355/1988

Given i Helsingfors den 22 april 1988

Förordning om ändring av förordningen om Tekniska högskolan

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 12 september 1986 om Tekniska högskolan (662/86) 64, 65 och 91 §§,

ändras 4 och 6 §§, 7 § 2 mom., 8 och 13 §§, 16 § 1 mom. 3 och 6 punkten, 19 § 1 och 2 mom., 20-23 och 25 §§, 29 § 1 och 2 mom., 43 § 2 mom., rubriken för 10 kap., 47-51 §§, 58 § 1 och 2 mom., 60 §, 61 § 3 mom., 62 §, rubriken för 11 kap., 63 §, 70 § 1 mom., rubriken för 14 kap., 94 §, 96 § 2 mom., 97 § 1 mom. 4 och 5 punkten samt 2 mom. som följer:

4 §

Till högskolans personal anses höra

1) den som är ordinarie tjänsteman vid högskolan,

2) den som anställts att sköta mera än hälften av de uppgifter som förutsätts för en tjänst,

3) de tillfälliga tjänstemännen, likväl inte deltidsanställda docenter och timlärare,

4) den som står i arbetsavtalsförhållande till högskolan på heltid och

5) den som med högskolans samtycke på heltid bedriver forskningsarbete vid högskolan eller biträder därvid.

Som studerande anses den som har anmält sig som närvarande studerande vid högskolan och som har rätt att där avlägga examen. En studerande som hör till personalen anses vid val av medlemmar till förvaltningsorganen som studerande om han studerar för grundexamen och som hörande till personalen om han studerar för påbyggnadsexamen.

6 §

Till styrelsen hör rektor, prorektorerna och avdelningsföreståndarna. Dessutom utses till styrelsen åtta andra medlemmar och lika många suppleanter.

De personer som avses i 4 § 1 mom. personerna, utom de ordinarie och tjänstförrättande professorerna och biträdande professorerna väljer bland sig till styrelsen för tre kalenderår i sänder fyra medlemmar och en personlig suppleant för var och en av dem.

Delegationen för högskolans studentkår väljer bland studerandena för ett kalenderår i sänder fyra medlemmar och lika många suppleanter.

7 §

Då en avdelningsföreståndare har förhinder träder avdelningens vice föreståndare i hans ställe. Då en medlem som avses i 6 § 2 eller 3 mom. medlem har förhinder träder suppleanten i hans ställe på det sätt som styrelsen bestämmer.


8 §

Styrelsen har till uppgift

1) att sköta högskolans allmänna förvaltning,

2) att framlägga förslag till lagar och förordningar som angår högskolan samt förslag till utvecklande av högskolan och att avge utlåtanden i dessa frågor,

3) att godkänna reglementen, instruktioner och ordningsstadgor för högskolan samt en examensstadga såsom därom stadgas särskilt,

4) att godkänna högskolans verksamhets- och ekonomiplan och övriga vittbärande planer samt att uppgöra förslag till budget för högskolan,

5) att göra framställning om besättande av förvaltningsdirektörs- och överbibliotekarietjänsterna,

6) att utnämna de ordinarie tjänstemän som skall utnämnas av styrelsen samt att anställa docenter,

7) att uppgöra förslag till specialbudget,

8) att förordna ordföranden och övriga medlemmar i direktionerna,

9) att besluta om hur läroämnena och vetenskapsområdena fördelas på avdelningarna samt göra framställning hos undervisningsministeriet om grundandet av en ny fristående inrättning,

10) att besluta om att ta emot medel som har donerats eller testamenterats till högskolan, att utfärda bestämmelser om skötseln och användningen av dylika medel, att utse revisorer att granska fondernas räkenskaper samt besluta om de åtgärder till vilka revisorernas utlåtande ger anledning,

11) att utdela stipendier och bidrag, om inte annat är stadgat eller bestämt,

12) att besluta om det antal studerande som årligen intas i högskolan och om grunderna för urvalet av dem,

13) att godkänna undervisningsplanerna,

14) att besluta om prorektorernas uppgifter,

15) att bevilja hedersdoktors grad samt besluta om anordnande av promotioner,

16) att avgöra sådana på rektor eller förvaltningsämbetet ankommande ärenden som rektor eller förvaltningsämbetet på grund av deras vittbärande betydelse eller principiella vikt hänskjuter till styrelsen samt

17) att handlägga och avgöra de övriga ärenden, som enligt gällande stadganden och bestämmelser ankommer på styrelsen.

