469/1988

Given i Helsingfors den 27 maj 1988

Lag om ändring av lagen om Åbo Akademi

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 10 § och 11 § 2 mom. lagen den 30 december 1980 om Åbo Akademi (1057/80),

ändras 4 § 2 mom., 11 § 3 mom., 12 §, 14 § 1 och 2 mom. och 17 § samt

fogas till 7 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 17 januari 1986 (39/86), ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 och 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

4 §

Kansler skall vara en framstående vetenskapsman som är förtrogen med högskoleundervisning och högskoleförvaltning och som inte är innehavare av en tjänst vid akademin.


7 §

Studentkåren vid akademin kan på det sätt som stadgas genom förordning utse de medlemmar och suppleanter i akademins förvaltningsorgan som företräder studerandena.


11 §

Utan hinder av 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen (755/86) och 8 § 1 mom. lagen om införande av statstjänstemannalagen (756/86) kan till en vakant professur eller biträdande professorstjänst på kallelse utnämnas en person vars kompetens är konstaterad och ostridig och som det med hänsyn till akademins uppgift är ändamålsenligt att utnämna.

12 §

De professurer och biträdande professorstjänster som har inrättats vid akademin sedan den 1 augusti 1981 skall varaktigt bibehållas vid akademin. Undervisningsområdet eller arbetsuppgifterna för dessa tjänster kan likväl ändras i den ordning som anges i 7 § statstjänstemannalagen.

14 §

För att erhålla en tjänst som lärare vid akademin krävs fullständiga kunskaper i svenska samt förmåga att förstå finska. Akademin beslutar om den kunskap i svenska och finska som krävs av en utlänning eller av en finsk medborgare som inte är infödd.

Beträffande den språkkunskap som fordras för andra tjänster än lärartjänster gäller vad lagen angående den språkkunskap, som skall av statstjänsteman fordras (149/22) stadgar om den språkkunskap som krävs av den som utnämns till en tjänst i ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt med svenska som flertalets språk.


17 §

Om inrättande av en professur eller någon annan tjänst vid akademin med donations- eller testamentsmedel stadgas i varje enskilt fall genom förordning.

Den som innehar en tjänst som avses i 1 mom. har i tillämpliga delar samma rättigheter och skyldigheter som den som innehar en motsvarande tjänst vid akademin.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 207/87
Kulturutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 26/88

Helsingfors den 27 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.