458/1988

Given i Helsingfors den 27 maj 1988

Förordning om fiskeristadga för sidovattendragen inom Tana älvs fiskeområde

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 49 § lagen den 28 september 1951 om fiske (503/51):

1 kap.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning tillämpas inom det i 1 § i den till överenskommelsen den 5 januari 1979 mellan Republiken Finland och Konungariket Norge angående gemensam fiskeristadga för Tana älvs fiskeområde (FördrS 20/79) anslutna fiskeristadgan avsedda sidovattendragen så långt som lax, havsöring och havsröding stiger upp i desamma.

2 kap.

Angående fångst av lax, havsöring och havsröding

2 §

Vid fångst av lax, havsöring och havsröding får till fiske berättigade inom ramen för sin fiskerätt och med iakttagande av de begränsningar, som ingår i nedanstående stadganden, använda följande fångstredskap:

a. mock- och ryssjepata,
b. drivgarn,
c. vanligt stående nät,
d. not, samt
e. spö och lockbete.

Utter och därmed jämförbara fångstredskap är förbjudna.

Användning av räkor och räktackel (reketakle) och lockbeten som efterliknar dessa samt av betesfisk är förbjuden.

Fiske med spö och lockbete är förbjudet:

a. från båt som är förankrad i ström,
b. från med motor utrustad båt medan maskinen är igång,
c. innanför patornas ledgarn och på område, som är beläget närmare än 50 meter från patans mynning eller närmare än 10 meter från dess sidonät,
d. från bro, samt
e. från strand närmare än 50 meter från mynning av sådan biälv, i vilken lax uppstiger.
3 §

Ej får någon använda flera än två pator eller två stående nät eller ett redskap av vartdera.

Drivgarn får inte vara längre än 45 meter, inte heller får under drivning avståndet från ett garn till ett annat på någon punkt understiga 200 meter. Under drivning får ingen del av drivgarn tillåtas komma närmare någon del av pata än 100 meter. Drivning får inte i en fortsättning bedrivas på längre sträcka än 500 meter, och därvid får endast en båt användas.

I pata får mockgarnets och det eventuella ledgarnets (cuollo) sammanlagda längd vara högst 80 meter, räknat från den egentliga patan (patagarnet, doares). I samma pata får användas högst tre mockgarn eller ryssjor.

4 §

Vid fångst av lax får inte användas knutna redskap med mindre avstånd mellan knutarna än 58 millimeter, räknat mellan två bredvid varandra liggande knutars mittpunkt då redskapet är i vått tillstånd.

Vid fångst av havsöring och havsröding skall avståndet mellan knutarna i nätets maskor vara mellan 40 och 45 millimeter, på samma sätt mätt.

I knutna redskap får användas enbart garn av hampa, bomull eller spunnen konstfiber (nylon, perlon, terylen).

3 kap.

Fredning

5 §

Lax, havsöring och havsröding är fridlysta från och med den 1 september till och med den 30 april.

Notdragning är förbjuden från och med den 1 augusti till och med den 30 april.

Drivning är förbjuden från och med den 16 juni till och med den 9 maj.

Alla knutna fångstredskap, även ryssjor och ledgarn, skall tas upp på land genast vid årsfredningens början samt nätmärken, ris, pålar och bockar m.m. inom en vecka därefter.

6 §

Lax, havsöring och havsröding är fridlysta såväl i älv och å som insjö, med undantag av fångst med spö och lockbete, från torsdag klockan 19 till måndag klockan 19.

Under sagda tid skall patornas ledgarn vara lyftade ovan vattenytan och alla andra knutna redskap, mocknät och ryssjor inbegripna, vara upptagna på land.

Ovan nämnda fiskarter är fridlysta jämväl i fråga om fångst med spö och lockbete från söndag klockan 19 till måndag klockan 19.

4 kap.

Fångst av annan fisk

7 §

I älv, å och insjö närmare än 200 meter från älvs och ås in- eller utlopp får för fångst av annan fisk än lax, havsöring och havsröding användas spö och lockbete samt sådant stående nät utan strömskydd, vars höjd är högst 1,8 meter och trådens tjocklek i garnet högst 0,20 millimeter. Nät får användas utsatt endast på bottnen. Inom dessa områden gäller vad i 5 och 6 §§ är stadgat om års- och veckofredning. Fångst av lake med krokredskap och ryssja är dock tillåten så länge älvarna är isbelagda.

I insjöar, på områden som är belägna på längre än ovan nämnda avstånd från älvs in- eller utlopp, kan vid fångst av sagda fiskarter användas not, ryssja, långrev och andra krokredskap samt sådant stående nät som fyller i 1 mom. intagna villkor i fråga om konstruktion och användning.

