459/1988

Given i Helsingfors den 27 maj 1988

Förordning om centralen för turistfrämjande

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 2, 3 och 7 §§ lagen den 23 februari 1973 om centralen för turistfrämjande (186/73):

Uppgifter
1 §

Centralen för turistfrämjande, nedan centralen,

1) marknadsför Finland som resmål,

2) främjar finska medborgares möjligheter att turista i Finland,

3) utvecklar verksamhetsförutsättningarna för de inhemska turistnäringsidkarna,

4) tar initiativ och väcker förslag samt ger utlåtanden i frågor som gäller främjande av turismen,

5) håller kontakt med regionala och kommunala samfund samt andra sammanslutningar inom turistbranschen, samt

6) deltar i det internationella samarbetet inom sitt verksamhetsområde.

Centralen skall dessutom sköta de uppgifter och uppdrag som enligt särskilda stadganden ankommer på den eller som handels- och industriministeriet särskilt bestämmer att den skall handha.

Förvaltning
2 §

Vid centralen finns en direktörstjänst med avtalslön. Dessutom kan det vid centralen finnas andra tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

3 §

Centralen kan inom ramen för statsbudgeten ha verksamhetsenheter som är belägna inom landet eller utomlands.

Verksamhetsenheternas uppgifter fastställs i centralens arbetsordning.

4 §

För allmänt främjande och utvecklande av turismen och näring i samband därmed samt för samarbetet i branschen tillsätter handels- och industriministeriet för tre år i sänder en delegation för turistärenden, som består av en ordförande, en vice ordförande och högst 20 andra medlemmar. Medlemmarna i delegationen skall väljas så, att sakkunskap som gäller åtminstone trafiken, inkvarterings- och förplägnadsnäringen, handeln, resebyråerna, turistorganisationerna och turistbolagen, det kommunala turistväsendet, den sociala semesterverksamheten, planläggningen och miljövården samt finansieringsfrågor inom turistbranschen är företrädd i delegationen.

Delegationen för turistärenden skall följa den riksomfattande turistpolitiken samt frågor som gäller främjande och utvecklande av turismen samt väcka förslag och avge utlåtanden om dessa frågor.

Delegationen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande. Om delegationen för turistärenden gäller i övrigt vad som bestäms om statens kommittéer.

5 §

Direktionen för centralen tillsätts för högst tre år i sänder av handels- och industriministeriet.

Till direktionen hör en ordförande och högst sju andra medlemmar som utnämns av handels- och industriministeriet. För varje medlem utnämns en personlig suppleant. Dessutom är direktören för centralen medlem i direktionen och den som vikarierar för honom är hans suppleant. Ordföranden och minst tre av de övriga medlemmarna samt deras personliga suppleanter skall företräda staten.

Vikarie för ordföranden är vice ordföranden, som direktionen väljer bland sig av en av de medlemmar som företräder staten. Handels- och industriministeriet fastställer arvodena för direktionens medlemmar.

6 §

Direktionen har i uppgift att

1) leda och övervaka centralens verksamhet och för detta ändamål ge nödvändiga anvisningar,

2) sköta och utveckla centralens samarbete med de myndigheter, inrättningar och samfund som är verksamma på dess område,

3) utarbeta förslag till verksamhets- och ekonomiplan samt budget för centralen,

4) fastställa centralens årliga verksamhetsplan,

5) besluta om inrättande och indragning av verksamhetsenheter,

6) handlägga mera betydande finansieringsprojekt samt

7) handlägga andra principiellt viktiga och vittbärande ärenden.

7 §

Direktionen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då han är förhindrad, på kallelse av vice ordföranden. Direktionen är beslutför då ordföranden eller vice ordföranden och fyra andra medlemmar är närvarande. Om direktionen är oenig om hur ett ärende skall avgöras, fattas beslut i saken genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som i en kollegial domstol.

Då de i 6 § 6 punkten nämnda finansieringsprojekten handläggs till den del de gäller stöd som beviljas för särskilda projekt inom turistnäringen, deltar endast de av direktionens medlemmar som företräder staten i handläggningen av ärendet. Då de ärenden som avses i detta moment handläggs är också de suppleanter som företräder staten medlemmar i direktionen och den är beslutför då förutom ordföranden eller vice ordföranden minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Innan direktionen slutgiltigt fattar beslut i ärende som avses i 6 § 3 punkten, skall utlåtande begäras av delegationen för turistärenden.

8 §

Direktören skall under direktionens tillsyn leda, övervaka och utveckla centralens verksamhet samt svara för beredningen av de ärenden som skall föredras för direktionen och för verkställandet av direktionens beslut.

Närmare bestämmelser om de ärenden som tjänstemännen skall avgöra ges i centralens arbetsordning.

Direktören kan besluta att han avgör ett ärende som någon annan tjänsteman enligt arbetsordningen annars får avgöra. Då direktören har förhinder är en av direktionen utsedd tjänsteman hans vikarie.

Behörighetsvillkor, besättande av tjänster och beviljande av tjänstledighet
9 §

Behörighetsvillkor för tjänsten som direktör för centralen är för tjänsten lämplig högskoleexamen, god förtrogenhet med frågor som gäller turismen och med administrativa uppgifter samt god förmåga att muntligt och skriftligt använda minst ett internationellt språk.

Allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna vid centralen är sådan genom tidigare verksamhet eller på annat sätt visad skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

10 §

Direktören utnämns av republikens president utan att tjänsten har förklarats ledig.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av direktionen eller direktören på det sätt som bestäms i centralens arbetsordning.

11 §

Direktören beviljas tjänstledighet för högst ett år av direktionen och för längre tid av handels- och industriministeriet.

Övriga tjänstemän beviljas tjänstledighet av direktören.

Om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet och om interimistisk skötsel av en vakant tjänst beslutar den som har beviljat tjänstledigheten.

Särskilda stadganden
12 §

Direktören skall årligen senast i slutet av maj till handels- och industriministeriet ge en berättelse om centralens verksamhet under föregående år.

13 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni >1988.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 23 februari 1973 om centralen för turistfrämjande (187/73) jämte senare ändringar.

Helsingfors den 27 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.