393/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Lag om ändring av sjölagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 10 § 2 mom. sjölagen av den 9 juni 1939 (167/39), sådant det lyder i lag av den 13 april 1984 (295/84),

ändras 24-40 §§ samt

fogas till lagen en ny 40 a § som följer:

Partrederi
24 §

Stadgandena i 24-40 och 40 a §§ om partrederi tillämpas då två eller flera avtalar om att i form av partrederi bedriva handelssjöfart med ett eget i fartygsregistret infört fartyg.

För de förpliktelser som uppkommer genom den i 1 mom. nämnda verksamheten svarar varje redare i partrederiet endast i förhållande till sin andel i fartyget.

En utlänning kan endast äga en så stor andel i partrederiets fartyg att fartyget alltjämt enligt 1 § skall anses som finskt.

25 §

Vad som stadgas i 26 § 2 mom., 27 och 28 §§, 29 § 2 och 3 mom., 30 och 33-36 §§, 37 § 1 och 2 mom. samt 40 a § skall tillämpas, om inte annat avtalas.

26 §

Avtal om att bilda ett partrederi skall ingås skriftligen.

En ändring av partrederiavtalet är giltig endast om alla redare enhälligt har godkänt den.

27 §

Beslut i partrederiets angelägenheter fattas vid partrederiets sammanträde. Kallelse till sammanträdet skall minst en vecka tidigare sändas till varje redare genom rekommenderat brev eller telegram eller telex eller annars bevisligen. I kallelsen skall nämnas vilka ärenden som kommer att behandlas vid sammanträdet.

Kallelse till partrederiets sammanträde utfärdas av huvudredaren. Till sammanträde skall också kallas då redare som innehar minst en tiondedel av samtliga fartygsandelar skriftligen begär detta för behandling av ett angivet ärende. Kallelsen skall sändas inom fjorton dagar från det begäran framställdes. Om huvudredaren inte kan sända eller inte sänder en kallelse, får någon av redarna göra det.

Måste beslut fattas om en sådan brådskande åtgärd som är nödvändig för att säkerställa partrederiets rätt eller för att förhindra skada som hotar rederiet eller är redarna eniga därom, kan sammanträde hållas utan sådan kallelse som nämns i 1 mom.

Vid partrederiets sammanträde skall föras protokoll. En redare som inte deltagit i ett sammanträde som nämns 3 mom. skall underrättas om dess beslut.

28 §

Varje redares röstetal räknas enligt hans andel i fartyget. Som partrederiets beslut gäller, om inte annat följer av 2 mom., den mening som biträtts av mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av sammanträdets ordförande. Val av huvudredare avgörs dock genom lottning.

Ett beslut som fattats vid ett sammanträde som nämns i 27 § 3 mom. eller som avser upplösning av rederiet är giltigt endast om det biträtts av mer än hälften av samtliga röster inom rederiet.

Beslut vid partrederiets sammanträde är bindande även för en redare som inte varit närvarande vid sammanträdet.

29 §

Varje partrederi skall ha en huvudredare. Huvudredaren skall vara en i Finland bosatt finsk, dansk, isländsk, norsk eller svensk medborgare. Med tillstånd av handels- och industriministeriet kan till huvudredare även väljas en i Finland bosatt medborgare i något annat land. Till huvudredare kan även väljas en finsk juridisk person.

Huvudredaren skall sköta rederiets löpande förvaltning enligt redarnas anvisningar samt i angelägenheter som gäller rederiet handla för dess räkning vid domstol och hos andra myndigheter. Huvudredaren får inte utan särskilt bemyndigande överlåta eller pantsätta fartyget eller hyra ut eller befrakta det till någon annan för en längre tid än ett år. Huvudredaren har inte rätt att anställa eller avskeda fartygets befälhavare, om han inte bemyndigats därtill genom beslut vid partrederiets sammanträde.

Huvudredaren har rätt till ett skäligt arvode för sitt uppdrag.

30 §

Huvudredaren kan när som helst skiljas från sitt uppdrag genom beslut vid partrederiets sammanträde. Om huvudredaren själv äger minst hälften av fartyget, kan han på en medredares talan skiljas från sitt uppdrag genom beslut av domstol ifall giltig anledning föreligger.

En redare eller huvudredaren skall ersätta skada som han uppsåtligen eller av vårdslöshet har åsamkat medredarna vid skötseln av rederiets angelägenheter.

Om jämkning av skadestånd samt fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga gäller 2 och 6 kap. skadeståndslagen (412/74).

