448/1988

Given i Helsingfors den 13 maj 1988

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 61 § 1-3 mom., 62 §, 64 § 1 och 2 mom. samt 75 § 2 mom. sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963 (364/63),

av dessa lagrum 61 § 1 och 3 mom. samt 64 § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag av den 16 december 1966 (646/66) och 75 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 14 januari 1966 (5/66), som följer:

61 §

En i lagen om understödskassor (471/42) nämnd understödskassa, vars verksamhetsområde omfattar arbetstagarna hos en och samma arbetsgivare och dessutom såsom mottagare av tilläggsförmåner kan omfatta de arbetstagare som avgått med pension från arbetsgivarens tjänst, har rätt att bevilja sina medlemmar eller dem och medlemmarna av deras familjer förmåner som avses i denna lag. Ett sådant arrangemang kräver samtycke av folkpensionsanstalten. Samtycke skall ges om kassamötet med två tredjedels röstmajoritet har godkänt sådana stadgar för kassan som motsvarar arrangemanget och om förmånerna enligt stadgarna är minst lika stora som förmånerna enligt denna lag samt om kassans verksamhetsområde omfattar minst 200 arbetstagarmedlemmar. Vad som stadgas ovan tillämpas på motsvarande sätt på en understödskassa vars verksamhetsområde omfattar anställda hos arbetsgivare vilkas verksamhet skall anses bilda en administrativ och ekonomisk helhet, förutsatt att särskilda skäl talar för att kassan skall tillåtas bevilja förmåner enligt denna lag. En understödskassa som avses i detta moment kallas i denna lag arbetsplatskassa.

I fråga om arbetsplatskassorna gäller i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om socialförsäkringskommissioner. I övrigt tillämpas lagen om understödskassor. Social- och hälsovårdsministeriet har likväl rätt att på folkpensionsanstalten överföra uppgifter som gäller fastställande av en arbetsplatskassas stadgar och grunderna för den samt inregistreringen av kassan och tillsynen över dess verksamhet.

Arbetsgivaren skall betala arbetsgivares sjukförsäkringsavgift och arbetstagaren försäkrads sjukförsäkringspremie i enlighet med denna lag. Folkpensionsanstalten skall ur sjukförsäkringsfonden till arbetsplatskassans förfogande i förskott ställa ett belopp som kassan beräknas behöva för utgivande av förmånerna enligt denna lag, ökat med ett belopp för administrationskostnader som motsvarar det belopp som det beräknas att socialförsäkringskommissionen åsamkas i sådana kostnader. De medel som ställts till kassans förfogande för utgivande av förmåner skall årligen redovisas på det sätt som närmare stadgas genom förordning. Grunderna för ersättandet av administrationskostnaderna fastställs av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av folkpensionsanstalten. Om förfarandet vid överföringen av medel till kassan stadgas genom förordning.


62 §

En i 61 § 1 mom. nämnd arbetstagares försäkring enligt denna lag övertas av arbetsplatskassan vid ingången av månaden efter den då arbetsförhållandet började och upphör vid ingången av månaden efter den då arbetsförhållandet upphörde. Försäkringen enligt denna lag för en i lagrummet nämnd person som avgått med pension upphör vid ingången av månaden efter den då försäkringen i fråga om tilläggsförmånerna upphörde.

Då någon blivit försäkrad i en arbetsplatskassa eller hans försäkring där har upphört, skall kassan utan dröjsmål göra skriftlig anmälan därom till socialförsäkringskommissionen i den försäkrades hemkommun.

64 §

Är en arbetsplatskassas verksamhet inte ändamålsenlig med beaktande särskilt av de försäkrades intresse, skall folkpensionsanstalten göra anmärkning om detta till kassan och meddela anvisningar för avhjälpande av missförhållandena. Följs anvisningarna inte, har social- och hälsovårdsministeriet på framställning av folkpensionsanstalten rätt att förbjuda kassan att bevilja försäkringar som avses i denna lag och bestämma en tidpunkt då kassans verksamhet enligt denna lag skall upphöra.

Om en arbetsplatskassa beslutar ändra sina stadgar så att de förmåner som den ger inte längre motsvarar minst förmånerna enligt denna lag, skall folkpensionsanstalten återkalla det samtycke som den givit med stöd av 61 § 1 mom. Detsamma gäller också om en arbetsplatskassas medlemsantal inte längre uppfyller det krav som anges i lagrummet. En arbetsplatskassa kan endast ändra sina stadgar på det sätt som nu sägs så att de ändrade stadgarna träder i kraft den 1 januari följande år.


75 §

Social- och hälsovårdsministeriet beslutar om det minsta ersättningsbelopp som kan sändas till den försäkrade genom postgiro.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Vad 61 § 1 mom. och 64 § 2 mom. stadgar om medlemsantalet i en arbetsplatskassa gäller inte de arbetsplatskassor som har fått tillstånd att vara arbetsplatskassor innan denna lag trätt i kraft.

Regeringens proposition 9/88
Social- och terveysutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 27/88

Helsingfors den 13 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.