356/1988

Given i Helsingfors den 22 april 198

Förordning om ändring av förordningen om Tammerfors tekniska högskola

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 4 april 1986 om Tammerfors tekniska högskola (271/86) 60, 61 och 87 §§ och

ändras 4 och 7 §§, 9 § 1 och 3 mom., 12 §, 15 § 1 mom. 3 och 6 punkten, 20 och 23 §§, 25 § 2 mom., 39 § 2 mom., rubriken för 9 kap., 43-47, 54 och 56 §§, 57 § 3 mom., 58 §, rubriken för 10 kap., 59 §, 66 § 1 mom., rubriken för 13 kap., 91 § 2 mom., 92 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt 2 mom. som följer:

4 §

Till högskolans personal anses höra

1) den som är ordinarie tjänsteman vid högskolan,

2) den som anställts att sköta mera än hälften av de uppgifter som förutsätts för en tjänst,

3) den som står i arbetsavtalsförhållande till högskolan på heltid,

4) en docent som undervisar minst 112 timmar per läsår, heltidsanställda timlärare och andra tillfälliga tjänstemän på heltid samt

5) den som med högskolans samtycke på heltid bedriver forskningsarbete vid högskolan eller biträder därvid.

Som studerande anses den som har anmält sig som närvarande studerande vid högskolan och som har rätt att där avlägga examen. En studerande som hör till personalen anses vid val av medlemmar till förvaltningsorganen, som studerande om han studerar för grundexamen, och som hörande till personalen, om han studerar för påbyggnadsexamen.

7 §

Styrelsen har till uppgift

1) att sköta högskolans allmänna förvaltning,

2) att framlägga förslag till lagar och förordningar som angår högskolan samt förslag till utvecklande av högskolan och att avge utlåtanden i dessa frågor,

3) att godkänna reglementen, instruktioner och ordningsstadgor för högskolan samt en examensstadga enligt vad som stadgas särskilt,

4) att godkänna högskolans verksamhets- och ekonomiplan och övriga vittbärande planer samt att uppgöra förslag till budget för högskolan,

5) att uppgöra förslag till specialbudget,

6) att upprätta tjänsteförslag för besättande av professurer samt göra framställning om besättande av förvaltningsdirektörtjänsten,

7) att utnämna och anställa de ordinarie tjänstemän och den personal i arbetsavtalsförhållande som skall utnämnas eller anställas av styrelsen,

8) att förordna ordförande och övriga medlemmar i direktionerna,

9) att fatta beslut om högskolans institutioner och om hur läroämnena och vetenskapsområdena fördelas på dem samt att hos undervisningsministeriet göra framställning om grundande av en ny fristående inrättning,

10) att besluta om att ta emot medel som har donerats eller testamenterats till högskolan, att utfärda bestämmelser om skötseln och användningen av dylika medel, att utse revisorer att granska fondernas räkenskaper samt att fatta beslut om de åtgärder till vilka revisorernas utlåtande ger anledning,

11) att utdela docentstipendier, bidrag och understöd, om inte annat är stadgat eller bestämt,

12) att fatta beslut om det antal studerande som årligen skall intas i högskolan och om grunderna för urvalet av dem,

13) att godkänna undervisningsplanerna,

14) att bevilja hedersdoktorsgrad samt besluta om anordnande av promotioner,

15) att avgöra sådana på rektor eller förvaltningsämbetet ankommande ärenden som rektor eller förvaltningsämbetet på grund av ärendenas vittbärande betydelse eller principiell vikt hänskjuter till styrelsen samt

16) att handlägga och avgöra de övriga ärenden som enligt gällande stadganden och bestämmelser ankommer på styrelsen.

Styrelsen kan för behandling och avgörande uppta ärende som enligt 15 § 1 mom. 13 punkten ankommer på förvaltningsämbetet.

Styrelsen kan överföra ärenden som avses i 1 mom. 5, 10 och 11 punkten till förvaltningsämbetet för avgörande.

9 §

Rektor och prorektor väljs för fyra läsår åt gången av ett valkollegium, som består av styrelsens och avdelningsrådens medlemmar samt förvaltningsdirektören och direktörerna eller föreståndarna för de fristående inrättningarna.


Den som har varit rektor de fyra senaste åren har rätt att vägra ta emot uppdrag som rektor eller prorektor. Om annat skäl anförs till vägran, beror godkännandet därav på valkollegiets prövning.

