388/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 april 1988

Undervisningsministeriet beslut om grunderna för fördelning av anslaget för understödjande av religiösa tidningar och sökande av understöd

Undervisningsministeriet har beslutat följande om grunderna för fördelning av det i statsförslaget anvisade anslaget för understödjande av religiösa tidningar och sökande av understöd:

1 §

En religiös tidning anses i detta beslut vara en i Finland utgiven och tryckt tidning, som envar kan erhålla mot en viss skälig prenumerationsavgift och som utan att uteslutande tjäna kommersiella syften i sitt innehåll till största delen behandlar religiösa frågor och förmedlar information om kyrkor, kyrkosamfund och religiösa samfund samt om deras liv och verksamhet och som inte enbart eller i huvudsak verkar som internt informationsmedium för något samfund.

2 §

Inom ramen för statsförslaget kan understöd beviljas en förläggare av en religiös tidning för att understödja en sådan tidning som befinner sig i en ekonomiskt svår situation under förutsättning att tidningen utkommer med minst fyra separata nummer per år och att tidningen har utkommit under minst två års tid före året för ansökan samt att beviljandet av understöd är skäligt med beaktande av förläggarens ekonomiska situation.

3 §

Understöd beviljas för tidningens uppskattade kostnader under året för ansökan. Om understödet överstiger 70 procent av tidningens verkliga kostnader skall den överskjutande delen återbetalas. Understödet kan förvägras eller återindrivas, om arvodes- eller kostnadsgrunderna visar sig vara uppenbarligen oproportionerliga jämfört med en nivå som uppskattas vara skälig.

Då understöd beviljas beaktas som reducerande faktor annat stöd som förläggaren erhållit av staten, kommun eller annat offentligrättsligt samfund och som används eller kunde användas för tidningens utgivning. Som dylikt stöd betraktas dock inte det allmänna transportstöd för pressen vilket i statsförslaget anvisats för nedsättning av befordringsavgifterna för tidningar.

4 §

Understödet får endast användas för nedsättning av redaktions-, trycknings-, transport-, distributions- och övriga kostnader för den tidning som nämnts i beslutet om beviljandet av understödet.

5 §

Understödet beviljas av undervisningsministeriet.

Ansökningarna om understöd skall tillställas undervisningsministeriet inom en av ministeriet utsatt tid. Ansökningar som inkommit efter den utsatta tiden beaktas inte såvida inte särskilda skäl därtill föreligger. Undervisningsministeriet kan vid behov utfärda närmare bestämmelser om ansökningen av understödet.

6 §

Mottagaren av understödet skall till undervisningsministeriet avge en utredning om understödets användning på sådant sätt som ministeriet bestämmer och inom av ministeriet utsatt tid.

7 §

Om de villkor som ställts i detta beslut inte iakttas eller om det befinns att oriktiga uppgifter avgetts för att erhålla understöd eller om sådana omständigheter undanhållits vilka hade kunnat inverka på beviljande av understöd, kan undervisningsministeriet förpliktiga mottagaren av understödet att återbetala beloppet antingen i sin helhet eller en del därav. På det belopp som skall återbetalas skall, räknat från den dag understödet lyftes, erläggas en ränta som med fyra procentenheter överstiger Finlands Banks vid varje tid gällande grundränta.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 5 maj 1988.

Helsingfors den 28 april 1988

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Yngre regeringssekreterare
Antti Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.