418/1988

Given i Helsingfors den 13 maj 1988

Lag om ändring av lantbruksinkomstlagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till lantbruksinkomstlagen av den 20 augusti 1982 (629/82) en ny 16 a § som följer:

16 a §

Med avvikelse från vad 16 § stadgar om anslag som skall reserveras för styrning och balansering av lantbruksproduktionen och om att ett tillägg till dem skall betraktas som lantbruksinkomst, reserveras 1988 för nämnda ändamål 105 miljoner mark utöver vad som stadgas i 16 §. Av detta belopp uppbärs 63 miljoner mark, i enlighet med vad som stadgas särskilt, hos lantbruket i form av lantbrukets marknadsföringsavgifter, skatter och exportavgifter, vilka inte hänförs till kostnaderna för lantbruket när den totalkalkyl som avses i 3 § görs upp.


Denna lag träder i kraft den 18 maj 1988. Staten kan sedan lagen har trätt i kraft i motsvarighet till det anslagstillägg som avses i 16 a § förbinda sig att ingå avtal enligt lagen om styrning och balansering av lantbruksproduktionen (81/83). Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 48/88
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 8/88
Stora utsk. bet. 46/88

Helsingfors den 13 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.