12 §

På rektor ankommer dessutom

1) att ta initiativ till utvecklande av högskolan,

2) att övervaka att ordningen vid högskolan samt stadgandena och bestämmelserna om högskolan iakttas samt att undervisningen blir behörigen skött och att personalen fullgör sina uppgifter,

3) att vara ordförande i högskolans styrelse,

4) att utveckla och leda högskolans internationella verksamhet,

5) att godkänna vid högskolan avlagda examina och tilldela lärda grader,

6) att fördela de anslag som beviljats högskolan ofördelade,

7) att besluta om var en tjänst skall placeras och om tjänsternas undervisningsområde samt om precisering eller ändring därav, om inte annat stadgas annanstans,

8) att på framställning av ett avdelningsråd besluta om kallelseförfarande samt

9) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt stadganden och bestämmelser ankommer på rektor.

Rektor kan till styrelsen för avgörande hänskjuta på honom ankommande ärende som för högskolan är av vittbärande betydelse eller principiell vikt.

15 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift:


3) att se till att tjänsterna ledigförklaras;


6) att utnämna och anställa ordinarie och tillfälliga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande, om inte utnämningen eller anställningen ankommer på någon annan myndighet eller något annat förvaltningsorgan vid högskolan;


20 §

Ett avdelningsråd har till uppgift:

1) att leda och utveckla den undervisning som ges vid avdelningen och det forskningsarbete som utförs där samt att ta initiativ och göra framställningar därom,

2) att handlägga ärenden som rör det samarbete mellan olika avdelningar och institutioner som forskningsverksamheten, examina, undervisningen och avdelningens övriga uppgiftsområden förutsätter,

3) att göra framställning och avge utlåtande om undervisningsområdet för en tjänst samt om precisering eller ändring därav och om att uppskjuta ledigförklaringen,

4) att hos rektor göra framställning om kallelseförfarande,

5) att utse sakkunniga för besättande av en professur eller biträdande professorstjänst och för anställande av en docent samt att avgöra sökandenas kompetens,

6) att avge utlåtande om upprättande av tjänsteförslag för besättande av en professur och upprätta tjänsteförslag för besättande av en biträdande professorstjänst samt göra framställning om besättande av en professur genom kallelse och om anställande av en docent,

7) att göra framställning om utnämnande eller anställande av annan personal vid avdelningen,

8) att göra framställningar och avge utlåtanden om skötseln av tjänster som hör till avdelningen och om tjänstledigheter,

9) att för avdelningens del framlägga förslag till verksamhets- och ekonomiplaner och till årsbudget,

10) att fatta beslut om anordnandet av förhör,

11) att göra framställning om examensstadgan och undervisningsplanen,

12) att förordna förgranskare, granskare och opponenter i fråga om doktorsavhandlingar samt granskare av licentiatarbeten och diplomatarbeten och bedöma dessa studieprestationer samt

13) att handlägga och avgöra de övriga ärenden som enligt stadganden eller bestämmelser ankommer på avdelningsrådet.

Avdelningsrådet kan i särskilt angivna ärenden som till sin betydelse är ringa överföra sin beslutanderätt på avdelningsföreståndaren.

23 §

Avdelningsföreståndaren leder och övervakar avdelningens verksamhet samt avgör på avdelningen ankommande ärenden som inte enligt gällande stadganden skall avgöras av avdelningsrådet.

På avdelningsföreståndaren ankommer dessutom

1) att dra försorg om att ärenden som skall handläggas av avdelningsrådet blir beredda, föredragna och verkställda i behörig ordning,

2) att fördela de anslag som beviljats avdelningen ofördelade och övervaka användningen av anslagen samt efterlevnaden av budgeten,

3) att anvisa lärare och dem som bedriver forskningsarbete material och rum samt

4) att övervaka avdelningens anskaffningar och se till att avdelningens undervisnings- och forskningsmateriel är i behörig ordning och används på rätt sätt.

25 §

Förvaltningen av en fristående inrättning handhas av en direktion och en direktör eller en till föreståndare förordnad ordinarie eller tjänstförrättande tjänsteman vid högskolan.


39 §

I ärenden som gäller besättandet av tjänster samt i disciplinärenden förrättas omröstning på samma sätt som vid kollegial domstol.

