357/1988

Given i Helsingfors den 22 april 1988

Förordning om ändring av förordningen om Villmanstrands tekniska högskola

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 22 augusti 1986 om Villmanstrands tekniska högskola (631/86) 62-64 och 92 §§,

ändras 4 §, 5 § 1 mom., 7 §, 9 § 2 mom., 12 §, 15 § 1 mom. 3 och 6 punkten, 19 § 2 mom. 1-3 punkten, 21 § 1 och 2 mom., 22 § 1 mom., 23 och 26 §§, 27 § 2 mom., 42 § 2 mom., rubriken för 10 kap., 45-49 och 58 §§, 59 § 3 mom., 60 §, rubriken för 11 kap., 61 §, 69 § 1 mom., rubriken för 14 kap., 96 § 2 mom., 97 § 1 mom. 4 och 5 punkten och 2 mom. samt

fogas till förordningen en ny 26 a § som följer:

4 §

Till högskolans personal anses höra

1) den som är ordinarie tjänsteman vid högskolan,

2) den som anställts att sköta mera än hälften av de uppgifter som förutsätts för en tjänst,

3) den som står i arbetsavtalsförhållande till högskolan på heltid,

4) docenter och andra tillfälliga tjänstemän, likväl inte deltidsanställda timlärare samt

5) den som med högskolans samtycke på heltid bedriver forskningsarbete vid högskolan eller biträder därvid.

Som studerande anses den som har anmält sig som närvarande studerande vid högskolan och som har rätt att där avlägga examen. En studerande som hör till personalen anses vid val av medlemmar till förvaltningsorganen som studerande, om han studerar för grundexamen och som hörande till personalen, om han studerar för påbyggnadsexamen.

5 §

Styrelsen består av rektor, prorektor och avdelningsföreståndarna samt åtta andra medlemmar. Styrelsens mandattid är tre kalenderår.


7 §

Styrelsen har till uppgift

1) att sköta högskolans allmänna förvaltning,

2) att framlägga förslag till lagar och förordningar som angår högskolan samt förslag till utvecklande av högskolan och att avge utlåtanden i dessa frågor,

3) att godkänna reglementen, instruktioner och ordningsstadgor för högskolan samt på framställning av undervisnings- och forskningsrådet en examensstadga enligt vad som stadgas särskilt,

4) att godkänna högskolans verksamhets- och ekonomiplan och övriga vittbärande planer samt att uppgöra förslag till budget för högskolan,

5) att välja högskolans rektor och prorektor,

6) att göra framställning om besättande av förvaltningsdirektörtjänsten,

7) att på framställning av undervisnings- och forskningsrådet besluta om kallelseförfarande,

8) att utnämna de ordinarie tjänstemän som skall utnämnas av styrelsen och anställa docenter,

9) att besluta om grunderna för de planer som gäller användningen av anslag som beviljats högskolan ofördelade,

10) att uppgöra förslag till specialbudget samt besluta om på vilket sätt högskolans utgifter skall godkännas för betalning,

11) att förordna medlemmar i avdelningsråden och direktionerna,

12) att fatta beslut om högskolans institutioner och om hur läroämnena och vetenskapsområdena fördelas på dem samt att hos undervisningsministeriet göra framställning om grundande av en ny fristående inrättning,

13) att besluta om att ta emot medel, som har donerats eller testamenterats till högskolan, att utfärda bestämmelser om skötseln och användningen av dylika medel, att utse revisorer att granska fondernas räkenskaper samt att fatta beslut om de åtgärder till vilka revisorernas utlåtande ger anledning,

14) att utdela docentstipendier, bidrag och understöd, om inte annat är stadgat eller bestämt,

15) att besluta om att anordna promotioner sedan undervisnings- och forskningsrådet har hörts i ärendet,

16) att besluta om tidpunkterna för förhör,

17) att besluta om det antal studerande som årligen intas i högskolan och grunderna för urvalet av dem,

18) att avgöra sådana på rektor eller förvaltningsämbetet ankommande ärenden som rektor eller förvaltningsämbetet på grund av deras vittbärande betydelse eller principiella vikt hänskjuter till styrelsen samt

19) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt gällande stadganden och bestämmelser ankommer på styrelsen.

Styrelsen kan för behandling och avgörande uppta ärenden som enligt 15 § 1 mom. 13 punkten ankommer på förvaltningsämbetet.

Styrelsen kan överföra ärenden som avses i 1 mom. 2, 10, 13 och 14 punkten till förvaltningsämbetet för avgörande.