Styrelsen kan för behandling och avgörande uppta ett ärende, som enligt 16 § 1 mom. 13 punkten ankommer på förvaltningsämbetet. Styrelsen kan överföra ärenden, som avses i 1 mom. 10 och 11 punkten, till förvaltningsämbetet för avgörande.

13 §

På rektor ankommer dessutom

1) att ta initiativ till utvecklande av högskolan,

2) att övervaka att ordningen vid högskolan samt stadgandena och bestämmelserna om högskolan iakttas samt att undervisningen blir behörigen skött och att personalen fullgör sina uppgifter,

3) att vara ordförande i högskolans styrelse,

4) att utveckla och leda högskolans internationella verksamhet,

5) att fördela de anslag som beviljats högskolan ofördelade,

6) att besluta om var en tjänst skall placeras och om tjänstens undervisningsområde samt om precisering eller ändring därav, om inte annat stadgas,

7) att på framställning av avdelningsrådet besluta om kallelseförfarande,

8) att godkänna de studerande som intas i högskolan,

9) att utge betyg över examina som har avlagts vid högskolan samt

10) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt stadganden och bestämmelser skall handläggas och avgöras av rektor.

Rektor kan till styrelsens avgörande hänskjuta på honom ankommande ärende som för högskolan är av vittbärande betydelse eller principiell vikt.

Rektor skall informera om de beslut som han fattar på det sätt som styrelsen bestämmer.

16 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift:


3) att se till att tjänsterna ledigförklaras;


6) att utnämna och anställa de tjänstemän vars utnämnande inte ankommer på någon annan myndighet eller något annat förvaltningsorgan vid högskolan samt att anställa personalen i arbetsavtalsförhållande;


19 §

Vid högskolan finns en datateknisk avdelning, en elektroteknisk avdelning, en maskinteknisk avdelning, en avdelning för process- och materialteknik, en avdelning för byggnads- och lantmäteriteknik och en arkitektavdelning.

En avdelnings förvaltning sköts av avdelningsrådet och avdelningsföreståndaren.


20 §

Styrelsen utser för tre kalenderår i sänder 6, 9 eller 12 medlemmar till ett avdelningsråd och en personlig suppleant för var och en av dem.

Delegationen för högskolans studentkår utser för ett kalenderår i sänder på motsvarande sätt två, tre eller fyra studerandemedlemmar till ett avdelningsråd och lika många suppleanter.

Två tredjedelar av de medlemmar och suppleanter som utses av styrelsen skall förordnas bland avdelningens professorer och biträdande professorer så att det för varje läroämne eller läroämnesgrupp finns minst en medlem eller suppleant i avdelningsrådet som är ordinarie eller tjänstförrättande professor eller biträdande professor.

En tredjedel av de medlemmar och suppleanter som styrelsen utser skall förordnas bland avdelningens övriga personal.

Innan de medlemmar och suppleanter som avses i 3 och 4 mom. utses skall respektive personalgrupper vid avdelningen beredas tillfälle att framlägga sitt förslag. Styrelsen bestämmer på vilket sätt förslaget skall framläggas.

21 §

Om en medlem eller suppleant som har utsetts av styrelsen enligt 4 § inte längre hör till högskolan, förordnas en ny medlem eller suppleant i hans ställe för den återstående mandattiden.

