384/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Förordning om ändring av 2 och 4 §§ förordningen om program för utvecklandet av utbildningen på mellanstadiet

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde ändras 2 § 1 och 2 mom. och 4 § förordningen den 4 juli 1980 om program för utvecklandet av utbildningen på mellanstadiet, sådana de lyder i förordning av den 14 december 1982 (931/82), som följer:

2 §

De angelägenheter och frågor som avses i 9 § 2 mom. lagen om utvecklande av utbildningen på mellanstadiet upptas i utvecklingsprogrammet i enlighet med följande:

1) utbildningens struktur;

2) antalen basundervisningsgrupper i gymnasiets första klass och antalen nybörjargrupper i yrkesläroanstalterna, specificerade länsvis för den finsk- och svenskspråkiga utbildningens del, samt i fråga om yrkesläroanstalterna dessutom antalen nybörjargrupper specificerade enligt utbildningsområde och -stadium;

3) främjande av jämställdheten mellan könen;

4) samarbete mellan läroanstalterna;

5) läroavtalsutbildning;

6) lärostoff och undervisningsarrangemang samt undervisningsmaterial och läromedel;

7) stödundervisning;

8) specialundervisning;

9) arbetsplatsutbildning;

10) elevantagning;

11) elevhandledning;

12) elevvård;

13) utbildning av lärare och annan personal;

14) försöks- och forskningsverksamhet och annan utvecklingsverksamhet;

15) eventuella övriga omständigheter; samt

16) kostnadseffekter.

I punkt 2 i utvecklingsprogrammet upptas målen i fråga om nybörjarplatser inom den temporära yrkesutbildningen dock i form av det totala antalet nybörjarplatser per år och vid behov tyngdpunkterna i den regionala fördelningen och fördelningen enligt utbildningsområde och -stadium av nybörjarplatserna.


4 §

Undervisningsministeriet godkänner med stöd av utvecklingsprogrammet och inom gränserna för det totala antal nybörjarplatser som avses i 2 § 2 mom. årligen målen i fråga om nybörjarplatser inom den temporära yrkesutbildningen specifierade länsvis enligt finsk- och svenskspråkig utbildning.

Länsstyrelsen godkänner dessutom för utvecklingsprogrammets och den temporära yrkesutbildningens del med stöd av det beslut av undervisningsministeriet som avses i 1 mom. särskilt för varje läroanstalt målen för den gymnasieutbildning och, i enlighet med de närmare anvisningar som yrkesutbildningsstyrelsen meddelar, för den yrkesutbildning som ordnas inom dess område, de arrangemang som verkställigheten av lagen om utvecklande av utbildningen på mellanstadiet förutsätter för varje läroanstalts del samt de bestämmelser beträffande varje läroanstalt som rör samarbetet mellan läroanstalterna.


Denna förordning träder i kraft den 5 maj 1988.

Denna förordning tillämpas första gången på det program för utvecklandet av utbildningen på mellanstadiet som uppgörs för åren 1989-91.

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Anna-Liisa Piipari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.