354/1988

Given i Helsingfors den 22 april 1988

Förordning om ändring av förordningen om Joensuu universitet

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 5 augusti 1983 om Joensuu universitet (697/83) 28, 29, 36, 76, 77 och 103 §§,

av dessa lagrum 36 § sådan den lyder i förordning av den 12 juli 1985 (608/85),

ändras 1 och 4 §§, 6 § 1 mom., 7 §, 9 § 1 och 3 mom., 12 § 1 mom., 15 § 1 mom. 3, 4 och 6 punkten, 18 §, 19 § 1 mom., 21 och 24-26 §§, rubriken för 6 kap., 27, 32, 35 och 37 §§, 41 § 3 mom., 50 § 3 mom., 55 § 2 mom., rubriken för 12 kap., 59-64, 71 och 73 §§, 74 § 3 mom., rubriken för 13 kap., 75 §, 82 § 1 mom., 94 §, rubriken för 16 kap., 107 § 2 mom., 108 § 1 mom. 4 och 5 punkten och 2 mom.,

av dessa lagrum 1, 21, 27, 61, 62, 73 och 75 §§ sådana de lyder delvis ändrade genom nämnda förordning av den 12 december 1985, samt

fogas till 41 § ett nytt 4 mom. som följer:

1 §

Joensuu universitets förvaltning sköts av styrelsen, rektor, förvaltningsämbetet, fakultetsråden, institutionsråden och direktionerna samt av fakulteternas dekaner, institutionernas föreståndare och föreståndarna för utbildningslinjerna.

Om förvaltningen de övningsskolor som hör till universitetet gäller i den mån därom inte stadgas särskilt vad som stadgas i denna förordning.

4 §

Till universitetets personal anses höra

1) den som är ordinarie tjänsteman vid universitetet,

2) den som anställts att sköta mera än hälften av de uppgifter som förutsätts för en tjänst,

3) docenter, heltidsanställda timlärare och andra tillfälliga tjänstemän,

4) den som står i arbetsavtalsförhållande till universitetet på heltid, och

5) den som med universitetets samtycke på heltid bedriver forskningsarbete vid universitetet eller biträder därvid.

Som studerande anses den som har anmält sig som närvarande studerande vid universitetet och som har rätt att där avlägga examen. Vid val av medlemmar till förvaltningsorganen anses likväl inte den som enligt 1 mom. hör till personalen som studerande.

6 §

Till styrelsen hör rektor och prorektorerna samt fakulteternas dekaner. Utöver dessa utses till styrelsen genom val för tre kalenderår i sänder tio andra medlemmar och lika många suppleanter. Vid valen utser lärarna och den övriga personalen vid universitet, förutom de ordinarie och tjänstförrättande professorerna och biträdande professorerna, bland sig fem medlemmar och lika många suppleanter samt studerandena bland sig fem medlemmar och lika många suppleanter.


7 §

Styrelsen har till uppgift

1) att styra utvecklingen av universitetets verksamhet,

2) att framlägga förslag till lagar och förordningar som angår universitetet eller utvecklande av universitetet samt att avge utlåtanden i dessa frågor,

3) att godkänna reglementen, instruktioner och ordningsstadgor för universitetet samt på framställning av respektive fakultetsråd examensstadgor enligt vad som stadgas särskilt,

4) att godkänna universitetets verksamhets- och ekonomiplan och övriga vittbärande planer samt att uppgöra förslag till universitetets årsbudget,

5) att göra framställning om besättande av förvaltningsdirektörstjänsten,

6) att utnämna de ordinarie tjänstemän som skall utnämnas av styrelsen,

7) att uppgöra förslag till specialbudget,

8) att besluta om grunderna för de planer som gäller användningen av anslag som tilldelats universitetet ofördelade,

9) att förordna medlemmar i direktionerna,

10) att fatta beslut om universitetets institutioner och utbildningslinjer samt att till undervisningsministeriet göra framställning om grundande av en ny fristående inrättning,

11) att besluta om mottagandet av medel som har donerats eller testamenterats till universitetet, att utfärda bestämmelser om skötseln och användningen av dylika medel, att utse revisorer att granska fondernas räkenskaper samt att fatta beslut om de åtgärder till vilka revisorernas utlåtande ger anledning,

12) att förordna ordföranden och övriga medlemmar i examensnämnderna,

13) att fatta beslut om det antal studerande som årligen skall intas vid universitetet och de allmänna grunderna för urvalet av dem,

14) att avgöra sådana på rektor eller förvaltningsämbetet ankommande ärenden som rektor eller förvaltningsämbetet på grund av deras vittbärande art eller principiella vikt hänskjuter till styrelsen och

15) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt gällande stadganden och bestämmelser ankommer på styrelsen.

