475/1988

Given i Helsingfors den 27 maj 1988

Förordning om tillämpning av lagen om skydd i arbete och lagen om företagshälsovård på arbete som avses i 2 § lagen om skydd i arbete

På föredragning av social- och hälsovårdsministern stadgas med stöd av 2 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58), sådan den lyder ändrad genom lag av den 16 januari 1987 (27/87) och lag av den 12 februari 1988 (167/88), samt 11 § lagen den 29 september 1978 om företagshälsovård (743/78):

1 §

Lagen om skydd i arbete (299/58) tillämpas på arbete som en vid försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet anställd eller en värnpliktig utför på order av försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet eller i tjänsten, då det inte är fråga om arbete som hänför sig till militära övningar.

Såsom militär övning anses i vecko- eller dagstjänsteprogram antecknad övning och utbildning eller på motsvarande sätt anordnad aktionsberedskapsövning eller annars särskilt beordrad övning i enlighet med gällande utbildningsplaner och utbildningsanvisningar. Såsom arbete som hänför sig till militära övningar anses dock inte sådan hjälp i form av handräckning eller arbetskraft eller annat arbete vars huvudsakliga syfte inte är att utveckla de särskilda färdigheter som behövs inom militär verksamhet.

2 §

Vid arbete som i arbets- eller tjänsteförhållande eller därmed jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande utförs i arbetstagarens hem eller under sådana motsvarande förhållanden, där det inte kan anses ankomma på arbetsgivaren att organisera arbetet, skall arbetsgivaren se till att

1) de faror och den ohälsa som förorsakas av arbetet tas i betraktande på det sätt som nämns i 9 § lagen om skydd i arbete, med undantag av uppsikt av arbetsmiljön, samt att stadgandena i 9 a och 9 b §§ i lagen iakttas i tillämpliga delar vid planeringen av arbetet och arbetsmiljön, till den del arbetsgivaren påverkar denna genom att överlåta förnödenheter, anordningar och ämnen,

2) arbetstagaren ges undervisning och handledning på det sätt som förutsätts i 34 § lagen om skydd i arbete,

3) till arbetstagares förfogande inte överlåts sådana maskiner, redskap, anordningar eller ämnen vilka, om de används på det sätt arbetet kräver, kan föranleda särskild risk för olycksfall eller ohälsa, samt att

4) till arbetstagarens förfogande ställs sådana personliga skyddsanordningar och sådan personlig utrustning som behövs i arbetet.

Arbetstagaren skall ofördröjligen underrätta arbetsgivaren när han har märkt sådana fel och bristfälligheter hos maskiner, redskap, anordningar eller skyddsutrustning, som han använder och som arbetsgivaren har överlåtit, vilka kan medföra risk för olycksfall eller ohälsa.

3 §

Vid sådant arbete som i arbets- eller tjänsteförhållande eller i därmed jämförbart offentligrättsligt anställningsförhållande utförs i någon annan persons än arbetstagarens hem eller i utrymmen i anslutning till det och som i huvudsak omfattar uppgifter som gäller hem- eller sjukvård eller lantbruk skall arbetsgivaren se till att

1) de faror och den ohälsa som förorsakas av arbetet tas i betraktande på det sätt som nämns i 9 § lagen om skydd i arbete och att stadgandena i 9 a och 9 b §§ lagen iakttas i tillämpliga delar vid planeringen och dimensioneringen av arbetet,

2) arbetstagaren ges undervisning och handledning på det sätt som förutsätts i 34 § lagen om skydd i arbete,

3) till arbetstagares förfogande inte överlåts sådana maskiner, redskap, anordningar eller ämnen vilka, om de används på det sätt arbetet kräver, kan föranleda särskild risk för olycksfall eller ohälsa,

4) arbetstagaren får de arbetsredskap och ämnen som arbetets beskaffenhet förutsätter, ifall arbetet kan föranleda särskild risk för olycksfall eller ohälsa eller om det inte alls på arbetsplatsen finns arbetsredskap till förfogande,

5) till arbetstagarens förfogande ställs sådana personliga skyddsanordningar och sådan personlig utrustning som behövs i arbetet, samt att

6) till arbetstagarens förfogande ställs de förstahjälpsförnödenheter som behövs med avseende på arbetets beskaffenhet och arbetsförhållandena.

Arbetstagaren skall ofördröjligen underrätta arbetsgivaren om sådana fel och bristfälligheter hos maskiner, redskap, anordningar eller skyddsutrustning som han använder, samt om sådana faktorer i arbetsförhållandena vilka kan medföra risk för olycksfall eller ohälsa.

4 §

Vid arbete, som utförs i arbetsförhållande av den som varaktigt hör till arbetsgivarens hushåll och är släkt med honom eller hans make i rätt upp- eller nedstigande led eller är hans adoptivbarn eller adoptivförälder eller make till någon som här avses skall, om arbetsgivaren inte i detta arbete regelbundet har andra arbetstagare, arbetsgivaren se till att arbetstagaren ges undervisning och handledning på det sätt som förutsätts i 34 § lagen om skydd i arbete.

5 §

På arbete som utförs av den som förordnats att fullgöra civiltjänst skall lagen om skydd i arbete tillämpas med beaktande av de begränsningar som följer av 2 och 3 §§ i denna förordning.

6 §

Lagen om företagshälsovård skall, med undantag av det arbete som avses i 4 § i denna förordning, också tillämpas på arbete som avses i denna förordning.

7 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 januari 1959 om tillämpning av lagen om skydd i arbete på arbete, som avses i lagens 2 § (45/59).

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.