361/1988

Given i Helsingfors den 22 april 1988

Förordning om skolstyrelsen

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 1 § 3 mom. och 8 § lagen om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning (534/68):

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Skolstyrelsen leder, styr och övervakar samt drar försorg om utvecklandet av det skolväsende, den allmänna biblioteksverksamhet och den vuxenutbildning som lyder under den och sköter de övriga uppgifter som enligt särskilda stadganden och bestämmelser ankommer på den.

2 §

Under skolstyrelsen lyder

1) grundskolorna och skolor som motsvarar dem,

2) gymnasierna, kvällsgymnasierna och de läroanstalter som motsvarar dem,

3) skolorna för hörselskadade, synskadade och rörelsehindrade,

4) barnträdgårdslärarinstituten,

5) Heinola kursinstitut,

6) de allmänna biblioteken,

7) idrottsinstituten,

8) folkhögskolorna,

9) medborgar- och arbetarinstituten,

10) musikläroanstalterna samt

11) studiecentralerna.

Under skolstyrelsen lyder även övrigt fritt bildningsarbete som understöds av staten.

2 kap.

Avdelningar och byråer

3 §

Vid skolstyrelsen finns

1) en allmän avdelning,

2) en ekonomiavdelning,

3) en skolavdelning,

4) en undervisningsavdelning,

5) en avdelning för vuxenutbildning och

6) en svensk avdelning.

Avdelningarna är uppdelade på byråer i enlighet med vad som stadgas nedan.

4 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som gäller

1) lagstiftning och rättsliga frågor,

2) budget och därtill anknuten ekonomisk planering,

3) anskaffande och överlåtande av statens fasta egendom,

4) arbetsordningarna för skolstyrelsen och Heinola kursinstitut,

5) informationsverksamhet,

6) skolstyrelsens och statliga läroanstalters personaladministrativa ärenden, om de inte skall handläggas av skolavdelningen, undervisningsavdelningen, avdelningen för vuxenutbildning eller svenska avdelningen,

7) disciplinär bestraffning av skolstyrelsens samt skolornas och läroanstalternas personal,

8) skolstyrelsens anskaffningar och tryckningsarbeten samt registrering, expediering och arkivering av skolstyrelsens handlingar,

9) statsandelar och statsunderstöd som beviljas för grundläggningskostnader samt anskaffningsvärden för byggnader samt

10) planering och utförande av byggnadsarbeten på skolor och läroanstalter samt bibliotek.

Dessutom handlägger allmänna avdelningen de övriga ärenden som hör till skolstyrelsens verksamhetsområde och som inte hör till andra avdelningar.

Vid allmänna avdelningen finns en administrativ byrå, en kanslibyrå och en byggnadsbyrå.

5 §

Ekonomiavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) övervakning av användningen av anslag och granskning av räkningar,

2) skolstyrelsens bokföring och betalningsrörelse,

3) ledning, granskning och övervakning av underredovisarnas medelsförvaltning,

4) skötsel, underhåll och specialbokföring i fråga om statens fasta och lösa egendom,

5) statsandelar och statsunderstöd som beviljas för skolornas och läroanstalternas samt de allmänna bibliotekens driftskostnader och utbetalandet av dem samt

6) granskning av användningen av och redovisningen för statsunderstöd och återindrivning av statsunderstöd.

Vid ekonomiavdelningen finns en räkenskapsbyrå och en statsbidragsbyrå.

6 §

Skolavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) grundskolor, gymnasier, kvällsgymnasier samt motsvarande skolor och läroanstalter, om inte ärendet hör till allmänna byrån eller undervisningsavdelningen,

2) fullgörande av läroplikt och rätt till skolgång,

3) skjutsning och inkvartering av elever,

4) elevernas rättsskydd,

5) avgivande av utlåtanden om ansökningar om dispens från behörighetsvillkoren för tjänster och befattningar vid grundskolor, gymnasier och kvällsgymnasier samt motsvarande skolor och läroanstalter, om inte ärendet enligt arbetsordningen hör till någon annan avdelning,

6) planering av utbildningen,

7) byggnadstillstånd,

8) skolstyrelsens informationsförsörjning, utvecklande och styrning av databehandlingen, planer för anskaffning av utrustning och program samt materielanskaffningar samt

9) skolstyrelsens verksamhets- och ekonomiplan.

