463/1988

Utfärdat i Helsingfors den 27 maj 1988

Finansministeriets beslut om förvaltning och förteckning av staten tillhöriga aktier, andelsbevis och andra värdepapper

Finansministeriet har med stöd av 24 § 2 mom. lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/88) beslutat:

1 §

Statskontoret förvaltar staten tillhöriga aktier, andelsbevis och andra värdepapper. Värdepapper som medför besittnings- eller nyttjanderätt förvaltas likväl av de ämbetsverk och inrättningar som utövar denna rätt.

Med avvikelse från vad som sägs ovan förvaltas dock skuldebrev alltjämt av de ämbetsverk och inrättningar som innehar skuldebreven. I enskilda fall och av särskilda skäl kan undantag medges genom statskontorets beslut.

2 §

Varje ämbetsverk och inrättning skall utan dröjsmål tillställa statskontoret de värdepapper som enligt 1 § skall förvaltas av statskontoret.

Om statskontoret innehar andra värdepapper än sådana som enligt 1 § skall förvaltas av detta, skall de sändas till de ämbetsverk och inrättningar som bäst lämpar sig att förvalta dem.

3 §

Redovisningsverken skall föra ett register över de staten tillhöriga värdepapper som de förvaltar. Av registret skall åtminstone särskilt för varje slag av värdepapper framgå värdepapperens nummer och serier, antal, förvaringsställe, anskaffningstidpunkt samt deras anskaffningsvärde och nominella värde. Statskontoret utfärdar vid behov närmare bestämmelser om hur registret skall föras.

4 §

För statsbokslutet skall redovisningsverken inom februari till statskontoret sända en förteckning över de staten tillhöriga värdepapper som de förvaltade vid årets slut.

5 §

Ämbetsverken och inrättningarna skall vidta lämpliga åtgärder för att bevaka de rättigheter och fullgöra de skyldigheter som hänför sig till värdepapper som de förvaltar.

De aktier som ämbetsverken och inrättningarna förvaltar skall i statens namn införas i respektive bolags aktiebok och andra värdepapper i eventuella motsvarande register.

6 §

Statskontoret skall föra en förteckning över alla staten tillhöriga värdepapper, och den skall justeras minst en gång per kalenderår. Förteckningen skall innehålla åtminstone de uppgifter som nämns i 3 §.

7 §

Detta beslut gäller inte värdepapper som innehas av ett affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87).

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1988.

Helsingfors den 27 maj 1988

Finansminister
Erkki Liikanen

Äldre regeringssekreterare
Raija Isotalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.