22 §

Ett avdelningsråd har till uppgift

1) att leda och utveckla den undervisning som ges vid avdelningen och det forskningsarbete som utförs där samt att ta initiativ och göra framställningar därom,

2) att handlägga ärenden som rör det samarbete mellan olika avdelningar och institutioner som forskningsverksamheten, examina, undervisningen och andra uppgiftsområden förutsätter,

3) att göra framställning eller avge utlåtande om undervisningsområdet för en professur eller biträdande professorstjänst eller om ändring eller precisering av detta,

4) att göra framställning om kallelseförfarande,

5) att utse sakkunniga för besättandet av en professur eller biträdande professorstjänst och för anställning av en docent samt avgöra sökandenas kompetens,

6) att upprätta tjänsteförslag för besättandet av en professur eller biträdande professorstjänst samt göra framställning om besättandet av en professur genom kallelse och om anställande av en docent och om utnämnande av annan personal vid avdelningen som avses i 48 § 2 mom.,

7) att för avdelningens del framlägga förslag till verksamhets- och ekonomiplan och till årsbudget,

8) att godkänna examina som har avlagts vid avdelningen,

9) att göra framställning om examensstadgan och undervisningsplanen,

10) att förordna handledarna, granskarna, opponenterna och övervakarna i fråga om doktorsavhandlingar, licentiatarbeten och diplomarbeten samt att bedöma dessa studieprestationer,

11) att fungera som sakkunnig i fackfrågor som berör det område av tekniken som avdelningen företräder, samt

12) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt stadganden och bestämmelser skall handläggas och avgöras av avdelningsrådet.

Avdelningsrådet kan överföra sin beslutanderätt till avdelningsföreståndaren i ärenden som avses i 1 mom. 8, 10, 11 och 12 punkten.

23 §

Avdelningsrådet utser inom sig för tre kalenderår i sänder en ordinarie professor eller biträdande professor till avdelningsföreståndare och likaså till vice föreståndare för avdelningen. Ordförande vid val av avdelningsföreståndaren och vice föreståndaren är den medlem av avdelningsrådet som till tjänsteåren är den äldsta ordinarie professorn.

Avdelningsföreståndaren är ordförande i avdelningsrådet.

Vid förhinder för avdelningsföreståndaren handhas hans uppgifter av vice föreståndaren. Vid förhinder för annan medlem av avdelningsrådet träder suppleanten i hans ställe på det sätt som styrelsen bestämmer.

25 §

Avdelningsföreståndaren leder och övervakar avdelningens verksamhet samt avgör de ärenden som ankommer på avdelningen och som inte enligt gällande stadganden skall avgöras av avdelningsrådet.

På avdelningsföreståndaren ankommer dessutom

1) att fördela de anslag som beviljats avdelningen ofördelade samt att övervaka användningen av anslagen och efterlevnaden av budgeten,

2) att övervaka avdelningens anskaffningar i enlighet med förvaltningsämbetets anvisningar och avdelningsrådets beslut,

3) att övervaka att avdelningens undervisnings- och forskningsmateriel är i behörig ordning och används på riktigt sätt samt

4) att se till att de ärenden som skall handläggas av avdelningsrådet blir beredda, föredragna och verkställda i behörig ordning och tid.

Avdelningsföreståndaren kan till avdelningsrådet för avgörande hänskjuta på honom ankommande ärende som för avdelningen är av vittbärande betydelse eller principiell vikt.

29 §

De övriga fristående inrättningarna vid högskolan är biblioteket, språkcentret, radioforskningsstationen i Skogstorp, lågtemperaturlaboratoriet, datacentralen och fortbildningscentralen. Inom ramen för statsförslaget kan, genom beslut av undervisningsministeriet, vid högskolan grundas också andra fristående inrättningar.

Förvaltningen av en fristående inrättning handhas av en direktion och en direktör eller en till föreståndare förordnad ordinarie eller tjänstförrättande tjänsteman vid högskolan. Föreståndare för biblioteket är överbibliotekarien. Direktören för radioforskningsstationen i Skogstorp har professorstitel.


43 §

I ärenden som gäller besättandet av tjänster samt i disciplinärenden förrättas omröstning på samma sätt som vid kollegial domstol.

10 kap.

Besättande av tjänster och anställande av annan personal

47 §

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna stadgas särskilt.

48 §

Professorerna samt överbibliotekarien och förvaltningsdirektören utnämns av republikens president.

Biträdande professorer och andra ordinarie tjänstemän än de som nämns i 1 mom. utnämns av högskolans styrelse, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Docenter anställs av styrelsen.