Vid skolavdelningen finns en skolbyrå och en planeringsbyrå.

7 §

Undervisningsavdelningen handlägger ärenden som gäller

1) läroplanens grunder samt utveckling och uppföljning som hänför sig till läroplanen,

2) elevbedömning, prov och examina,

3) elevintagning, elevhandledning och annan elevvård,

4) förskoleundervisning och påbyggnadsundervisning,

5) planering, utvecklande, provning och användning av läromedel,

6) granskning och godkännande av läromedel,

7) skolbibliotek,

8) försöks- och forskningsverksamhet,

9) skolor för hörselskadade, synskadade och rörelsehindrade barn, om inte ärendet hör till allmänna avdelningen,

10) vidareutbildning och fortbildning av rektorer, skolföreståndare, lärare och annan skolpersonal, till den del de inte hör till allmänna avdelningen, samt

11) Heinola kursinstitut, om inte ärendet hör till någon annan avdelning.

Vid undervisningsavdelningen finns en läroplansbyrå, en läromedelsbyrå, en undervisningsbyrå, en försöks- och forskningsbyrå, en specialundervisningsbyrå och en utbildningsbyrå.

8 §

Avdelningen för vuxenutbildning handlägger ärenden som gäller folkhögskolor, medborgar- och arbetarinstitut, idrottsinstitut, musikläroanstalter, biblioteksväsendet och annan vuxenutbildning samt barnträdgårdslärarinstitut, om inte ärendet hör till allmänna avdelningen eller undervisningsavdelningen.

Vid avdelningen för vuxenutbildning finns en institutbyrå och en biblioteksbyrå.

9 §

Svenska avdelningen handlägger i 6-8 §§ nämnda ärenden som gäller svenska skolor och läroanstalter, undervisningen vid dem samt den svenskspråkiga biblioteksverksamheten och annan svenskspråkig vuxenutbildning.

Vid svenska avdelningen finns en skolbyrå och en undervisningsbyrå.

10 §

Avdelningarna och byråerna skall delta i planeringen av skolstyrelsens verksamhet och ekonomi, utveckla, styra och övervaka den verksamhet som hör till deras verksamhetsområde, bistå andra avdelningar och byråer i ärenden som hör till deras verksamhetsområde samt dra försorg om sådant internationellt samarbete som behövs.

3 kap.

Tjänstemännen och deras uppgifter

11 §

Chef för skolstyrelsen är en generaldirektör. Dessutom finns vid skolstyrelsen två överdirektörer. Chef för varje avdelning är en avdelningschef.

Chef för byråerna är en byråchef. Byråchef vid allmänna avdelningens byggnadsbyrå är dock en överingenjör.

Vid skolstyrelsen finns dessutom en överarkitektstjänst, överinspektörstjänster och andra tjänster samt personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningscheferna samt byråcheferna vid skolavdelningen, undervisningsavdelningen, avdelningen för vuxenutbildning och svenska avdelningen har titeln skolråd.

12 §

Generaldirektören leder och övervakar skolstyrelsens verksamhet och fullgörandet av de uppgifter som ankommer på skolstyrelsen. Han skall följa utbildningens och biblioteksväsendets allmänna utveckling samt ta initiativ till och bereda planer för behövliga reformer och förbättringar.

13 §

Överdirektörerna skall jämte generaldirektören leda och övervaka avdelningarnas verksamhet på det sätt som bestäms närmare i arbetsordningen, främst i fråga om administrativa och ekonomiska ärenden samt utvecklandet och planeringen av skolväsendet.

14 §

Avdelningscheferna skall

1) leda sin avdelnings verksamhet och se till att ärendena handläggs effektivt samt

2) följa utvecklingen av förhållandena inom avdelningens verksamhetsområde och ta behövliga initiativ till reformer.

