398/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Förordning om ändring av förordningen om arbetskraftsinstitutet

På föredragning av arbetskraftsministern

upphävs i förordningen den 21 december 1973 om arbetskraftsinstitutet (930/73) 12 § och

ändras 1 § 3 punkten samt 3 och 9-11 §§ som följer:

1 §

Arbetskraftsinstitutet har till uppgift:


3) att ta initiativ och framlägga förslag till utvecklande av personalutbildningen inom förvaltningsområdet; samt


3 §

Utöver en rektor med avtalslön kan vid arbetskraftsinstitutet finnas en utbildningsplanerare, en kurssekreterare och en kanslist samt andra tjänstemän.

Vid arbetskraftsinstitutet kan anställas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

9 §

Behörighetsvillkor är

1) för rektorstjänsten för tjänsten lämplig högskoleexamen och god förtrogenhet med personalutbildning,

2) för tjänsten som utbildningsplanerare för tjänsten lämplig högskoleexamen och förtrogenhet med personalutbildning samt

3) för övriga tjänstemän sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång.

10 §

Rektorn utnämns av arbetskraftsministeriet.

Övriga tjänstemän utnämns av direktionen. Denna anställer tillfälliga tjänstemän.

Personal i arbetsavtalsförhållande anställs av rektorn.

11 §

Rektorn för arbetskraftsinstitutet beviljas tjänstledighet av direktionen. Övriga tjänstemän vid arbetskraftsinstitutet beviljas tjänstledighet av rektorn då det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till under förutsättningar om vilka stadgas i lag eller har överenskommits i tjänstekollektivavtal, och i andra fall av den som utnämner eller anställer tjänstemannen. Den som står i arbetsavtalsförhållande beviljas befrielse som motsvarar tjänstledighet av rektorn.

Om anställning av någon att sköta en vakant tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar den utnämnande myndigheten.


Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1988.

Då en tjänst besätts för vilken ansökningstiden har gått ut före den 1 juni 1988, tillämpas de behörighetsvillkor som var i kraft då ansökningstiden gick ut.

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Arbetskraftsminister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.