461/1988

Utfärdat i Helsingfors den 26 maj 1988

Statsrådets beslut om delningsgrunderna för understöd för ersättande av förluster som vållats kommunerna genom uthyrning av hyresbostäder i andra hand

Sedan riksdagen beviljat de medel som behövs för ändamålet har statsrådet vid föredragning från miljöministeriet beslutat:

1 §

Kommunerna kan beviljas understöd av anslaget under momentet 35.45.32 i statsförslaget för år 1988 (Understöd till kommunerna för anskaffning av hyresbostäder eller annat förbättrande av bostadsförhållandena för personer som avses i 5 § lagen om bostadsproduktion) för ersättande av förluster, som föranleds av uthyrning av fritt finansierade hyresbostäder i andra hand på det sätt som föreskrivs i detta beslut.

Med en fritt finansierad hyresbostad avses i detta beslut annan hyresbostad än sådan som faller inom gränserna för användning och överlåtelse enligt 15 f § lagen om bostadsproduktion eller 22 § lagen om grundförbättring av bostäder eller 20 § lagen om inlösen av hyresbostäder (82/82). Såsom en fritt finansierad hyresbostad anses inte heller en sådan bostad, för vars anskaffning har beviljats lån med stöd av statsrådets beslut 21.5.1987 eller 14.5.1988 om lån till stiftelsen Y-Säätiö och till kommunerna för anskaffning av hyresbostäder.

2 §

Understöd beviljas för förluster, som föranleds av underlåtelse att betala den hyra som uppbärs i hyresförhållande i andra hand, av sådan skada i lägenheten eller på anordning och gemensamma utrymmen i fastighet eller byggnad som hyresgästen i hyresförhållande i andra hand använder på basis av hyresförhållandet och som han ansvarar för.

Till den del en förlust, som föranleds av ovan nämnda orsaker, ersätts enligt någon annan författning eller bestämmelse eller av försäkring anses inte förlusten vara sådan att den ersätts enligt detta beslut.

3 §

Då förlusten baserar sig på ovan i 2 § avsedd underlåtelse att betala hyran eller uppfylla ersättningsskyldigheten är förutsättningen för understödets beviljande att den fordran som förlusten föranleder är tydlig och ostridig. Dessutom förutsätts att tillräcklig åtgärder har vidtagits för indrivning av fordran hos hyresgästen i hyresförhållande i andra hand eller hos annan, som ansvarar för att fordran betalas, och att dessa åtgärder har varit resultatlösa.

4 §

Understöd kan beviljas till högst 50 % av kommunens godtagbara förlust. Som en godtagbar förlust kan räknas även skäliga kostnader, vilka föranleds av indrivningen av fordran.

Sedan understödet har beviljats skall kommunen fortsätta att indriva fordran hos hyresgästen i hyresförhållande i andra hand eller hos annan, som ansvarar för att fordran betalas. Kommunen är skyldig att till den del fordran kan indrivas omedelbart återbetala understödet till staten.

Om kommunen har försummat att fortsätta att indriva fordran kan bostadsstyrelsen föreskriva att understödet skall återbetalas.

5 §

Understödet beviljas av bostadsstyrelsen på ansökan. Till ansökan skall fogas de utredningar som bostadsstyrelsen bestämmer. Bostadsstyrelsen utfärdar också närmare anvisningar om ansökningstiden och ansökningsförfarandet.

Statskontoret betalar ut understödet efter att ha fått bostadsstyrelsens betalningsorder.

6 §

Beträffande understöden gäller dessutom närmare vad som stadgas om statsunderstöd i lagen om statsandelar och -understöd åt kommuner och kommunalförbund (35/73). Angående understöden gäller också i tillämpliga delar vad som stadgas i statsrådets beslut om allmänna föreskrifter angående statsbidrag och -understöd (490/65). Om inte annat följer av nämnda lag, skall dock på det understödsbelopp som skall återbetalas betalas en årlig ränta på fyra procentenheter över Finlands Banks grundränta, räknat från den dag lånet lyfts.

På ett återbetalningsbelopp och en ränta, som förfallit till betalning, skall betalas en årlig förseningsränta på 16 procent.

7 §

Bostadsstyrelsen övervakar att detta beslut iakttas. Understödstagaren är förpliktad att lämna bostadsstyrelsen de uppgifter som behövs för övervakningen.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1988.

Beslutet tillämpas på förluster som vållats kommunerna av uthyrning av hyresbostäder i andra hand räknat från 1.1.1988 eller efter det.

Helsingfors den 26 maj 1988

Miljöminister
Kaj Bärlund

Äldre regeringssekreterare
Seija Heiskanen-Frösen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.