En avdelningschef kan i enskilda fall förbehålla sig rätten att handlägga ett ärende som ankommer på avdelningen och som annars skall handläggas av en byråchef eller någon annan tjänsteman.

I fråga om byråcheferna gäller i tillämpliga delar vad som i 1 mom. stadgas om avdelningscheferna. Därutöver skall byråcheferna bereda och föredra de ärenden som hör till byrån, om han inte har gett dem i uppdrag åt någon annan tjänsteman vid byrån.

4 kap.

Handläggning av ärenden

15 §

De ärenden som ankommer på skolstyrelsen skall på föredragning av respektive tjänsteman avgöras av

1) skolstyrelsen i plenum eller

2) generaldirektören, en överdirektör, en avdelningschef eller en byråchef.

I arbetsordningen kan bestämmas att en byråchef får avgöra ärenden av ett visst slag utan föredragning.

16 §

Vid skolstyrelsens plenum handläggs ärenden som gäller

1) allmänna riktlinjer och direktiv för förvaltningen och verksamheten,

2) fler än en avdelnings verksamhetsområde, om ärendet är av principiell natur eller vittbärande,

3) utfärdande av föreskrifter och andra anvisningar än anvisningar om tillvägagångssätt,

4) verksamhets- och ekonomiplanen, budgeten samt övriga principiella och vittbärande ärenden som skall avgöras av statsrådet eller ett ministerium,

5) reglementet för ämbetsverksdemokrati,

6) besvär och rättelseyrkanden, om inte ärendet gäller endast sådan rättelse av skriv- eller sakfel som avses i lagen om förvaltningsförfarande (598/82),

7) särskilda behörighetsvillkor för tjänster vid skolstyrelsen,

8) utnämning och uppsägning av en tjänsteman, om inte ärendet skall avgöras av generaldirektören,

9) fastställande och upphävande av reglementen för skolor och andra läroanstalter,

10) förstagångsgodkännande av läroböcker,

11) utbildningsprogrammet för Heinola kursinstitut,

12) besvär som gäller uppsägning, förflyttning eller disciplinär bestraffning av en tjänsteinnehavare eller timlärare vid grundskola eller kommunalt gymnasium eller dess kvällslinje eller vid kommunalt kvällsgymnasium, eller av en befattningshavare eller timlärare vid skola som ersätter grundskolan eller vid privat gymnasium eller dess kvällslinje eller vid privat kvällsgymnasium samt

13) utlåtanden till myndigheter samt övriga ärenden som är av principiell eller vittbärande betydelse, om generaldirektören har bestämt att de skall handläggas vid plenum.

17 §

I skolstyrelsens plenum deltar generaldirektören som ordförande samt överdirektörerna och avdelningscheferna som medlemmar. Vid behandlingen av ärenden som nämns i 16 § 12 punkten deltar i skolstyrelsens plenum dessutom de medlemmar som avses i 5 a § (420/87) lagen om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning.

18 §

Skolstyrelsen är vid plenum beslutför då ordföranden och fyra medlemmar är närvarande, bland dem överdirektören för administrativa och ekonomiska ärenden eller avdelningschefen vid allmänna avdelningen samt den eller de medlemmar till vilkas verksamhetsområde det ärende som skall behandlas huvudsakligen hör.

Vid behandling av ett ärende som nämns i 16 § 12 punkten är skolstyrelsen vid plenum beslutför då utöver ordföranden och de i 1 mom. nämnda medlemmarna två av de medlemmar som avses i 5 a § lagen om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning deltar i behandlingen av ärendet.

Uppstår vid plenum meningsskiljaktighet om hur ett ärende skall avgöras, skall beslut i saken fattas genom omröstning med iakttagande av samma förfarande som vid en kollegial domstol.

19 §

Generaldirektören avgör de ärenden som enligt 16 § inte skall handläggas vid skolstyrelsens plenum. I arbetsordningen kan ett ärende som ankommer på generaldirektören anförtros en överdirektör, en avdelningschef eller en byråchef för avgörande.

