453/1988

Given i Helsingfors den 20 maj 1988

Lag om ändring av 19 och 21 kap. vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 19 kap. vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) en ny 5 a § och till 21 kap. en ny 8 a § som följer:

19 kap.

Dikningsförrättning

5 a §

Kan en ägoreglering som avses i lagen om ägoregleringar på grund av vattendragsprojekt (451/88) bli aktuell i samband med samfälld dikning, skall förrättningsmännen vid dikningsförrättningen uppgöra en preliminär dikningsplan och sända den till lantmäteribyrån.

Verkställs en i 1 mom. nämnd ägoreglering på ett område där samfälld dikning skall genomföras, får beslut enligt 9 § inte meddelas vid dikningsförrättningen förrän ägoregleringsförrättningen har vunnit laga kraft.

21 kap.

Särskilda bestämmelser

8 a §

Gäller vattendomstolens utslag byggande i vattendrag eller något annat i denna lag nämnt företag som innebär att ägor kommer att splittras eller bli mindre eller att förbindelser försvåras, skall vattendomstolen sedan utslaget vunnit laga kraft till lantmäterikontoret sända avskrifter av utslagshandlingarna i målet. Vad som nu stadgas tillämpas inte på vattendomstolens utslag med stöd av 6 kap.


Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 208/87
Lag- och ekonomiutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 12/88

Helsingfors den 20 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.