372/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 april 1988

Statsrådets beslut om produktionspremie för råg

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Såsom i 2 § lantbruksinkomstlagen (629/82) avsett prispolitiskt stöd kan för råg, som odlats inom nedan i 2 § nämnda områden och saluförts under tiden den 1 juli 1988 och den 30 juni 1989 samt fyller de av jord- och skogsbruksministeriet fastställda kvalitetsfordringarna, till odlaren i produktionspremie av för sagda ändamål i statsförslaget anvisade medel erläggas 25 penni per kilogram av mottagningsvikten. Med mottagningsvikt avses vikt som förvandlats i enlighet med 2 mom.

Avviker rågens fukthalt från 15 % förvandlas den vägda vikten till 15 % på det sätt som i jord- och skogsbruksministeriets beslut om kvalitetsprissättning på spannmål är bestämt om förvandling av vikt. Innehåller råg som fyller kvalitetsfordringarna mera än 2 % andra sädesslag, avdrages från den vägda vikten viktandelarna av de andra sädesslag som överstiger 2 %.

2 §

Det område som berörs av den i 1 § nämnda produktionspremien för där odlad råg omfattar Lapplands, Uleåborgs, Vasa, Kuopio, Norra Karelens, St Michels och Mellersta Finlands län ävensom kommunerna Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Kihniö, Kiikoinen, Kullaa, Lavia, Luvia, Mouhijärvi, Norrmark, Påmark, Satsmola, Siikainen, Suodenniemi, Tavastkyro, Ulvsby och Viljakkala samt städerna Björneborg, Ikalis, Kankaanpää och Parkano i Åbo och Björneborgs län; kommunerna Juupajoki, Kuhmalahti, Kuorevesi, Kuru, Längelmäki, Ruovesi, Vilppula och Ylöjärvi, städerna Mänttä, Orivesi och Virdois samt av Tammerfors stad den till den förra Teisko kommun hörande delen i Tavastehus län; kommunerna Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Saari, Suomenniemi och Uukuniemi i Kymmene län.

3 §

Produktionspremie erläggs för den råg som odlare säljer till av statens spannmålsförråd godkänd affärsrörelse som idkar handel med spannmål.

4 §

Ovan i 3 § avsedd affärsrörelse som idkar handel med spannmål skall senast före utgången av juni 1989 leverera inom i 1 § nämnda tid köpt råg till kvarn som utför handelsförmalning, mälteri, fröpackeri, foderfabrik eller -kvarn, som av statens spannmålsförråd godkänts såsom mottagare av råg, eller till statens spannmålsförråds lager samt förbinda sig att för den köpta rågen till statens spannmålsförråd för utbetalning av produktionspremie lämna av detta infordrade verifikat och utredningar inom en av statens spannmålsförråd fastställd tid och att svara för skada som uppkommit genom av köparen givna oriktiga eller vilseledande uppgifter.

5 §

Statens spannmålsförråd erlägger på grundvalen av ovan i 4 § avsedda verifikat och utredningar produktionspremie i efterskott direkt till odlaren genom postgiro.

6 §

Förutsättningen för erläggande av produktionspremie är, att i 3 § avsedd affärsrörelse som idkar handel med spannmål köper i detta beslut avsedd råg i partier om minst 250 kilogram.

7 §

Statens spannmålsförråd skall tillse, att sådana åtgärder vidtages som är påkallade till följd av att oriktiga och vilseledande uppgifter givits samt annat bedrägligt förfarande förekommit i samband med utbetalning av produktionspremie.

8 §

Har odlare lyft produktionspremie utan grund eller har han erhållit ett större belopp än till honom enligt detta beslut skulle ha kunnat erläggas, iakttages i fråga om återbäring vad som stadgats i lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71).

9 §

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av detta beslut.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 1988 och genom detsamma upphävs statsrådets beslut den 10 juni 1982 om produktionspremie för råg (444/82) jämte däri senare företagna ändringar.

Helsingfors den 28 april 1988

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Tf. föredragande
Terttu Romanoff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.