385/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Förordning om ändring av förordningen angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras 1 § 1, 3 och 4 mom., 2 § 1, 3, 4 och 5 mom., 3 § 1 mom. och 4 § förordningen den 28 december 1956 angående läkare och tandläkare tillkommande ersättning för verkställande av rättsmedicinska undersökningar, sådana de lyder i förordning av den 28 november 1986 (860/86) som följer:

1 §

Läkare, som verkställt rättsmedicinsk obduktion på det läns område, där hans boningskommun eller den kommun, i vilken hans tjänst är förlagd, är belägen, tillkommer för förrättningen, för därvid uppgjort utlåtande och protokoll samt för i två exemplar utfärdad avskrift av utlåtande och protokoll i arvode för fullständig obduktion sammanlagt 760 mark och för partiell obduktion (obduktion för fastställande av dödsorsaken) sammanlagt 507 mark. Har obduktionen verkställts utanför ovannämnda län, är arvodet för fullständig obduktion 936 mark och för partiell obduktion 691 mark.


För yttre likbesiktning, som verkställts på förordnande eller anhållan av vederbörande myndighet, tillkommer läkaren, förutom särskilt fastställd ersättning för resekostnader samt dagtraktamente, i arvode för besiktning och utlåtande jämte avskrifter sammanlagt 119 mark.

Läkare erhåller i arvode för nedan nämnda undersökningar och för de utlåtanden han avger med anledning av dessa med duplettexemplar sammanlagt:

1) formalinfixationsundersökning av lungor 200,-
2) formalinfixationsundersökning av hjärna 89,-
3) silikongjutning av organ 278,-
4) röntgenundersökning av avlidens delområde med utlåtanden 122,-
5) röntgenundersökning av hela den avlidne med utlåtanden 333,-
6) enzymfärgningsundersökning av vävnadsprov 78,-
7) elektronmikroskopisk undersökning av prov 267,-
8) provtagning av ögats glaskropp 32,-
9) gynekologisk undersökning av våldtagen avliden 134,-
2 §

För klinisk undersökning av levande person, som verkställts på förordnande eller anhållan av vederbörande myndighet, tillkommer läkaren, förutom särskilt fastställd ersättning för resekostnader och dagtraktamente, i arvode för undersökning och utlåtande jämte duplettexemplar sammanlagt 123 mark. Ges dylikt utlåtande på basen av tidigare verkställd undersökning eller sjukberättelse, är arvodet likväl 78 mark.


Läkare erhåller i arvode för rättsmedicinsk undersökning av berusningstillstånd och för det utlåtande jämte duplettexemplar som han avger med anledning av undersökningen sammanlagt 154 mark. För tagning av blodprov för fastställande av blodets alkoholhalt jämte intyg över verkställande av denna åtgärd, är arvodet sammanlagt 31 mark.För tagning av blodprov i samband med yttre likbesiktning för fastställande av blodets alkoholhalt eller bestämning av blodgrupp jämte intyg över verkställandet av denna åtgärd, är arvodet sammanlagt 62 mark.Läkare erhåller i arvode för nedan nämnda undersökningar och för de utlåtanden han avger med anledning av dessa med duplettexemplar sammanlagt:

1) endoskopisk undersökning av ändtarm 78,-
2) endoskopisk undersökning av magsäck, tolvfingertarm eller stigma 200,-
3) tagande av hår-, nagel- eller fläckprov 32,-
3 §

Läkare eller tandläkare, som inte verkställt i 1 § avsedd obduktion eller likbesiktning eller i 2 § avsedd undersökning, tillkommer för nedan nämnda undersökningar, såvida de inte hör till hans tjänsteåligganden, och för utlåtanden angående desamma jämte duplettexemplar i arvode sammanlagt:

A. Läkare:

1) för mikroskopisk undersökning av ett organ 95,-
och, då till samma försändelse hör undersökning av flere prov, för undersökning av varje följande organ 31,-
2) för provtagning för sperma-analys 31,-
3) för undersökning av sperma- och blodfläck 95,-
4) för sperma-analys 144,-
5) för undersökning av kiselalghalten i lungorna 96,-
och för undersökning i samband härmed av varje följande organ per organ 31,-
6) för undersökning av kiselalghalten i ett vattenprov 96,-
7) för undersökning av ben för identifiering och för utredning av dödsorsaken 199,-
8) mikroskopisk undersökning som kräver speciell sakkunskap (t.ex. neuropatologi) 244,-

Läkare, som verkställt i 1 § avsedd obduktion, tillkommer, såvida ifrågavarande undersökningar inte hör till hans tjänsteåligganden, i arvode hälften av ovan i punkt A 1 nämnt arvode.

B. Tandläkare:

1) för undersökning av mun och uppgörande av tandstatus för identifiering av okänd avliden 229,-
2) för histologisk undersökning av tänder för fastställande av ålder 243,-
3) för undersökning av bettavtryck 95,-

4 §

För bistånd åt polismyndighet vid förhör eller annan undersökning av brott i andra fall än sådana som nämns i 1, 2 och 3 §§ eller som omedelbart ansluter sig till dem, erhåller läkare, såvida lämnandet av bistånd inte hör till hans tjänsteuppgifter, förutom särskilt fastställd ersättning för resekostnader samt dagtraktamente, i arvode för sitt bistånd och för i ärendet möjligen nödigt utlåtande jämte duplettexemplar sammanlagt 122 mark.


Denna förordning träder i kraft den 10 maj 1988 och den tillämpas på de arvoden som uppbärs från och med den 1 april 1988.

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.