379/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Förordning om ändring av förordningen om rådstuvurätt

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 3 mars 1978 om rådstuvurätt (179/78) 10 § 1 mom., 18 § 1 mom. 8 punkten och 20 § 2 mom.,

ändras rubriken före 7 §, 7 §, 8 § 1 och 3 mom., 9 § 1-3 mom., 10 § 2 och 4 mom., 16 § 1 mom. och 21 §,

av dessa lagrum 7 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 24 februari 1984 (197/84) samt 8 § 3 mom. sådant det lyder i förordning av den 28 december 1979 (1081/79), samt

fogas till förordningen en ny 6 a § som följer:

Tjänster, behörighetsvillkor och utnämning
6 a §

Vid rådstuvurätterna kan finnas tjänster som förvaltningschef, sekreterare, planerare, avdelningssekreterare, kansliföreståndare, registrator, förman för stämningsmän, stämningsman, byråsekreterare, byråfunktionär, maskinskrivare, expeditionsvakt och vaktmästare. Vid rådstuvurätterna kan även finnas tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

7 §

Behörighetsvillkor för sekreterarna och notarierna vid rådstuvurätterna är juris kandidatexamen. Behörighetsvillkor för avdelningssekreterarna och kansliföreståndarna är högskoleexamen, examen på institutnivå eller studentexamen samt genom praktisk erfarenhet uppnådd god förtrogenhet med kansliarbete vid domstol.

För övriga tjänster vid rådstuvurätterna fordras sådan skicklighet och förmåga som krävs för att sköta tjänsten.

8 §

Rådstuvurättens sekreterare, planerare, avdelningssekreterare, kansliföreståndare och förman för stämningsmännen utnämns av förvaltningsdivisionen.


Övriga tjänstemän utnämns och tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av borgmästaren.

9 §

Borgmästaren och rådmännen beviljas tjänstledighet av hovrätten. Borgmästaren kan dock beviljas tjänstledighet för en tid av högst två månader och rådmännen för en tid av högst sex månader per kalenderår av förvaltningsdivisionen.

Sekreteraren beviljas tjänstledighet för en tid av högst tre månader av borgmästaren och för längre tid av förvaltningsdivisionen.

Om tjänstledighet för övriga tjänstemän samt om avbrott i anställningsförhållandet för personal i arbetsavtalsförhållande beslutar borgmästaren, ifall det inte i arbetsordningen bestäms att ärendet skall avgöras av förvaltningschefen.


10 §

Om anställning av någon att sköta en vakant borgmästar- eller rådmanstjänst interimistiskt beslutar hovrätten. Förvaltningsdivisionen kan dock besluta om anställning av någon att sköta en vakant borgmästartjänst interimistiskt för högst två månader och om anställning av någon att sköta en vakant rådmanstjänst interimistiskt för högst sex månader per kalenderår.


Om anställning av någon att sköta en vakant sekreterartjänst interimistiskt beslutar borgmästaren, ifall anställningen varar högst tre månader, och förvaltningsdivisionen, ifall anställningen varar en längre tid. Om anställning av någon att sköta andra vakanta tjänster beslutar borgmästaren, ifall det inte i arbetsordningen bestäms att ärendet skall avgöras av sekreteraren.


16 §

Samfällda rådstuvurätten och förvaltningsdivisionen är beslutföra när förutom ordföranden hälften av de tjänstgörande medlemmarna, dock minst två, är närvarande. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.


21 §

Angående förvaltningschefen gäller i tillämpliga delar vad som ovan stadgas om sekreteraren.


Denna förordning träder i kraft den 4 maj 1988.

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.