31 §

Över partrederiets verksamhet skall föras bok och bokslut uppgöras med iakttagande i tillämpliga delar av bokföringslagen (655/73). Bokslutet skall dateras och undertecknas av huvudredaren. Denne skall lämna bokslutet för varje räkenskapsperiod samt en berättelse över skötseln av rederiets angelägenheter till partrederiets sammanträde inom tre månader från periodens slut. Räkenskapsperioden är ett kalenderår, om inte annat har överenskommits.

Angående innehållet i partrederiets bokslut gäller i tillämpliga delar 9 kap. 3 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag (389/88).

Om revision enligt partrederiavtalet skall verkställas i partrederiet eller om redare som äger minst en tiondedel av samtliga fartygsandelar kräver det eller om partrederiet under de två senaste räkenskapsperioderna i genomsnitt har haft fler än 30 anställda, skall revision verkställas med iakttagande i tillämpliga delar av 10 kap. 2-10 §§ lagen om öppna bolag och kommanditbolag.

32 §

Om redarnas rätt att granska partrederiets bokföring och få upplysningar om rederiets verksamhet gäller på motsvarande sätt 2 kap. 15 § lagen om öppna bolag och kommanditbolag.

Vill en redare klandra partrederiets bokslut, skall han väcka talan mot huvudredaren inom sex månader från det sammanträde vid vilket bokslutet gavs. Försummar han denna tid, har rätten att väcka talan gått förlorad, om inte huvudredaren har förfarit svikligt.

33 §

Varje redare är skyldig att delta i utgifterna för partrederiets verksamhet i förhållande till sin andel i fartyget. Har en redare försummat att vid anfordran betala sin andel av utgifterna för en beslutad åtgärd, är han skyldig att till huvudredaren eller den medredare som betalt hans andel erlägga dröjsmålsränta enligt räntelagen (633/82).

34 §

Vinst och förlust av partrederiets verksamhet under räkenskapsperioden skall fördelas mellan redarna i förhållande till deras andelar i fartyget.

Har en redare i enlighet med 33 § betalt en medredares andel av utgifterna, har han rätt att som avkortning på sin fordran lyfta den vinstandel som räknas på medredarens fartygsandel.

35 §

Övergår en andel i fartyget till någon annan, skall förvärvaren eller den överlåtande redaren omedelbart underrätta huvudredaren om överlåtelsen.

Om en redare förlorar sitt finska medborgarskap, skall han omedelbart underrätta huvudredaren om detta.

Huvudredaren är skyldig att på det sätt som stadgas i 27 § 1 mom. utan dröjsmål meddela de övriga redarna att sådan underrättelse som nämns ovan i 1 och 2 mom. har givits.

36 §

Har en andel i fartyget på annat sätt än genom offentlig auktion övergått till någon annan än en medredare i partrederiet, har varje redare rätt att lösa in andelen. Lösningsrätt föreligger dock inte, om fartygsandelen övergått till ägarens make eller till en bröstarvinge eller dennes make, utom i det fall som nämns i 2 mom.

Utan hinder av 1 mom. har varje finsk redare i partrederiet rätt att lösa in en fartygsandel, om den innehas av en redare som har förlorat sitt finska medborgarskap eller om den har övergått till någon annan med påföljden att fartyget upphör att vara finskt.

Den redare som önskar lösa in en fartygsandel skall underrätta förvärvaren härom inom två månader efter det meddelande om den händelse som avses i 1 eller 2 mom. sändes till honom.

Om flera önskar utöva sin lösningsrätt, får var och en göra det i förhållande till sin andel i fartyget. Lösensumman skall motsvara fartygsandelens verkliga värde.

37 §

En redare vars andel i fartyget har övergått till någon annan svarar gentemot medredarna för sina förpliktelser vid överlåtelsen samt för de förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsen, men innan underrättelse om denna har nått huvudredaren.

En ny redare får en redares rättigheter och skyldigheter i förhållande till de övriga redarna så snart överlåtelsen har skett. Beslut och åtgärder som hänför sig till tiden före överlåtelsen är bindande för honom på samma sätt som för hans företrädare. De övriga redarna kan från hans vinstandel dra av sådana betalningsandelar för rederiets verksamhet som hans företrädare var ansvarig för.

