467/1988

Given i Helsingfors den 27 maj 1988

Lag om ändring av lagen om arbetsavtal

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lagen den 30 april 1970 om arbetsavtal (320/70) ett nytt 5 a kap. som följer:

5 a kap.

Arbetsavtal av internationell karaktär

51 a §
Tillämplig lag vid arbetsavtal

På ett arbetsavtal som har anknytning till skilda stater tillämpas lagen i den stat där arbetstagaren har sitt hemvist, om arbetsgivaren har sitt driftställe i denna stat. I annat fall tillämpas på avtalet lagen i den stat där arbetet huvudsakligen utförs eller, om det inte kan anses att arbetet huvudsakligen utförs i någon viss stat, lagen i den stat där arbetsgivaren har sitt driftställe.

Om arbetsavtalet med beaktande av samtliga omständigheter i det enskilda fallet tydligt har en närmare anknytning till någon annan stat än den vars lag enligt 1 mom. vore tillämplig, skall lagen i den förstnämnda staten tillämpas.

Uttrycklig överenskommelse kan träffas om att tillämpa lagen i den stat där arbetet huvudsakligen utförs eller där arbetstagaren har sitt hemvist eller där arbetsgivaren har sitt driftställe. Överenskommelse om tillämplig lag skall ingås skriftligen.

51 b §
Tvingande rätt i den stat där arbetet utförs

När på ett arbetsavtal tillämpas annan lag än lagen i den stat där arbetet utförs, skall beaktas de tvingande normer om arbetsförhållandena som gäller där arbetet utförs.

51 c §
Allmänna lagvalsregler

På arbetsavtal av internationell karaktär tillämpas i övrigt vad som stadgas i lagen om tillämplig lag vid avtal av internationell karaktär (466/88).


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988. Lagen tillämpas på arbetsavtal som har ingåtts efter det lagen har trätt i kraft.

Regeringens proposition 44/87
Lagutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 28/88

Helsingfors den 27 maj 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.