487/1988

Utfärdat i Helsingfors den 2 juni 1988

Statsrådets beslut om räntan på räntestödskrediter för kommuns produktionsbyggnader

Statsrådet har med stöd av 9 § 2 mom. lagen den 22 januari 1971 om räntestödskrediter åt kommuner inom utvecklingsområdena till främjande av företagsverksamheten (67/71), sådant det lyder i lag av den 18 juli 1975 (579/75), vid föredragning från handels- och industriministeriet beslutat:

1 §

För krediter som godkänts såsom räntestödskrediter för kommuns produktionsbyggnader kan de kreditanstalter som avses i 3 § 2 mom. lagen om räntestödskrediter åt kommuner inom utvecklingsområdena till främjande av företagsverksamheten (67/71) intill den tidpunkt då räntestöd inte längre utgår i årlig ränta uppbära högst 9 procent.

Hypoteksbankerna får dock för ovan i 1 mom. avsedda krediter uppbära en ränta, som överstiger med högst en halv procentenhet den ränta som de vid ifrågavarande tidpunkt erlägger för det obligationslån ur vilket räntestödskrediten för kommuns produktionsbyggnader har beviljats.

Har såsom räntestödskredit för kommuns produktionsbyggnader godkänts en kredit med fast ränta, får hypoteksbankerna uppbära för krediten högst den ränta som i det statsrådsbeslut som är avsett att tillämpas vid tidpunkten för kreditens godkännande förordnats att gälla såsom årlig maximiränta för dessa kreditanstalters berörda krediter.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 8 juni 1988. Beslutet tillämpas från den 16 maj 1988.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut den 11 juni 1986 om räntan på räntestödskredit för kommuns produktionsbyggnader (467/86).

Helsingfors den 2 juni 1988

Minister
Pertti Salolainen

Äldre regeringssekreterare
Sakari Arkio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.