474/1988

Given i Helsingfors den 27 maj 1988

Förordning om ändring av 3 § förordningen om ungdomsarbete

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras 3 § förordningen den 20 december 1985 om ungdomsarbete (1069/85) som följer:

3 §

Behörighetsvillkor för de kommunala tjänster för vilkas avlöning en kommun kan få statsandel är:

1) för ungdomsdirektör: vid Tammerfors universitet avlagd ungdomsarbetsexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen och god förtrogenhet med ungdomsarbete,

2) för ungdomssekreterare och ungdomsledare: vid Tammerfors universitet avlagd ungdomsarbetsexamen eller annan för tjänsten lämplig högskoleexamen eller examen för ungdomsarbetsledare, som har avlagts

a) på studielinjen för ungdomsarbetsledare,

b) inom ramen för tillämpning av motsvarande studielinje inom vuxenutbildningen enligt den läroplan som godkänts av skolstyrelsen eller

c) inom ramen för läroavtalsutbildning, vilken motsvarar en studielinje enligt det läroprogram som godkänts av yrkesutbildningsstyrelsen.

Behörig för tjänsten som ungdomsledare för ett visst specialområde är även den som har genomgått för området lämplig utbildning på institutnivå och minst 15 studieveckors pedagogiska studier och som har god förtrogenhet med ungdomsarbete.

Undervisningsministeriet kan av särskilda skäl bevilja dispens från behörighetsvillkoren enligt 1 och 2 mom.


Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1989.

Den som när denna förordning träder i kraft innehar en sådan ungdomsledartjänst eller en sådan motsvarande kommunal tjänst inom ungdomsarbetet för vilken har krävts behörighet enligt 3 § 1 mom. 3 punkten förordningen om ungdomsarbete är, utan hinder av vad 1 mom. 2 punkten och 2 mom. stadgar om behörighetsvillkor för ungdomsledartjänst, fortfarande behörig för tjänsten och för motsvarande andra tjänster, och kostnaderna för hans avlöning kan anses berättiga till statsandel.

Helsingfors den 27 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.