Styrelsen kan hänskjuta ärenden som avses i 1 mom. 2, 7 och 11 punkten till förvaltningsämbetet för avgörande.

9 §

Rektor samt första och andra prorektor väljs för fyra läsår åt gången av ett valkollegium som består av styrelsens och fakultetsrådens medlemmar, direktörerna eller föreståndarna för de fristående inrättningarna och förvaltningsdirektören.


Den som har varit rektor under de fyra senaste åren har rätt att vägra ta emot uppdrag som rektor eller prorektor. Anförs annat skäl till vägran, beror godkännandet därav på valkollegiets prövning.

12 §

På rektor ankommer dessutom:

1) att ta initiativ till universitetets utvecklande,

2) att övervaka att ordningen vid universitetet samt stadgandena och bestämmelserna om universitetet iakttas samt att undervisningen och institutionerna blir behörigen skötta och att personalen fullgör sina åligganden,

3) att vara ordförande i universitets styrelse,

4) att utveckla och leda universitets internationella verksamhet,

5) att fördela de anslag som beviljats universitetet ofördelade i enlighet med de grunder styrelsen beslutat,

6) att i enlighet med de planer som styrelsen har godkänt besluta om var en tjänst skall placeras och om tjänstens undervisningsområde samt om precisering och ändring därav, om inte annat stadgas,

7) att på framställning av respektive fakultetsråd besluta om kallelseförfarande och

8) att handlägga och avgöra de övriga ärenden som enligt stadganden och bestämmelser skall handläggas och avgöras av rektor.


15 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift;


3) att se till att tjänsterna ledigförklaras;

4) att sköta den allmänna förvaltningen vid universitetet samt dra försorg om beredningen och föredragningen av de ärenden som skall handläggas av universitetets förvaltningsorgan och ombesörja verkställigheten av besluten, om inte annat stadgas eller bestäms;


6) att utnämna och anställa ordinarie och tillfälliga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande, om inte utnämningen ankommer på någon annan myndighet eller något annat förvaltningsorgan vid universitetet;


18 §

Förvaltningen av en fakultet sköts av ett fakultetsråd och fakultetens dekanus.

Universitets styrelse beslutar om de grunder enligt vilka det avgörs till vilken fakultet någon hör.

19 §

Till ett fakultetsråd väljs för tre kalenderår i sänder i enlighet med styrelsens beslut sju, elva eller femton medlemmar och lika många suppleanter.


21 §

Fakultetsrådet har till uppgift

1) att leda och utveckla undervisningen och forskningsarbetet vid fakulteten samt att ta initiativ och göra framställningar därom,

2) att handlägga ärenden som rör det samarbete mellan olika fakulteter, institutioner och utbildningslinjer som forskningsverksamheten, examina, undervisningen och fakultetens övriga uppgiftsområden förutsätter,

3) att hos rektor göra framställning om kallelseförfarande,

4) att utse sakkunniga för besättandet av en professur eller biträdande professorstjänst och för anställning av en docent samt att avgöra sökandenas kompetens,

5) att upprätta tjänsteförslag för besättandet av en professur eller biträdande professorstjänst och göra framställning om besättande av en professur genom kallelse samt om anställning av en docent,

6) att göra framställning om besättande av någon annan tjänst vid fakulteten än en professur eller biträdande professorstjänst,

7) att göra framställning om anställande av någon annan personal vid fakulteten,

8) att göra framställningar och avge utlåtanden om skötseln av fakultetens tjänster och om tjänstledigheter,

9) att för fakultetens del framlägga förslag till verksamhets- och ekonomiplaner och till årsbudget,

10) att besluta om grunderna för de planer som gäller användningen av sådana anslag som tilldelats fakulteten ofördelade,

11) att fatta beslut om detaljerade urvalsgrunder och välja studerandena till fakulteten,

12) att bevilja hedersdoktorsgrad,

13) att fatta beslut om anordnandet av förhör,

14) att framlägga förslag till examensstadga samt att, med beaktande av förvaltningsämbetets anvisningar om tillämpningen av stadganden, bestämmelser och avtal som gäller lärarnas undervisnings- och övriga arbetsskyldighet, godkänna undervisningsplanerna för utbildningsprogram, påbyggnadsexamina och andra studier,

15) att förordna förgranskare, granskare och opponenter i fråga om doktorsavhandlingar, licentiatavhandlingar och andra motsvarande studieprestationer samt granskare av examensarbeten som hör till de fördjupade studierna i grundexamen och att bedöma dessa studieprestationer på basis av granskarnas utlåtanden, samt

16) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt gällande stadganden eller bestämmelser skall handläggas och avgöras av fakultetsrådet.

