484/1988

Given i Helsingfors den 3 juni 1988

Förordning om ändring av förordningen om fiskeridistrikt

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde

upphävs 20 och 22 §§, 23 § 2 mom. och 25 § förordningen den 23 december 1982 om fiskeridistrikt (1061/82) samt

ändras 7 §, mellanrubriken före 16 § och 16-19 §§, av dem 16 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 17 februari 1984 (195/84), som följer:

7 §

Vid en fiskeribyrå finns följande tjänster med grundlön:

1) en tjänst som fiskeribiolog som chef för fiskeribyrån,

2) en tjänst som distriktsfiskmästare och

3) en tjänst som byråsekreterare.

Inom distriktsförvaltningen kan inom ramen för statsförslaget anställas tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

Behörighetsvillkor för tjänster, inledande av tjänsteförhållanden och tjänstledighet

16 §

Behörighetsvillkor för tjänster vid en fiskeribyrå är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Dessutom krävs

1) av fiskeribiologen för tjänsten lämplig högre högskoleexamen i biologiska ämnen samt god förtrogenhet med uppgifter som hör till fiskeribyråns verksamhetsområde och förtrogenhet med förvaltningsuppgifter,

2) av distriktsfiskmästaren iktyonom- eller fiskeriteknikerexamen samt

3) av byråsekreteraren examen vid handelsinstitut eller annan för tjänsten lämplig examen.

17 §

Fiskeribiologen utnämns av statsrådet.

Övriga tjänstemän utnämns eller anställs av fiskeribiologen, som även anställer personer i arbetsavtalsförhållande.

18 §

Då det är fråga om tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag eller tjänstekollektivavtal eller om annan tjänstledighet för högst ett år, beviljas fiskeribiologen tjänstledighet av jord- och skogsbruksministeriet och övriga tjänstemän av fiskeribiologen.

Annan än i 1 mom. nämnd tjänstledighet beviljas fiskeribiologen av statsrådet samt övriga tjänstemän av jord- och skogsbruksministeriet.

19 §

Den som enligt 18 § beviljar tjänstledighet från en tjänst beslutar även om hur tjänsten skall skötas under tiden för tjänstledighet och om anställande av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt.


Denna förordning träder i kraft den 8 juni 1988.

Helsingfors den 3 juni 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.