9 §

Rektor och prorektor skall vara förtrogna med förvaltning samt med undervisning och forskning. Rektor skall vara en ordinarie professor eller biträdande professor vid högskolan samt prorektor en ordinarie lärare eller forskare som har avlagt doktorsexamen eller fullgjort lärdomsprov som berättigar till doktorsgrad.


12 §

På rektor ankommer dessutom

1) att ta initiativ till utvecklande av högskolan,

2) att övervaka att ordningen vid högskolan samt stadgandena och bestämmelserna om högskolan iakttas samt att undervisningen blir behörigen skött och att personalen fullgör sina uppgifter,

3) att i enlighet med de grunder som högskolans styrelse beslutat fördela de anslag som beviljats högskolan ofördelade,

4) att vara ordförande i högskolans styrelse,

5) att utveckla och leda högskolans internationella verksamhet,

6) att godkänna de studerande som skall intas vid högskolan,

7) att godkänna vid högskolan avlagda examina och tilldela lärda grader samt

8) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt stadganden och bestämmelser ankommer på rektor.

Rektor kan till styrelsens avgörande hänskjuta på honom ankommande ärenden som för högskolan är av vittbärande betydelse eller principiell vikt.

15 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift:


3) att se till att tjänsterna ledigförklaras;


6) att utnämna och anställa ordinarie och tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande, om inte utnämningen ankommer på någon annan myndighet eller något annat förvaltningsorgan vid högskolan;


19 §

På undervisnings- och forskningsrådet ankommer dessutom

1) att fatta beslut om preciseringen av undervisningsområdet för en ledig tjänst,

2) att utse sakkunniga för besättandet av en professur eller biträdande professorstjänst och för anställande av en docent samt att avgöra sökandenas kompetens,

3) att upprätta tjänsteförslag för besättandet av en professur eller biträdande professorstjänst samt göra framställning om anställandet av en docent,


21 §

Vid högskolan finns en avdelning för energiteknik, en för kemiteknik, en för maskinteknik, en för datateknik och en avdelning för produktionsteknik.

En avdelnings förvaltning sköts av avdelningsrådet och avdelningsföreståndaren vars mandattid är tre kalenderår.


22 §

Till ett avdelningsråd förordnar styrelsen för tre kalenderår åt gången sju, tio eller tretton medlemmar och en personlig suppleant för var och en av dem.


23 §

Avledningsrådet har till uppgift

1) att leda och utveckla avdelningens verksamhet,

2) att handlägga ärenden som rör det samarbete mellan olika avdelningar och institutioner som forskningsverksamheten, examina, undervisningen och avdelningens övriga uppgiftsområden förutsätter,

3) att besluta om grunderna för de planer som gäller användningen av anslag som tilldelats avdelningen ofördelade,

4) att besluta om anordnandet av förhör,

5) att göra framställning om undervisningsplanen,

6) att för avdelningens del framlägga förslag till verksamhets- och ekonomiplaner och årsbudget,

7) att göra framställning om besättandet av annan lärartjänst än professur eller biträdande professorstjänst,

8) att göra framställning om utnämnandet eller anställandet av annan personal vid avdelningen,

9) att göra framställning om precisering av undervisningsområdet för en tjänst eller om ändring därav,

10) att göra framställningar och avge utlåtanden om skötseln av de tjänster som hör till avdelningen och om tjänstledigheter,

11) att förordna granskare av diplomarbeten och motsvarande examensarbeten och bedöma dessa studieprestationer samt

12) att handlägga och avgöra de övriga ärenden som enligt stadganden eller bestämmelser skall handläggas och avgöras av avdelningsrådet.

Avdelningsrådet kan i särskilt angivna ärenden vilka till sin betydelse är ringa, överföra sin beslutanderätt på avdelningsföreståndaren.

26 §

Avdelningsföreståndaren leder och övervakar avdelningens verksamhet samt avgör på avdelningen ankommande ärenden som inte enligt gällande stadganden skall avgöras av avdelningsrådet.

På avdelningsföreståndaren ankommer dessutom

1) att i enlighet med de grunder som avdelningsrådet beslutat fördela anslag som beviljats avdelningen ofördelade och övervaka användningen av anslagen samt efterlevnaden av budgeten,

2) att övervaka avdelningens anskaffningar i enlighet med förvaltningsämbetets anvisningar och avdelningsrådets beslut,

3) att se till att avdelningens undervisnings- och forskningsmateriel är i behörig ordning och används på rätt sätt samt

4) att dra försorg om att ärenden som skall handläggas av avdelningsrådet blir beredda, föredragna och verkställda i behörig ordning och i rätt tid.