Den som har överlåtit sin andel i fartyget svarar gentemot tredje man för de förpliktelser på grund av partrederiets verksamhet som har uppkommit före överlåtelsen. Han svarar även gentemot tredje man i god tro för förpliktelser som uppkommit efter överlåtelsen, till dess denna har anteckats i fartygsregistret. Den nya redaren svarar gentemot tredje man endast för de förpliktelser som har uppkommit efter överlåtelsen.

38 §

En redare har rätt att kräva upplösning av partrederiet när

1) han har sagt upp partrederiavtalet och uppsägningstiden har gått ut, eller när den avtalade tiden för partrederiets verksamhet har löpt ut,

2) en medredare har försatts i konkurs eller hans fartygsandel har mätts ut,

3) huvudredaren har skilts från sitt uppdrag genom beslut av domstol,

4) en medredare väsentligt bryter mot sina skyldigheter enligt partrederiförhållandet eller fortgående utnyttjar sin ställning i rederiet i strid mot rederiets intresse, eller om det ur redarens synvinkel skall anses vara oskäligt att partrederiets verksamhet fortsätter, med beaktande av väsentliga förändringar som inträffat i rederiets verksamhetsbetingelser, eller när

5) partrederiets fartyg upphör att vara finskt och har avförts ur fartygsregistret.

Utöver vad som stadgas i 1 mom. får konkursboet vid en redares konkurs, eller den som vid exekutiv auktion har köpt en utmätt fartygsandel, kräva att partrederiet skall upplösas.

Har en redare sagt upp partrederiavtalet, skall partrederiet upplösas sex månader efter uppsägningen, om inte annat har överenskommits om uppsägningstiden. Åberopar redaren att tiden enligt partrederiavtalet går ut, skall rederiet upplösas vid utgången av denna tid eller omedelbart efter inlösningstidens utgång, om det ännu återstår inlösningstid enligt 40 § 3 mom. sedan tiden enligt avtalet har löpt ut. I de fall som nämns i 1 mom. 2-5 punkten samt 2 mom. skall rederiet upplösas så snart inlösningstiden enligt 40 § 3 mom. har gått ut.

Krav på upplösning av partrederiet eller på likvidation som avses i 39 § skall riktas till huvudredaren. Om upplösningsgrunden i det fall som nämns i 1 mom. 3 eller 4 punkten avser huvudredaren, skall kravet dock riktas till de övriga redarna. Huvudredaren skall utan dröjsmål underrätta medredarna om krav som framställts.

39 §

Skall partrederiet upplösas med stöd av 38 §, skall rederiet på begäran av en redare likvideras. Om förfarandet vid likvidation gäller i tillämpliga delar 5 kap. 10-17 §§ lagen om öppna bolag och kommanditbolag, ifall redarna inte enhälligt avtalar om något annat förfarande.

Ett avtal som avses i 1 mom. får dock inte i det fall som nämns i 38 § 1 mom. 2 punkten ingås utan samtycke av konkursboet, utmätningsborgenären eller den som köpt en fartygsandel vid exekutiv auktion.

40 §

I stället för att partrederiet upplöses kan det förfaras så att en medredare löser in den redares fartygsandel som kan åberopa en upplösningsgrund enligt 38 § 1 mom. Framställs krav på upplösning med stöd av 38 § 1 mom. 5 punkten, har en redare, som före uppkomsten av denna upplösningsgrund hade rätt att lösa in en överlåten fartygsandel enligt 36 § 2 mom., dock inte rätt att kräva inlösen.

En fartygsandel får inte i det fall som nämns i 38 § 1 mom. 2 punkten lösas in utan konkursboets eller utmätningsborgenärens samtycke.

Redaren skall underrätta huvudredaren eller i det fall som nämns i 38 § 4 mom. medredarna om sitt lösningsanspråk inom en månad efter det att han fick meddelande om att krav på upplösning har framställts med stöd av 38 § 1 eller 2 mom. Om underrättelse inte lämnas inom utsatt tid, förfaller lösningsrätten.

På inlösningsförfarande enligt denna paragraf skall tillämpas 36 § 4 mom.

40 a §

När ett partrederi upplöses skall dess fartyg säljas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Lagens 31 § tillämpas inte på en räkenskapsperiod som börjat innan lagen trätt i kraft eller på bokslut för en sådan räkenskapsperiod. Vad som stadgas i 32 § 2 mom. tillämpas inte, om talan gäller ett beslut eller en åtgärd från en räkenskapsperiod som börjat innan lagen trätt i kraft eller ett bokslut för en sådan räkenskapsperiod.

Regeringens proposition 28/87
Lagutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 2/87

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.