390/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Lag om ändring av handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/79) >5 och 6 §§, 14 § 2 mom. och 18 § 2 mom., av dessa lagrum 14 § 2 mom. och 18 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 31 december 1987 (1252/87), som följer:

5 §

I ett öppet bolags grundanmälan skall nämnas

1) bolagets firma,

2) den dag då bolagsavtalet har undertecknats,

3) alla bolagsmäns fullständiga namn samt deras medborgarskap och hemort,

4) bolagsverksamhetens art,

5) den kommun från vilken bolagets verksamhet leds,

6) bolagets postadress,

7) vem eller vilka av bolagsmännen som tecknar bolagets firma samt

8) om bolaget har en verkställande direktör, hans fullständiga namn och hemort.

6 §

I ett kommanditbolags grundanmälan skall nämnas

1) bolagets firma,

2) den dag då bolagsavtalet har undertecknats,

3) alla bolagsmäns fullständiga namn samt deras medborgarskap och hemort,

4) bolagsverksamhetens art,

5) den kommun från vilken bolagets verksamhet leds,

6) bolagets postadress,

7) värdet av de tysta bolagsmännens egen domsinsatser angivet i pengar,

8) vem eller vilka av de ansvariga bolagsmännen som tecknar bolagets firma samt

9) om bolaget har en verkställande direktör, hans fullständiga namn och hemort.

14 §

Ändringsanmälan skall även göras, om ändring sker i ett öppet bolags eller ett kommanditbolags bolagsavtal, i ett aktiebolags bolagsordning eller i ett andelslags, en sparbanks, en hypoteksförenings eller en försäkringsförenings stadgar.

18 §

Om de meddelanden och anmälningar som skall sändas till registermyndigheten med anledning av ett öppet bolags, ett kommanditbolags, ett aktiebolags, ett andelslags, en sparbanks eller en försäkringsförenings likvidation samt med anledning av ett öppet bolags, ett kommanditbolags, ett aktiebolags eller ett andelslags fusion stadgas särskilt.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

På de anmälningar som är anhängiga när lagen träder i kraft tillämpas de stadganden som gällde då anmälan gjordes.

Regeringens proposition 6/87
Lagutsk. bet. 6/87
Stora utsk. bet. 1/88

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.