375/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 april 1988

Statsrådets beslut om produktionspremier för odling av fodersäd

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Till enskild odlare, dödsbo och annan sammanslutning av enskilda personer erläggs som regionalt prispolitiskt stöd inom det område som nämns i 2 § i produktionspremie 105 mark för varje hel odlingsareal om ett halvt hektar, som under år 1988 besåtts med korn och havre. Förutsättning för erläggande av premie är att en areal om sammanlagt minst en hektar av gårdsbruksenheten har besåtts med korn eller havre eller med både korn och havre.

För korn och havre, som bärgats såsom grönfoder, erläggs inte produktionspremie. Om det dock på grund av frost eller en hagelskur har varit nödvändigt att skörda säden grön, kan utanordning av produktionspremie för korn och havre av detta slag godkännas. Utanordning av produktionspremie kan även godkännas, om säden har bärgats som mogen eller nästan mogen (gulmognadsstadiet) jämte halm som ensilage.

Premien erläggs till den i vars besittning brukningsenheten var då den besåddes, eller, om vederbörande sedermera har avlidit, till hans rättsinnehavare.

2 §

Produktionspremie utbetalas inom följande område:

Uleåborgs län, i Lapplands län kommunerna Keminmaa, Pello, Ranua, Simo, Tervola och Övertorneå, Rovaniemi landskommun samt städerna Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi och Torneå, i Kuopio län kommunerna Juankoski, Kaavi, Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Nilsiä, Pielavesi, Rautalampi, Rautavaara, Sonkajärvi, Tervo, Varpaisjärvi, Vesanto och Vieremä samt Idensalmi stad, i Norra Karelens län kommunerna Eno, Ilomants, Juuka, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Polvijärvi, Pyhäselkä, Tohmajärvi, Tuupovaara, Valtimo och Värtsilä samt städerna Lieksa och Nurmes, i Vasa län kommunerna Evijärvi, Halsua, Himanka, Kaustby, Kelviå, Kortesjärvi, Kronoby, Lappajärvi, Larsmo, Lehtimäki, Lestijärvi, Lochteå, Pedersöre, Perho, Soini, Toholampi, Töysä, Ullava, Vetil och Vimpeli samt städerna Alajärvi, Etseri, Jakobstad, Kannus och Karleby, i Mellersta Finlands län kommunerna Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Konginkangas, Konnevesi, Kyyjärvi, Multia, Petäjävesi, Pihtipudas, Pylkönmäki, Sumiainen, Uurainen och Viitasaari samt städerna Saarijärvi, Suolahti och Äänekoski.

3 §

Produktionspremie för fodersäd beviljas på ansökan, som före utgången av den av jordbruksstyrelsen utsatta tiden skall tillställas lantbruksnämnden. Om driftscentrum för den lägenhet som ansökningen gäller är beläget inom det område som avses i 2 § skall ansökningen tillställas lantbruksnämnden i den kommun där den berörda gårdsbruksenhetens driftscentrum är beläget. Annars skall ansökningen inlämnas hos lantbruksnämnden i den kommun där den odlingsareal är belägen som berättigar till produktionspremie eller, om det finns flera sådana kommuner, hos lantbruksnämnden i någon av dem.

Om beviljande av produktionspremie besluter den lantbruksnämnd hos vilken ansökan skall inlämnas och denna nämnd betalar även premien. Såvida driftscentrum är beläget utanför det område som avses i 2 § och den odlingsareal som berättigar till produktionspremie är belägen i flera kommuner, skall utlåtande om ansökningen inhämtas hos den eller de andra kommunerna. Ett utlåtande skall innefatta ett meddelande om att den lantbruksnämnd som avger utlåtandet inte kommer att betala produktionspremien.

4 §

Produktionspremie erläggs till därtill berättigad från statligt postgirokonto som anges av jordbruksstyrelsen. Produktionspremien erläggs till mottagaren eller inbetalas på av denne i ansökningen eller eljest skriftligt bestämd penninginrättnings postgirokonto.

Hör avgörande av ansökan inte till den lantbruksnämnds befogenhet till vilken ansökningen inlämnats, skall lantbruksnämnden sända ansökningen, försedd med anteckning om inlämningstidpunkten, samt vid behandlingen erforderliga, tillgängliga uppgifter till den lantbruksnämnd som beslutar om produktionspremien.

5 §

Har mottagare av produktionspremie erhållit premien utan grund eller till högre belopp än honom enligt detta beslut skulle ha kunnat beviljas, iakttages rörande återindrivande av det till för högt belopp erlagda beloppet, vad i lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71) är stadgat.

6 §

Har ansökan tillställts lantbruksnämnden efter utgången av den av jordbruksstyrelsen utsatta tiden och kan godtagbart skäl till förseningen anses ha förelegat, kan lantbruksdistriktet ge lantbruksnämnden tillstånd att bevilja produktionspremie utan hinder av förseningen.

7 §

På lantbruksdistrikten och kommunernas lantbruksnämnder ankommer att övervaka iakttagandet av detta beslut och med stöd därav utfärdade bestämmelser.

8 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut utfärdas av jordbruksstyrelsen.

9 §

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 1988.

Helsingfors den 28 april 1988

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Tf. föredragande
Terttu Romanoff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.