Ovan i 1 mom. nämnda begränsningar rörande stående näts byggnad och användning gäller inte i Polmak sjö, i sjöartade utvidgningar i Utsjoki älv och i Njaggal sjö i Kevo älv från och med den 20 augusti till och med den 15 juni.

8 §

I fångstredskap, förfärdigade för fångst av ovan i 7 § avsedda fiskarter, får avståndet mellan knutarna, räknat från knutarnas mittpunkt, då redskapet är i vått tillstånd, inte understiga 30 millimeter och inte överstiga 45 millimeter. Dock får utan hinder av i 7 § 1 och 2 mom. stadgade inskränkningar inom i 3 mom. nämnda sjö och vattendrag samt under däri nämnda tider fångst av dvärgsik bedrivas med nät, i vilket avståndet mellan knutarna är minst 20 millimeter.

Ryssja får inte till någon del, ledarmen inbegripen, vara högre än 1,5 meter.

5 kap.

Särskilda bestämmelser

9 §

I fångstredskap får inte användas nät, som är förfärdigat av metalltråd.

10 §

Användning av kalk, gift- eller sprängämnen ävensom av elektrisk ström, så ock användning av ljuster eller annat dylikt med egg, udd eller krok försett redskap, som inte är avsett att sväljas av fisk, är vid fiske förbjuden. Användning av krokförsett redskap på sådant sätt eller under sådana omständigheter, att fisk kan tagas med krok, är likaså förbjuden. Dock får huggkrok, fiskyxa eller håv användas såsom hjälpredskap vid lovligt fiske.

11 §

Vid stående nät och pata skall anbringas flöte, av vilket fiskarens namn och adress tydligt framgår. I pata kan anteckning om fiskarens namn och adress finnas också på skylt som är anbringad på yttersta stören i patan.

12 §

Föremål, som är avsedda att skrämma fisken eller hindra dess fria gång, får inte utsättas i vattnet eller ovanom detta.

13 §

Ingen del av pata eller stående nät får utsättas över djupfårans mittlinje, varken i huvudloppet eller i sådant bilopp, vilket inte under sommaren torkar ut. Ej heller får yttersta delen av pata på någon punkt sträcka sig närmare den motsatta stranden än 10 meter. Utsätts sådana fångstredskap från motsatta stränder antingen mitt emot varandra eller så, att vilken del som helst av pata är på mindre avstånd än 120 meter från vilken som helst del av annan pata, räknat i älvens längdriktning, bör minst en fjärdedel av loppets bredd vara fri, så att inte någon del av fångstredskapen anbringas sålunda, att avståndet från densamma till djupfårans mittlinje är kortare än en åttondedel av älvens eller loppets bredd vid sommarmedelvattenstånd.

På samma sida av älv placerade pator får inte på någon punkt befinna sig på mindre än 120 meters avstånd från varandra, försåvitt inte patorna placerats i två skilda zoner.

Vid sådan biälv, i vilken lax uppstiger, får knutna redskap inte inom område mellan biälv och djupfårans mittlinje i huvudälv utsättas i biälvens nedre lopp närmare än 200 meter från gränsen mellan biälven och huvudälven och inte heller i biälv närmare än 200 meter från älvens mynning.

14 §

Stående nät får inte vara längre än 30 meter. Två eller flera nät får inte förenas, såvida deras sammanlagda längd kommer att överstiga 30 meter. Denna begränsning i fråga om längden av nät gäller likväl inte när nät används i insjö på längre avstånd än 200 meter från älvs in- eller utlopp för fångst av annan fisk än lax, havsöring eller havsröding.

Olika stående nät som ägs av en fiskare och används för fångst av lax, havsöring eller havsröding, får inte, med undantag av fiske som sker i Polmak sjö, till någon del befinna sig närmare varandra än 30 meter.

Stående nät som tillhör två skilda fiskare får inte till någon del befinna sig närmare varandra än 60 meter.

Vid fiske med stående nät får konstgjort strömskydd inte användas.

15 §

Allt fiske är förbjudet i Övre Polmak älvs vattendrag från älvens mynning så högt upp i älven som lax, havsöring och havsröding stiger samt i Utsjoki älv från älvens mynning ända till landsvägsbron mellan Utsjoki by och Nuorgam by.

16 §

Ej får någon fånga eller döda lax, havsöring eller havsröding av mindre längd än 25 centimeter räknat från käkspetsen till ändan av stjärtfenan.

Fisk som inte fyller minimimåttet skall ofördröjligen åter utsläppas i vattnet. Detsamma gäller också fullmålig fisk:

a. om den är fångad under tiden för årsfredning,
b. om den är fångad under tiden för veckofredning med sådant fångstredskap som inte är tillåtet under tiden för denna fredning, eller
c. om den övervintrat.
17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988 och gäller till utgången av år 1989.

Helsingfors den 27 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.