9 kap.

Besättande av tjänster och anställande av annan personal

43 §

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna stadgas särskilt.

44 §

Professorerna och förvaltningsdirektören utnämns av republikens president.

Biträdande professorer och andra ordinarie tjänstemän än de som nämns i 1 mom. utnämns av högskolans styrelse, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Styrelsen anställer också motsvarande personal i arbetsavtalsförhållande för längre tid än ett år. Docenter anställs av styrelsen.

Annan personal än den som avses i 1 och 2 mom. utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet.

Tjänster som överassistent, assistent och forskare besätts för högst fem år i sänder på det sätt som bestäms i en instruktion.

45 §

Om anställningen av någon att sköta en tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar förvaltningsämbetet. Högskolans styrelse beslutar likväl om anställningen av någon som för längre tid än ett år skall sköta en tjänst som avses i 44 § 1 och 2 mom. interimistiskt eller som vikarie.

46 §

De tjänster som skall besättas på ansökan ledigförklaras av förvaltningsämbetet.

En lektorstjänst i språk som är avsedd för en utlänning kan besättas utan att den har ledigförklarats.

Behörighetsvillkoren för en tjänst får inte ändras efter ledigförklaringen och inte heller tjänstens undervisningsområde eller preciseringen därav eller arbetsuppgifterna för tjänsten.

47 §

Om skyldigheten att foga matrikelutdrag till en tjänsteansökan stadgas särskilt. Högskolan beslutar om annan utredning som skall fogas till ansökan.

54 §

Sedan rektor fattat beslut om kallelseförfarande utser avdelningsrådet minst två sakkunniga att avge utlåtande om den vetenskapliga kompetensen och om andra meriter hos den som föreslås bli kallad. Den tid inom vilken de sakkunniga skall avge utlåtande får inte utan särskilt skäl utsättas längre än till sex veckor. I övrigt iakttas vad som stadgas om sakkunniga.

Om ådagaläggande av undervisningsförmåga gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 52 §.

56 §

Vad 52 § stadgar om ådagaläggande av undervisningsförmåga iakttas i tillämpliga delar vid besättandet av överassistent- och lektorstjänster.

57 §

Om avdelningsrådet finner att sökanden uppfyller stadgade villkor för att anställas som docent och att anknytningen som docent med tanke på undervisningen och forskningsarbetet är ändamålsenlig, skall rådet hos högskolans styrelse göra framställning om att sökanden skall anställas som docent.

58 §

Vid besättande av en tjänst vid en fristående inrättning, sköts de uppgifter som ankommer på avdelningsrådet av inrättningens direktion.

10 kap.

Tjänstledighet

59 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal beviljas av förvaltningsämbetet.

Annan tjänstledighet än den som avses i 1 mom. beviljas för högst ett år av förvaltningsämbetet och för längre tid, om tjänstemannen utnämns av republikens president, av styrelsen och i andra fall av det förvaltningsorgan som utnämner eller anställer tjänstemannen.

Förvaltningsämbetet beviljar personalen i arbetsavtalsförhållande sådan befrielse som motsvarar tjänstledighet.

66 §

Varje lärare anställer förhör i de läroämnen som hör till tjänsten på det sätt som bestäms i undervisningsplanen.


13 kap.

Rättssäkerheten för de studerande och disciplinen

91 §

I beslut av högskolans förvaltningsorgan eller av valnämnden får ändring sökas genom besvär om inte annat stadgas i denna förordning eller på något annat ställe.

92 §

Besvär får ej anföras över beslut av högskolans förvaltningsorgan som gäller:


4) anställning av personal i arbetsavtalsförhållande;

5) befrielse som motsvarar tjänstledighet;


Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. Särskilda besvär får inte anföras över beslut, varigenom avgörs om den som söker en professur eller biträdande professorstjänst har tillräcklig undervisningsförmåga eller vetenskaplig kompetens.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rektor och prorektor väljs första gången i enlighet med denna förordning för en mandattid som börjar den 1 augusti 1990.

Om besättandet av en tjänst eller handläggningen av något annat ärende inte är slutfört då denna förordning träder i kraft övergår handläggningen på det förvaltningsorgan på vilket ärendet ankommer enligt denna förordning.

Helsingfors den 22 april 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.