26 a §

Avdelningarna kan uppdelas på institutioner som omfattar ett eller flera läroämnen eller forskningsområden. Högskolans styrelse beslutar om uppdelningen på institutioner.

Om förvaltningen av institutionerna och om deras uppgifter bestäms i en instruktion.

27 §

Förvaltningen av en fristående inrättning sköts av en direktion och en direktör eller en till föreståndare förordnad ordinarie eller tjänstförrättande tjänsteman vid högskolan.


42 §

I ärenden som gäller besättandet av tjänster samt i disciplinärenden förrättas omröstning på samma sätt som vid kollegial domstol.


10 kap.

Besättande av tjänster och anställande av annan personal

45 §

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna stadgas särskilt.

46 §

Professorerna och förvaltningsdirektören utnämns av republikens president.

Biträdande professorer och andra ordinarie tjänstemän än de som nämns i 1 mom. utnämns av högskolans styrelse, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Docent anställs av styrelsen.

Annan personal än den som avses i 1 och 2 mom. utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet.

Tjänster som överassistent, assistent och forskare besätts för högst fem år i sänder på det sätt som bestäms i en instruktion.

47 §

Om anställningen av någon som sköter en ledig tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar förvaltningsämbetet. Högskolans styrelse beslutar likväl om att anställa någon att interimistiskt eller som vikarie sköta en tjänst som avses i 46 § 1 eller 2 mom. för längre tid än ett år.

48 §

De tjänster som skall besättas på ansökan ledigförklaras av förvaltningsämbetet.

En lektorstjänst i språk som är avsedd för en utlänning kan besättas utan att den har ledigförklarats.

Behörigshetsvillkoren för en tjänst får inte ändras efter ledigförklaringen och inte heller tjänstens undervisningsområde eller preciseringen därav eller arbetsuppgifterna för tjänsten.

49 §

Om skyldigheten att foga matrikelutdrag till en tjänsteansökan stadgas särskilt. Högskolan beslutar om annan utredning som skall fogas till ansökan.

58 §

Vad som sägs i 54 § om ådagaläggande av undervisningsförmåga iakttas i tillämpliga delar vid besättandet av överassistent- och lektorstjänster. Avdelningsrådet avgör i dessa fall om undervisningsförmågan är tillräcklig.

59 §

Om undervisnings- och forskningsrådet finner att sökanden uppfyller stadgade villkor för att anställas som docent och om anknytningen som docent med tanke på undervisningen och forskningsarbetet är ändamålsenlig skall rådet hos högskolans styrelse göra framställning om att sökanden skall anställas som docent.

60 §

Vid besättande av en tjänst vid en fristående inrättning sköts de uppgifter som ankommer på avdelningsrådet av inrättningens direktion.

11 kap.

Tjänstledighet

61 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal beviljas av förvaltningsämbetet.

Annan tjänstledighet än den som avses i 1 mom. beviljas för högst ett år av förvaltningsämbetet och för längre tid av högskolans styrelse, om tjänstemannen utnämns av republikens president, och i andra fall det förvaltningsorgan som utnämner eller anställer tjänstemannen.

Förvaltningsämbetet beviljar personalen i arbetsavtalsförhållande sådan befrielse som motsvarar tjänstledighet.

69 §

Varje lärare anställer förhör i de läroämnen som hör till tjänsten på det sätt som bestäms i undervisningsplanen och förhörsinstruktionen.


14 kap.

Rättssäkerheten för de studerande och disciplinen

96 §

I beslut av högskolans förvaltningsorgan eller av valnämnden får ändring sökas genom besvär om inte annat stadgas i denna förordning eller på något annat ställe.

97 §

Besvär får ej anföras över beslut av högskolans förvaltningsorgan som gäller:


4) anställning av personal i arbetsavtalsförhållande;

5) befrielse som motsvarar tjänstledighet;


Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. Särskilda besvär får inte anföras över beslut, varigenom avgörs om den som söker en professur eller biträdande professorstjänst har tillräcklig undervisningsförmåga eller vetenskaplig kompetens.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988. Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Styrelsen och avdelningsråden tillsätts första gången i enlighet med denna förordning för en mandattid som börjar den 1 januari 1989.

Om besättandet av en tjänst eller handläggningen av något annat ärende inte är slutfört då denna förordning träder i kraft övergår handläggningen på det förvaltningsorgan på vilket ärendet ankommer enligt denna förordning.

Helsingfors den 22 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.