Fakultetsrådet kan överföra sin beslutanderätt på dekanus i de ärenden som avses i 1 mom. 7, 8 och 13 punkten samt i andra av fakulteten var för sig bestämda ärenden vars betydelse är ringa.

Fakultetsrådet för fakulteten för pedagogiska vetenskaper kan överföra sin beslutanderätt i ärenden som avses 2 mom. och som gäller lärarutbildningsinstitutionen i Nyslott på institutionsrådet eller institutionens föreståndare. Humanistiska fakultetens fakultetsråd kan på motsvarande sätt överföra sin beslutanderätt på institutionsrådet eller föreståndaren för institutionen för översättarutbildning i Nyslott.

24 §

Dekanus leder och övervakar fakultetens verksamhet samt handlägger och avgör sådana på fakulteten ankommande ärenden vilkas handläggning och avgörande enligt gällande stadganden inte ankommer på fakultetsrådet.

På dekanus ankommer dessutom

1) att se till att fakultetens undervisnings- och forskningsmateriel är i behörig ordning och används på riktigt sätt,

2) att utge betyg över examina och fristående studier vid fakulteten samt att bevilja graderna kandidat i humanistiska vetenskaper, kandidat i naturvetenskaper, forstmästare och magister,

3) att vid behov se till att rum och material anvisas lärarna och dem som bedriver forskningsarbete,

4) att ombesörja fakultetens anskaffningar i enlighet med förvaltningsämbetets anvisningar och fakultetsrådets beslut,

5) att i enlighet med de planer som godkänts av fakultetsrådet göra framställning och avge utlåtande om placeringen av tjänsterna, om undervisningsområdet för dem eller precisering eller ändring därav samt motsvarande framställningar och utlåtanden om uppgifter i arbetsavtalsförhållande,

6) att fördela de anslag som tilldelats fakulteten ofördelade i enlighet med de grunder som faklutetsrådet beslutat och se till att budgeten följs samt

7) att dra försorg om att de ärenden, som ankommer på fakultetsrådet, blir beredda, föredragna och verkställda i behörig ordning och i rätt tid.

25 §

Till fakulteten för pedagogiska vetenskaper hör en övningsskola i Joensuu som omfattar grundskolestadiet och gymnasiet samt en övningsskola i Nyslott som omfattar lågstadiet.

Om inte annat stadgas i övningsskoleförordningen (336/85) handläggs och avgörs de förvaltningsärenden som angår en övningsskola av det förvaltningsorgan på vilket motsvarande uppgifter enligt denna förordning eller annars ankommer.

Universitetets styrelse kan bestämma, att fakulteten för pedagogiska vetenskaper skall handlägga eller avgöra ett ärende, som enligt 2 mom. och 15 § 1 mom. 13 punkten ankommer på förvaltningsämbetet.

26 §

Inom en fakultet kan finnas institutioner som omfattar ett eller flera läroämnen och forskningsområden. Inom fakulteten för pedagogiska vetenskaper kan också finnas utbildningslinjer som omfattar ett eller flera utbildningsprogram. Universitets styrelse beslutar om uppdelningen på institutioner och utbildningslinjer på framställning av respektive fakultetsråd.

En institutions förvaltning sköts av ett institutionsråd och en institutionsföreståndare eller om något institutionsråd inte tillsatts enbart av institutionsföreståndaren. Förvaltningen av en utbildningslinje sköts av utbildningslinjens föreståndare.

Om valet av institutionsråd, institutionsföreståndare och föreståndare för en utbildningslinje samt om deras uppgifter bestäms i en instruktion.

Till fakulteten för pedagogiska vetenskaper hör en lärarutbildningsinstitution i Nyslott om vilken stadgas i 6 kap. och till humanistiska fakulteten en institution för översättarutbildning i Nyslott om vilken stadgas i 7 kap.

6 kap.

Lärarutbildningsinstitutionen i Nyslott

27 §

Förvaltningen av lärarutbildningsinstitutionen i Nyslott sköts av institutionsrådet och institutionens föreståndare, vilkas mandattid är tre kalenderår.