Generaldirektören kan, om han anser att ärendets natur kräver det, i ett enskilt fall förbehålla sig avgörandet även av ett sådant ärende som annars skall avgöras av en överdirektör, en avdelningschef eller en byråchef.

20 §

Uppstår ovisshet om ett ärende skall avgöras av en överdirektör, en avdelningschef eller en byråchef, fattar generaldirektören beslut om vem som skall avgöra ärendet.

21 §

Ett ärende som berör två eller flera avdelningars verksamhetsområde handläggs vid den avdelning till vars verksamhetsområde det huvudsakligen hör, om det inte enligt 4 § skall handläggas vid allmänna avdelningen. I oklara fall bestämmer generaldirektören vid vilken avdelning ärendet skall handläggas.

22 §

Är generaldirektören jävig eller förhindrad, är den ena av överdirektörerna eller någon av avdelningscheferna ställföreträdare i enlighet med vad undervisningsministeriet förordnar.

Ställföreträdare för överdirektören för administrativa och ekonomiska ärenden är avdelningschefen vid allmänna avdelningen eller hans ställföreträdare, och ställföreträdare för överdirektören för utvecklings- och planeringsverksamhet är en avdelningschef som förordnats av generaldirektören.

Ställföreträdare för en avdelningschef är en av generaldirektören förordnad byråchef vid samma avdelning. Ställföreträdare för en byråchef förordnas likaså av generaldirektören.

23 §

Tjänstemännen vid skolstyrelsen är skyldiga att i enskilda fall på förordnande av generaldirektören utföra uppgifter även vid en sådan avdelning eller byrå som de inte hör till. Generaldirektören kan likaså förordna en tjänsteman inom den distriktsförvaltning som lyder under skolstyrelsen eller rektorn för Heinola kursinstitut att föredra vissa ärenden.

Generaldirektören kan på framställning av avdelningschefen vid den svenska avdelningen förordna att vissa grupper av ärenden som skall handläggas vid svenska avdelningen bereds och föredras av tjänstemän vid andra avdelningar.

5 kap.

Behörighetsvillkor, besättande av tjänster och beviljande av tjänstledighet

24 §

Allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna vid skolstyrelsen är sådan skicklighet och förmåga som krävs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Därutöver fordras

1) av generaldirektören: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med undervisningsväsendet och administrativa uppgifter,

2) av överdirektören för administrativa och ekonomiska ärenden: juris kandidatexamen, god förtrogenhet med skolväsendet samt god erfarenhet av administrativa och ekonomiska uppgifter,

3) av överdirektören för utvecklings- och planeringsverksamhet: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, god förtrogenhet med skolväsendet samt god erfarenhet av undervisningsväsendet,

4) av avdelningschefen vid allmänna avdelningen: juris kandidatexamen och erfarenhet av administrativa uppgifter,

5) av avdelningscheferna vid de andra avdelningarna: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god erfarenhet av de uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde,

6) av byråchefen vid administrativa byrån och vid kanslibyrån: juris kandidatexamen och erfarenhet av administrativa uppgifter,

7) av byråchefen vid räkenskapsbyrån: för tjänsten lämplig högskoleexamen samt god förtrogenhet med konto- och betalningssystem,

8) av överingenjören: för tjänsten lämplig diplomingenjörs- eller arkitektexamen,

9) av de andra byråcheferna: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god erfarenhet av de uppgifter som hör till avdelningens verksamhetsområde,

10) av överarkitekten: för tjänsten lämplig arkitektexamen,

11) av överinspektörerna vid byggnadsbyrån, statsbidragsbyrån och planeringsbyrån: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med byråns uppgiftsområde,

12) av den överinspektör som handlägger ärenden som gäller skolhälsovården och hälsofostran: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med skolhälsovården,

13) av den överinspektör som handlägger ärenden som gäller skolpsykologiskt arbete: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med skolpsykologiskt arbete,

14) av den överinspektör som handlägger studiecentralsärenden: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med organisationers bildningsarbete samt

15) av de andra överinspektörerna: för tjänsten lämplig högre högskoleexamen, lärarbehörighet på ett område som hör till tjänsten samt erfarenhet av och god förmåga att sköta en lärartjänst.

