Enkäten om Finlex.fi
Finlex.fi-webbplatsen ska förnyas, varför vi vill höra din åsikt om vad som fungerar och vad som inte fungerar. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.
Till enkäten: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

413/1988

Given i Helsingfors den 6 maj 1988

Förordning om ändring av förordningen om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden

På föredragning av arbetskraftsministern

upphävs i förordningen den 2 februari 1973 om distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden (80/73) 14 §, 18 §, 9 kap. och 25 § samt

ändras 2 §, 6 § 2 mom., 9 §, rubriken för 7 kap., 13 §, rubriken för 8 kap. samt 15-17 och 21 §§,

av dessa lagrum 2 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 25 februari 1983 (207/83), 9 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 26 oktober 1984 (727/84), 13 § sådan den lyder ändrad genom förordning av den 12 februari 1982 (136/82) samt genom nämnda förordningar av den 25 februari 1983 och den 26 oktober 1984 samt 15 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordningar av den 25 februari 1983 och den 26 oktober 1984, som följer:

2 §

Chefen för arbetskraftsdistriktet är chef för arbetskraftsdistriktsbyrån. Vid arbetskraftsdistriktsbyrån kan dessutom finnas tjänster som byråchef, distriktsinspektör, forskare, jurist, sektorsekreterare, byråsekreterare, byråfunktionär, expeditionsvakt, vaktmästare, chaufför och maskinskrivare samt andra tjänster.

Vid arbetskraftsdistriktsbyrån kan också finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

6 §

Då chefen för arbetskraftsdistriktet är frånvarande får inte utan särskilda skäl fattas beslut om sådana åtgärder som kan avvika från tidigare tillämpade principer. Utan hans samtycke får inte heller tjänster besättas eller göras framställningar om besättande av vakanta tjänster.

9 §

Chef för arbetskraftsbyrån är byrådirektören eller byråföreståndaren. Vid arbetskraftsbyrån kan dessutom finnas tjänster som yrkesvalspsykolog, ledande arbetskraftskonsulent, specialarbetskraftskonsulent, arbetskraftskonsulent, byråsekreterare, byråfunktionär, expeditionsvakt, vaktmästare och maskinskrivare samt andra tjänster.

Vid arbetskraftsbyrån kan också finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

7 kap.

Behörighetsvillkor för tjänsterna

13 §

Behörighetsvillkor för tjänsterna inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden är

1) för chefen för ett arbetskraftsdistrikt högre högskoleexamen och god förtrogenhet med arbetskraftspolitiska frågor,

2) för byråchefer högre högskoleexamen,

3) för forskare högre högskoleexamen samt förtrogenhet med forskningsverksamhet,

4) för distriktsinspektörer och byrådirektörer högskoleexamen eller godkänt fullgörande av ett sådant behörighetsutbildningsprogram om 85 studieveckor som en högskola anordnat på uppdrag av arbetskraftsministeriet,

5) för yrkesvalspsykologer psykologie kandidatexamen eller högre högskoleexamen med däri ingående eller särskilt avlagt högsta vitsord i psykologi,

6) för jurister juris kandidatexamen,

7) för byråföreståndare, ledande arbetskraftskonsulenter, specialarbetskraftskonsulenter, arbetskraftskonsulenter och sektorsekreterare för tjänsten lämplig examen på institutnivå eller annan av arbetskraftsministeriet särskilt godkänd mosvarande utbildning och kännedom om området,

8) för byråsekreterare examen vid handelsinstitut eller annan för tjänsten lämplig examen, samt

9) för byråfunktionärer och övriga tjänstemän sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

Beträffande behörighetsvillkoren för tillfälliga tjänstemän gäller vad som stadgas om motsvarande ordinarie tjänstemän.

8 kap.

Besättande av tjänster och beviljande av tjänstledighet

15 §

Chefen för ett arbetskraftsdistrikt utnämns av statsrådet. Byråcheferna, forskarna och juristerna utnämns av arbetskraftsministeriet på framställning av arbetskraftsdistriktsbyrån. Arbetskraftsdistriktsbyråns övriga tjänstemän utnämns av arbetskraftsdistriktsbyrån.

Byrådirektörerna utnämns av arbetskraftsministeriet på framställning av arbetskraftsdistriktsbyrån. Yrkesvalspsykologer, byråföreståndare och ledande arbetskraftskonsulenter utnämns av arbetskraftsdistriktsbyrån. Arbetskraftsbyråns övriga tjänstemän utnämns av arbetskraftsbyrån.

Tillfälliga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande anställs av samma myndighet som utnämner motsvarande ordinarie tjänstemän.

16 §

Chefen för ett arbetskraftsdistrikt beviljas tjänstledighet av arbetskraftsdistriktsbyrån då det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal och i andra fall av arbetskraftsministeriet. De övriga tjänstemännen inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden beviljas tjänstledigt av arbetskraftsdistriktsbyrån.

17 §

Arbetskraftsministeriet beslutar om skötseln av tjänsten som chef för arbetskraftsdistriktet och arbetskraftsdistriktsbyrån om skötseln av tjänsterna som byråchef, forskare, jurist och byrådirektör under tiden för tjänstledighet och om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt. Den utnämnande myndigheten beslutar om skötseln av andra tjänster inom distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden under tiden för tjänstledighet och om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt.

21 §

Arbetskraftsministeriet beslutar om placering av i 2 § nämnda tjänster vid arbetskraftsdistriktsbyråerna och av i 9 § nämnda tjänster vid arbetskraftsbyråerna.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988.

Vid besättandet av en tjänst vars ansökningstid går ut före den 1 juni 1988 tillämpas de behörighetsvillkor som gäller vid ansökningstidens utgång.

Utan hinder av vad som stadgas i 13 § om behörighetsvillkor för tjänster, anses den som när denna förordning träder i kraft är anställd vid distrikts- och lokalförvaltningen av arbetskraftsärenden behörig för en sådan tjänst inom distrikts- och lokalförvaltningen vilken med avseende på uppgifterna motsvarar den tjänst som han sköter vid nämnda tidpunkt.

Helsingfors den 6 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.