406/1988

Given i Helsingfors den 6 maj 1988

Lag om ändring av 4 och 25 §§ lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 augusti 1986 om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/86) 4 § 2 mom. och rubriken för 25 § samt

fogas till 25 § ett nytt 4 mom. som följer:

4 §
Myndigheternas plikt att främja jämställdheten

I statliga kommittéer, delegationer och andra motsvarande organ samt i kommunala organ, med undantag av kommunfullmäktige, skall finnas både kvinnor och män, om inte särskilda skäl talar för annat.

25 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Pensionsarrangemang, enligt vilka arbetstagare av skilda kön har olika pensionsskyddsvillkor, får oberoende av när arbetstagarens arbetsförhållande inleddes tillämpas efter den 1 januari 1987, om ett sådant pensionsarrangemang har gällt också tidigare.


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988.

Trots 4 § 2 mom. behöver sammansättningen av kommunala organ som har tillsatts före ikraftträdandet inte ändras.

Regeringens proposition 192/87
Andra lagutsk. bet. 2/88
Stora utsk. bet. 21/88

Helsingfors den 6 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.