359/1988

Given i Helsingfors den 22 april 1988

Lag om ändring av lagen om patent- och registerstyrelsen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs 2 § lagen den 30 december 1965 om patent- och registerstyrelsen (749/65), sådant detta lagrum lyder i lag av den 2 juli 1971 (574/71), samt

ändras 3 § och 4 § 1 mom., av dem 4 § 1 mom. sådant det lyder ändrat genom nämnda lag av den 2 juli 1971 och lag av den 2 februari 1979 (136/79), som följer:

3 §

Ett ärende som skall behandlas i patent- och registerstyrelsen avgörs vid det centrala ämbetsverkets allmänna plenum i de fall som stadgas genom förordning. Övriga ärenden avgörs av generaldirektören eller någon annan tjänsteman vid det centrala ämbetsverket eller vid avdelningssammanträde i enlighet med vad som stadgas genom förordning.

Besvär över beslut i vilket patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning enligt denna lag är första besvärsinstans avgörs vid besvärsavdelningens sammanträde.

4 §

I patent- och registerstyrelsens beslut i ärenden som avgjorts av en tjänsteman får ändring sökas hos patent- och registerstyrelsens besvärsavdelning inom 60 dagar från den dag då ändringssökanden fick del av beslutet, om

1) genom beslutet har avgjorts en patentansökan eller något annat ärende som gäller patent,

2) genom beslutet har avgjorts en ansökan om registrering av mönster eller något annat ärende som gäller mönsterrätt,

3) genom beslutet har avgjorts en ansökan om registrering av varumärke eller något annat ärende som gäller varumärke, eller

4) genom beslutet har vägrats registrering av en anmälan till handelsregistret.Denna lag träder i kraft den 1 maj 1988.

Regeringens proposition 209/87
Andra lagutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 17/88

Helsingfors den 22 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Handels- och industriminister
Ilkka Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.