32 §

Institutionsrådet har till uppgift:

1) att leda och utveckla institutionens verksamhet samt att ta initiativ och göra framställningar därom,

2) att i enlighet med fakultetsrådets anvisningar för fakultetsrådet framlägga förslag till undervisningsplaner för utbildningsprogram, påbyggnadsexamina och andra studier,

3) att för institutionens del för fakultetsrådet framlägga förslag till verksamhets- och ekonomiplan och till årsbudget,

4) att besluta om grunderna för de planer som gäller användningen av anslag som tilldelats institutionen ofördelande,

5) att avge utlåtande om besättande av tjänster vid institutionen, frånsett professurer och biträdande professorstjänster samt tjänsterna vid övningsskolan,

6) att göra framställning och avge utlåtande om anställande av personal, med undantag för personalen vid övningsskolan,

7) att till fakultetsrådet göra framställningar och avge utlåtanden om skötseln av tjänster samt om tjänstledigheter i fråga om den personal som hör till institutionen, med undantag för övningsskolans personal samt

8) att handlägga och avgöra övriga ärenden som enligt gällande stadganden och bestämmelser ankommer på lärarutbildningsinstitutionens institutionsråd.

Institutionsrådet kan på institutionens föreståndare överföra beslutanderätten i ärenden, som avses i 5, 6 och 7 punkten samt i andra var för sig bestämda ärenden vars betydelse är ringa.

35 §

Lärarutbildningsinstitutionens föreståndare leder och övervakar institutionens verksamhet samt handlägger och avgör sådana på institutionen ankommande ärenden vilka enligt stadganden inte skall avgöras av institutionsrådet.

På föreståndaren ankommer dessutom

1) att se till att institutionens undervisnings- och forskningsmateriel är i behörig ordning och används på riktigt sätt,

2) att vid behov se till att rum och material anvisas lärarna och dem som bedriver forskningsarbete,

3) att sköta institutionens anskaffningar i enlighet med förvaltningsämbetets anvisningar och institutionsrådets beslut,

4) att i enlighet med de grunder som beslutats av institutionsrådet fördela de anslag som tilldelats institutionen ofördelade och se till att budgeten efterlevs samt

5) att dra försorg om att ärenden som ankommer på institutionsrådet, blir beredda, föredragna och verkställda i behörig ordning och i rätt tid.

Universitetets rektor kan på grund av de förvaltningsuppgifter som lärarutbildningsinstitutionens föreståndare har i egenskap av föreståndare bevilja honom befrielse från hans undervisningsskyldighet högst intill hälften därav.

37 §

Förvaltningen av institutionen för översättarutbildning i Nyslott sköts av institutionsrådet och institutionens föreståndare, vilkas mandattid är tre kalenderår.

41 §

Förvaltningen av andra fristående inrättningar sköts av en direktion samt en direktör eller en till föreståndare förordnad ordinarie eller tjänstförrättande tjänsteman vid universitetet. Närmare bestämmelser om en fristående inrättnings verksamhet ges i en instruktion.

En fjärdedel av medlemmarna i direktionen för fortbildningscentralen skall förordnas bland personer som inte hör till universitetet.

50 §

Skall under styrelsens eller ett fakultetsråds mandattid en suppleant för en medlem av styrelsen eller av fakultetsrådet inkallas, förordnar styrelsen eller fakultetsrådet nya suppleanter så att suppleanterna är lika många som de medlemmar som invalts från samma grupp.

55 §

I ärenden som gäller besättandet av tjänster och i disciplinärenden förrättas omröstning på samma sätt som vid kollegial domstol.

12 kap.

Besättande av tjänster och anställande av annan personal

59 §

Om behörighetsvillkoren för tjänsterna stadgas särskilt.

60 §

Professorerna och förvaltningsdirektören utnämns av republikens president.

Biträdande professorer och andra ordinarie tjänstemän än de som nämns i 1 mom. utnämns av universitetets styrelse, om högskoleexamen krävs för tjänsten. Docenter anställs av styrelsen.

Annan personal än den som avses i 1 och 2 mom. utnämns eller anställs av förvaltningsämbetet.

61 §

Tjänster som överassistent, assistent och forskare besätts för högst fem år i sänder på det sätt som bestäms i en instruktion.

