbetsoförmågan fortgår endast en kort tid omedelbart efter det att rätten till dagpenning enligt sjukförsäkringslagen (364/63) upphörde, utbetalning av invaliditetspension för högst tre månader på de i 66 § folkpensionslagen nämnda socialförsäkringskommissionerna att avgöras av dem och samtidigt fastställa med vilka begränsningar kommissionerna skall utöva denna rätt.

4 a kap.

Vårdbidrag för pensionstagare

45 §

Med sådan handledning och tillsyn som anges i 30 a § 1 mom. folkpensionslagen avses vägledning av och uppsikt över en person när det gäller personliga rutiner, hushållsarbete och skötsel av ärenden utanför hemmet eller fortgående beredskap.

Med sådana särskilda kostnader som nämns i 30 a § 1 mom. folkpensionslagen avses nödvändiga extra kostnader som en sjukdom eller skada vållar en person, till den del han själv blir tvungen att svara för dem. De särskilda kostnaderna skall hänföra sig till den nedsättning av funktionsförmågan som sjukdomen eller skadan orsakat.

En förutsättning för erhållande av vårdbidrag på basis av särskilda kostnader är att de fortlöpande kostnader som sjukdomen eller skadan medför kan beräknas stiga minst till beloppet av det vårdbidrag som utges. I särskilda situationer kan också kostnader av engångsnatur beaktas.

Med sådana personliga rutiner som nämns i 30 a § 1 mom. 2 och 3 punkten avses transporter och annan förflyttning, skötseln av den personliga hygienen, påklädning, intagande av måltider och andra motsvarande rutiner.

Med sådant hushållsarbete och sådan skötsel av ärenden utanför hemmet som anges i 30 a § 1 mom. 3 punkten folkpensionslagen avses uppgifter som ansluter sig till den nödvändiga skötseln av hemmet, butiksbesök och skötseln av bankärenden samt motsvarande uppgifter.

46 §

Ersättning som avses i 30 a § 5 mom. folkpensionslagen är till en lagstadgad förmån anslutna mentilläg och hjälplöshetstillägg samt motsvarande ersättningar enligt tidigare lagar, likväl inte ersättningar som har utgivits i ett för allt eller kapitaliserats.

50 §

För avgörande av en ansökan om invaliditetspension skall pensionsanstalten tillställas ett läkarutlåtande över sökandens hälsotillstånd, om hans arbetsoförmåga inte kan betraktas som uppenbar. Pensionsanstalten kan likväl på egen bekostnad anskaffa ett läkarutlåtande, om sökanden vårdas på sjukhus eller anstalt eller om det finns något annat särskilt skäl. Pensionsanstalen meddelar närmare anvisningar om vad som skall framgå av läkarutlåtandena och hur de skall tillställas pensionsanstalten.

För vårdbidrag som avses i 30 a § folkpensionslagen skall pensionsanstalten vid behov inhämta utlåtande av kommunens socialmyndigheter om sökandens behov av hjälp och service samt omfattningen av dessa.

53 §

Varje invaliditetspensionstagare är skyldig att till pensionsanstaltens lokalbyrå anmäla

1) väsentlig förbättring av hälsotillståndet och arbetsförmågan,

2) yrkesundervisning som han fått samt

3) att han börjat utföra arbete som inte kan betraktas som tillfälligt.

Den som erhåller invaliditetspension såsom individuell förtidspension är skyldig att göra anmälan då han börjar utföra arbete för vilket förvärvsinkomsten uppgår till minst det belopp som nämns i 22 a § 1 mom. folkpensionslagen. Likaså skall anmälan göras i det fall att förvärvsinkomsterna ökar så att de överstiger detta belopp.

54 §

Mottagare av tilläggsdel och vårdbidrag är skyldiga att göra anmälan till pensionsanstaltens lokalbyrå då de blivit intagna för anstaltsvård.


En mottagare av vårdbidrag är skyldig att göra anmälan till pensionsanstaltens lokalbyrå om väsentlig förbättring av sitt hälsotillstånd och sin funktionsförmåga samt om väsentlig minskning av sitt hjälpbehov eller sina särskilda kostnader.

Beviljas mottagaren av vårdbidrag i 46 § nämnd ersättning enligt någon annan lag, är han även skyldig att anmäla detta till lokalbyrån.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988.

Vid bedömningen av motsvarigheten mellan de fortlöpande kostnader som avses i 45 § 3 mom. och beloppet av det vårdbidrag som skall utbetalas, beaktas vårdbidraget till det fulla belopp som det kommer att uppgå till den 1 januari 1992.

Helsingfors den 10 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.