337/1988

Given i Helsingfors den 15 april 1988

Handelskammarförordning

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Handelskamrarna har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde främja förutsättningarna för näringslivets verksamhet och bevaka gemensamma intressen.

En handelskammares verksamhetsområde utgörs av det distrikt som Centralhandelskammaren har fastställt.

Handelskamrarna kan ha avdelningar, om vilkas verksamhetsområden och verksamhet i övrigt bestäms i handelskammarens stadgar.

2 §

Gemensamt organ för handelskamrarna är Centralhandelskammaren, som har till uppgift att främja förutsättningarna för näringslivets verksamhet och bevaka gemensamma intressen.

Centralhandelskammarens verksamhetsområde utgörs av hela landet.

3 §

Tillstånd att grunda en handelskammare beviljar statsrådet, efter att ha hört Centralhandelskammaren. Samtidigt skall statsrådet fastställa från vilken tidpunkt handelskammaren skall anses grundad.

För grundandet av en handelskammare krävs, att handelskammaren har tillräckliga ekonomiska och funktionella förutsättningar för en ändamålsenlig verksamhet.

Handels- och industriministeriet fastställer, efter att ha hört Centralhandelskammaren, handelskamrarnas stadgar och ändringar av dem.

2 kap.

Handelskamrarna

4 §

För att fullgöra sin uppgift skall handelskamrarna:

1) försöka påverka myndigheter och lagstiftning med beaktande av näringslivets intressen och utveckla marknadsekonomin;

2) främja samarbetet mellan näringslivet och myndigheterna;

3) främja näringslivets utveckling genom rådgivning och genom information om frågor som gäller näringslivet samt genom att anordna utbildning;

4) främja samarbetet mellan företag och upprätthålla register;

5) främja utrikeshandeln samt bevilja och bestyrka handlingar i utrikeshandeln;

6) för näringslivets behov auktorisera revisorer, varubesiktningsmän och andra sakkunniga samt övervaka deras verksamhet; samt

7) avge utlåtanden i frågor som gäller näringslivet.

5 §

Medlem i en handelskammare kan vara:

1) samfund som utövar näringsverksamhet;

2) enskilda näringsidkare;

3) föreningar som främjar näringsverksamhet; samt

4) kommuner.

Om antagande av medlemmar beslutar handelskammarens styrelse.

6 §

En handelskammare kan godkänna privatpersoner som personmedlemmar.

En personmedlem har rätt att delta i handelskammarens möten och där yttra sig.

Vad som i 7 § och 9 § 5 mom. stadgas tillämpas även på personmedlemmar.

7 §

En medlem i en handelskammare kan utträda genom skriftlig anmälan hos handelskammarens styrelse. Den avgående medlemmen skall betala sin medlemsavgift för avgångsåret.

En medlem, som under en tid vilken bestäms i handelskammarens stadgar inte har betalat sin medlemsavgift, anses ha utträtt ur handelskammaren.

Handelskammarens styrelse kan utesluta en medlem, om det konstateras att medlemmen genom sitt förfarande har försvårat handelskammarens eller Centralhandelskammarens verksamhet.

8 §

Medlemmarna i en handelskammare utövar vid handelskammarens möten rätt att besluta i handelskammarens angelägenheter.

Handelskammarens ordinarie möten är vårmötet och höstmötet, vilka kan ersättas med ett ordinarie möte på det sätt som fastställts i handelskammarens stadgar. Handelskammarens extra möte hålls, då delegationen eller styrelsen anser att detta behövs.

Vid handelskammarens möten har varje medlem en röst, och ärendena avgörs genom enkel majoritet, om inte i handelskammarens stadgar annat föreskrivs för vissa ärenden. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst, förutom vid val, då avgörandet sker genom lottning.

9 §

Vid handelskammarens vårmöte skall:

1) årsberättelsen godkännas och bokslutet fastställas; samt

2) beslutas om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Vid handelskammarens höstmöte skall:

1) beslutas om grunderna för medlemsavgifterna;

2) budget och verksamhetsplan fastställas;

3) väljas ordförande och vice ordförande för handelskammaren samt styrelsens medlemmar och eventuella suppleanter för dem;

4) väljas medlemmar till handelskammarens delegation;

5) väljas handelskammarens representanter i Centralhandelskammarens delegation för följande år; samt

6) väljas minst två revisorer och suppleanter för dem, av vilka minst en revisor och hans suppleant skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller av handelskammare godkänd revisor.