Annan personal än den som avses i 1 och 2 mom. utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet.

Tjänster som överassistent, assistent och forskare besätts för högst fem år i sänder på det sätt som bestäms i en instruktion.

49 §

Om anställningen av någon att sköta en tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar förvaltningsämbetet. Högskolans styrelse beslutar likväl om att för längre tid än ett år anställa någon att sköta en tjänst som nämns i 48 § 1 mom. interimistiskt eller som vikarie.

50 §

De tjänster som skall besättas på ansökan ledigförklaras av förvaltningsämbetet.

En lektorstjänst i språk som är avsedd för en utlänning kan besättas utan att den har ledigförklarats.

En professur eller biträdande professorstjänst kan ledigförklaras ett år innan den som är utnämnd till tjänsten uppnår stadgad avgångsålder.

Behörighetsvillkoren för en tjänst får inte ändras efter ledigförklaringen och inte heller tjänstens undervisningsområde eller preciseringen därav eller arbetsuppgifterna för tjänsten.

51 §

Om skyldigheten att foga matrikelutdrag till en tjänsteansökan stadgas särskilt. Högskolan beslutar om annan utredning som skall fogas till ansökan.

58 §

Beslut om kallelseförfarande fattas av rektor på framställning av respektive avdelningsråd.

Sedan rektor har beslutat om kallelseförfarande, utser avdelningsrådet minst två sakkunniga att avge utlåtande om den vetenskapliga kompetensen och om andra meriter hos den som föreslås bli kallad. Den tid inom vilken de sakkunniga skall avge utlåtande får inte utan särskilda skäl utsättas längre än till sex veckor. I övrigt iakttas vad som ovan stadgas om sakkunniga.


60 §

Vad 56 § stadgar om ådagaläggande av undervisningsförmåga iakttas i tillämpliga delar vid besättandet av överassistent- och lektorstjänster.

61 §

Om avdelningsrådet finner att sökanden uppfyller stadgade villkor för att anställas som docent och anknytningen som docent med tanke på undervisningen och forskningsarbetet är ändamålsenlig, skall rådet hos högskolans styrelse göra framställning om att sökanden skall anställas som docent.

62 §

Vid besättande av en tjänst eller vid anställning i arbetsavtalsförhållande vid en fristående inrättning sköts de uppgifter som ankommer på avdelningsrådet av inrättningens direktion. På direktionen skall härvid tillämpas vad som stadgas i 46 §.

11 kap.

Tjänstledighet

63 §

Tjänstledighet och sådan befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande som motsvarar tjänstledighet beviljas av förvaltningsämbetet. Tjänstledighet som överskrider ett år beviljas likväl av högskolans styrelse, om tjänstemannen utnämns av republikens president.

70 §

Varje lärare anställer förhör i de läroämnen som hör till tjänsten på det sätt som bestäms i undervisningsplanen.


14 kap.

Rättssäkerheten för de studerande och disciplinen

94 §

Ett disciplinärende som avses i 92 § föredras av en tjänsteman vid högskolan som har avlagt juris kandidatexamen och som av styrelsen förordnats för uppgiften.

96 §

I beslut av högskolans förvaltningsorgan eller av valnämnden får ändring sökas genom besvär om inte annat stadgas i denna förordning eller på annat ställe.

97 §

Besvär får ej anföras över beslut av högskolans förvaltningsorgan som gäller:


4) anställning av personal i arbetsavtalsförhållande;

5) befrielse som motsvarar tjänstledighet;


Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. Särskilda besvär får inte anföras över beslut varigenom avgörs om den som söker en professur eller biträdande professorstjänst har tillräcklig undervisningsförmåga eller vetenskaplig kompetens.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Medlemmarna och suppleanterna i högskolans styrelse och avdelningsråd utses första gången i enlighet med denna förordning för en mandattid som börjar den 1 januari 1990.

Om besättandet av en tjänst eller handläggningen av något annat ärende inte är slutfört då denna förordning träder i kraft övergår handläggningen på det förvaltningsorgan på vilket ärendet ankommer enligt denna förordning.

Helsingfors den 22 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.