Av avdelningschefen vid undervisningsavdelningen samt byråcheferna vid undervisningsavdelningens läroplansbyrå, undervisningsbyrå och specialundervisningsbyrå ävensom av avdelningschefen och byråcheferna vid svenska avdelningen fordras dessutom behörighet för en lärartjänst som lyder under skolstyrelsen.

Behörighet för de tjänster som nämns i 1 mom. medför även en tidigare examen som motsvarar de examina som anges i momentet.

Av tjänstemännen vid svenska avdelningen fordras, förutom föreskriven kunskap i finska, samma kunskap i svenska som krävs av en tjänsteman inom ett svenskspråkigt ämbetsdistrikt.

Skolstyrelsen beslutar om särskilda behörighetsvillkor för andra tjänster än dem som nämns i 1 mom.

25 §

Generaldirektören och överdirektörerna utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsterna förklaras lediga.

Avdelningscheferna utnämns likaså av republikens president.

Byråcheferna och överingengören utnämns av statsrådet.

Överarkitekten och överinspektörerna utnämns av skolstyrelsen.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av generaldirektören. De medlemmar i skolstyrelsens plenum vilka avses i 5 a § lagen om skolstyrelsen och denna underställd distriktsförvaltning utnämns dock av republikens president för tre år i sänder.

26 §

Generaldirektören beviljas tjänstledighet av undervisningsministeriet och överdirektörerna, avdelningscheferna och byråcheferna av generaldirektören. Av prövning beroende tjänstledighet för längre tid än ett år beviljas dock generaldirektören, överdirektörerna och avdelningscheferna av statsrådet och byråcheferna av undervisningsministeriet.

Övriga tjänstemän vid skolstyrelsen beviljas tjänstledighet av generaldirektören, om inte denna rätt i arbetsordningen har anförtrotts avdelningschefen vid allmänna avdelningen.

6 kap.

Särskilda stadganden

27 §

Tjänsteåtal mot generaldirektören, överdirektörerna och avdelningscheferna vid skolstyrelsen handläggs vid Helsingfors hovrätt.

28 §

Skolstyrelsens tjänstemän och anställda i arbetsavtalsförhållande får inte ge ut läroböcker eller därmed jämförbara läromedel eller vara författare till sådana, om avsikten är att läroböckerna eller läromedlen skall användas vid en skola eller en läroanstalt som lyder under skolstyrelsen.

Skolstyrelsens generaldirektör, överdirektörer och avdelningschefer, tjänstemännen vid byggnadsbyrån samt anställda i arbetsavtalsförhållande får inte göra upp eller vara med vid uppgörandet av rumsprogram, ritningar eller arbetsbeskrivningar för byggande av en skola eller anstalt som lyder under skolstyrelsen.

Undervisningsministeriet kan av särskilda skäl i enskilda fall bevilja undantag från förbudet i 1 och 2 mom.

29 §

Närmare bestämmelser om den interna arbetsfördelningen och samarbetet mellan avdelningarna samt om hur administrationen vid skolstyrelsen organiseras utfärdas i en arbetsordning, som godkänns av generaldirektören. Innan beslut fattas skall överdirektörerna och avdelningscheferna höras.

7 kap.

Ikraftträdande

30 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988 och genom den upphävs förordningen den 9 maj 1969 om skolstyrelsen (293/69) jämte senare ändringar.

Den som innan denna förordning har trätt i kraft har utnämnts eller överförts till en tjänst som avses i den tidigare förordningen är fortfarande behörig för motsvarande tjänst.

Tjänsterna vid avdelningen för det fria folkbildningsarbetet blir, när denna förordning träder i kraft, motsvarande tjänster vid avdelningen för vuxenutbildning.

Den arbetsordning som fastställts i enlighet med den tidigare gällande förordningen iakttas i tillämpliga delar, tills en arbetsplan i enlighet med denna förordning har godkänts.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.