Vid handelskammarens ordinarie möte skall dessutom:

1) beslutas om godkännande och ändring av handelskammarens stadgar; samt

2) beslutas om övriga ärenden som enligt denna förordning eller handelskammarens stadgar ankommer på ordinarie möte samt behandlas övriga i möteskallelsen nämnda ärenden, som delegationen eller styrelsen överfört till ordinarie möte.

Vid extraordinarie möte behandlas de i möteskallelsen nämnda ärendena.

En medlem i handelskammaren har rätt att få ett önskat ärende upptaget till behandling vid handelskammarens ordinarie möte, om han skriftligen begär detta hos styrelsen i så god tid att ärendet kan upptas i möteskallelsen.

10 §

I en handelskammares stadgar kan bestämmas att handelskammaren skall ha en delegation, till vilken vid handelskammarens möte väljs det antal medlemmar som föreskrivs i handelskammarens stadgar. Ordförande och vice ordförande för delegationen är handelskammarens ordförande och vice ordförande. Om en delegation tillsatts vid handelskammaren, är dess uppgift att:

1) välja medlemmarna i handelskammarens styrelse och eventuella suppleanter för dem;

2) bereda handelskammarens verksamhetsplan och budget;

3) besluta om övriga uppgifter som enligt handelskammarens stadgar ankommer på den;

4) besluta om ärenden som handelskammarens styrelse förelagt den; samt

5) ge styrelsen anvisningar i omfattande och principiellt viktiga frågor.

11 §

En handelskammares verksamhet leds av en styrelse, som skall sörja för handelskammarens förvaltning och en ändamålsenlig organisering av verksamheten.

Handelskammaren kan tillsätta utskott, om vilkas val och verksamhet ges närmare föreskrifter i handelskammarens stadgar.

12 §

En handelskammare skall ha en verkställande direktör, som skall sörja för att de uppgifter som ankommer på handelskammaren handhas i enlighet med de anvisningar och föreskrifter styrelsen utfärdat.

3 kap.

Centralhandelskammaren

13 §

För att fullgöra sin uppgift skall Centralhandelskammaren:

1) försöka påverka samhällets utveckling för att förbättra förutsättningarna för näringslivets verksamhet och marknadsekonomins utveckling;

2) försöka påverka lagstiftningen och myndigheternas verksamhet med beaktande av näringslivets intressen;

3) samordna och stöda handelskamrarnas verksamhet;

4) främja utrikeshandeln och sköta kontakterna till andra länders handelskamrar;

5) auktorisera revisorer och andra sakkunniga och fastställa reglementen för dem samt övervaka deras verksamhet; samt

6) som erkänsla av landets näringsliv bevilja förtjänsttecken åt personer verksamma i företag.

I 19 § stadgas om de nämnder som Centralhandelskammaren tillsätter för att behandla särskilda frågor.

14 §

Centralhandelskammarens delegation fattar beslut i frågor som gäller Centralhandelskammaren. Varje handelskammare väljer vid sitt höstmöte för de första 200 i 5 § 1 mom. 1-3 punkterna nämnda handelskammarmedlemmarna fyra representanter samt dessutom för varje påbörjat antal av 200 av dessa medlemmar en representant. Av här nämnda representanter för handelskammaren får högst en representera andra än i 5 § 1 mom. 1-3 punkterna avsedda handelskammarmedlemmar.

Till delegationen hör dessutom handelskamrarnas verkställande direktörer, vilka har rätt att yttra sig vid delegationens möten.

15 §

Centralhandelskammarens delegations ordinarie möten är vårmötet och höstmötet. Centralhandelskammarens delegations extraordinarie möte hålls då Centralhandelskammarens styrelse anser det nödvändigt.

Centralhandelskammarens delegation utser för tre kalenderår i sänder en ordförande och två vice ordförande. Om ordföranden eller en vice ordförande avgår under pågående mandattid, utser Centralhandelskammarens delegation en ny ordförande eller vice ordförande för den återstående mandattiden. Ordföranden och vice ordförandena skall representera i 5 § 1 mom. 1-3 punkterna nämnda handelskammarmedlemmar.

16 §

Vid Centralhandelskammarens delegations vårmöte skall:

1) beslutas om godkännande av årsberättelsen och bokslutet; samt

2) beslutas om ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga.