62 §

Om anställningen av någon att sköta en tjänst interimistiskt och om skötseln av en tjänst under tiden för tjänstledighet beslutar förvaltningsämbetet. Styrelsen beslutar likväl om att anställa någon att interimistiskt eller som vikarie sköta en tjänst som avses i 60 § 1 och 2 mom. för längre tid än ett år.

63 §

De tjänster som skall besättas på ansökan ledigförklaras av förvaltningsämbetet.

En lektorstjänst i språk som är avsedd för en utlänning kan besättas utan att den har ledigförklarats.

Behörighetsvillkoren för en tjänst får inte ändras efter ledigförklaringen och inte heller tjänstens undervisningsområde eller preciseringen därav eller arbetsuppgifterna för tjänsten.

64 §

Om skyldigheten att foga matrikelutdrag till en tjänsteansökan stadgas särskilt. Universitetet beslutar om annan utredning som skall fogas till ansökan.

71 §

Beslut om kallelseförfarande fattas av universitetets rektor på framställning av respektive fakultetsråd.

Har universitetets rektor fattat beslut om kallelseförfarande, utser fakultetsrådet minst två sakkunniga att avge utlåtande om den vetenskapliga kompetensen hos den som föreslås bli kallad. Den tid inom vilken de sakkunniga skall avge utlåtande får inte utan särskilt skäl utsättas längre än till sex veckor. I övrigt iakttas vad som ovan stadgas om sakkunniga.

Om ådagaläggande av undervisningsförmåga gäller i tillämpliga delar vad som stadgas i 69 §.

73 §

Vad 69 § stadgar om ådagaläggande av undervisningsförmåga iakttas i tillämpliga delar vid besättandet av överassistent- och lektorstjänster.

74 §

Finner fakultetsrådet att sökanden uppfyller stadgade villkor för att anställas som docent och att anknytningen som docent med tanke på undervisningen och forskningsarbetet är ändamålsenlig, skall rådet hos universitetets styrelse göra framställning om att sökanden skall anställas som docent.

13 kap.

Tjänstledighet

75 §

Tjänstledighet som en tjänsteman har rätt till enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal beviljas av förvaltningsämbetet.

Annan tjänstledighet än sådan som avses i 1 mom. beviljas för högst ett år av förvaltningsämbetet och för längre tid av universitetets styrelse, om tjänstemannen utnämns av republikens president, och i andra fall av det förvaltningsorgan som utnämner eller anställer tjänstemannen.

Sådan befrielse för personal i arbetsavtalsförhållande som motsvarar tjänstledighet beviljas av förvaltningsämbetet.

82 §

Varje lärare anställer förhör i de läroämnen som hör till tjänsten på det sätt som bestäms i undervisningsplanen.


94 §

Universitetets styrelse godkänner de årliga verksamhetsplanerna för den utbildning som ordnas av fortbildningscentralen. Om urvalet av dem som deltar i fortbildningscentralens utbildning beslutar centralen på det sätt som bestäms i en instruktion.

16 kap.

Rättssäkerheten för de studerande och disciplinen

107 §

I beslut av universitetets förvaltningsorgan eller av valnämnden får ändring sökas genom besvär om inte annat stadgas i denna förordning eller på något annat ställe.

108 §

Besvär får ej anföras över beslut av universitetets förvaltningsorgan som gäller;


4) anställning av personal i arbetsavtalsförhållande;

5) befrielse som motsvarar tjänstledighet;


Över beslut som enbart innebär beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. Särskilda besvär får inte anföras över beslut, varigenom avgörs om den som söker en professur eller biträdande professorstjänst har tillräcklig undervisningsförmåga eller vetenskaplig kompetens.Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Rektor och prorektorerna väljs första gången i enlighet med denna förordning för en mandattid som börjar den 1 augusti 1990.

Medlemmarna i styrelsen och i fakultetsråden samt i institutionsråden för lärarutbildningsinstitutionen i Nyslott och institutionen för översättarutbildning i Nyslott väljs i enlighet med denna förordning för en mandattid som börjar den 1 januari 1989.

Utan hinder av vad som stadgas i denna förordning fortsätter lärarutbildningsinstitutionen i Joensuu sin verksamhet till utgången av år 1988. Beträffande institutionsrådet och institutionens föreståndare tillämpas vad som stadgas om lärarutbildningsinstitutionen i Nyslott.

Om besättandet av en tjänst eller handläggningen av något annat ärende inte är slutfört då denna förordning träder i kraft övergår handläggningen på det förvaltningsorgan på vilket ärendet ankommer enligt denna förordning.

Helsingfors den 22 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.