Vid Centralhandelskammarens delegations höstmöte skall:

1) väljas ordförande och vice ordförande;

2) väljas styrelsens medlemmar för följande kalenderår;

3) väljas två revisorer och suppleanter för dem, av vilka minst en revisor och hans suppleant skall vara av Centralhandelskammaren godkänd revisor;

4) budget och verksamhetsplan fastställas;

5) fastställas handelskamrarnas och Centralhandelskammarens inbördes betalningsandelar;

6) de i 19 § avsedda nämndernas stadgar fastställas och medlemmar i dem väljas;

7) beslutas om tillsättande av de ordinarie utskotten, medlemmar till dem utses samt stadgar för dem fastställas; samt

8) Centralhandelskammarens verkställande direktör utses.

Vid Centralhandelskammarens delegations ordinarie möte skall dessutom:

1) Centralhandelskammarens reglemente fastställas; samt

2) beslutas om övriga ärenden som enligt denna förordning eller reglementet för Centralhandelskammaren ankommer på Centralhandelskammarens delegations möte samt behandlas övriga i möteskallelsen nämnda eller av styrelsen föreslagna ärenden.

I Centralhandelskammarens delegation har varje medlem en röst. Ärendena avgörs med enkel majoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst, utom vid val, då lotten avgör.

Vid beslut om ändring av handelskamrarnas betalningsandel skall beslutet understödas av minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.

I Centralhandelskammarens reglemente fastställs när ordinarie möten för Centralhandelskammarens delegation hålls, vilka ärenden som skall behandlas vid dessa samt hur kallelse till möte skall ske.

Vid extraordinarie möte behandlas de i möteskallelsen nämnda ärendena.

Vid möte för Centralhandelskammarens delegation har en medlem i delegationen rätt att få ett önskat ärende upptaget till behandling, om han skriftligen begär detta hos styrelsen i så god tid, att ärendet kan upptas i möteskallelsen.

17 §

Centralhandelskammarens verksamhet leds av en styrelse, som i Centralhandelskammarens namn avgör de ärenden som inte ankommer på delegationens möte. I Centralhandelskammarens reglemente bestäms antalet styrelsemedlemmar.

18 §

Centralhandelskammaren har en verkställande direktör, som skall se till att de uppgifter som hör till Centralhandelskammaren handhas i enlighet med styrelsens anvisningar och föreskrifter.

19 §

Vid Centralhandelskammaren finns följande för särskilda frågor tillsatta nämnder:

1) en revisorsnämnd, för auktorisation av revisorer och övervakning av deras verksamhet;

2) en skiljenämnd, för tillsättande av skiljedomstol samt utseende av skiljemän;

3) en opinionsnämnd, för avgivande av utlåtanden om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet; samt

4) en företagarnas avtalsnämnd, för avgivande av utlåtanden om skäligheten i och jämkningen av avtal mellan näringsidkare.

För behandling av vissa specialfrågor kan Centralhandelskammarens delegation tillsätta andra än de i 1 mom. avsedda nämnderna.

Noggrannare bestämmelser om uppgifterna för nämnderna ges i nämndernas stadgar.

Handels- och industriministeriet utser till nämnden två medlemmar och suppleanter för dem. Revisorsnämnden ger årligen före utgången av mars följande år en berättelse över sin verksamhet till en övervakningsnämnd för revisorssystemet, vilken verkar i anslutning till handels- och industriministeriet.

4 kap.

Särskilda stadganden

20 §

Handelskamrarnas medlemmar och personmedlemmar skall betala en medlemsavgift.

Handelskammarens och Centralhandelskammarens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

21 §

Handelskamrarna och Centralhandelskammaren kan i eget namn förvärva rättigheter och åtaga sig förpliktelser samt kära och svara. Stämningar och andra officiella meddelanden skall anses ha kommit till en handelskammares kännedom, då dess ordförande, verkställande direktör eller någon annan som har rätt att teckna dess namn har fått kännedom därom i stadgad ordning. I fråga om Centralhandelskammaren skall på motsvarande sätt delgivning ske med dess ordförande, verkställande direktör eller någon annan som har rätt att teckna Centralhandelskammarens namn.

22 §

Närmare bestämmelser om en handelskammares verksamhet ges i handelskammarens stadgar som fastställs av handels- och industriministeriet. Handelskammarens stadgar skall innehålla följande bestämmelser:

1) när handelskammaren sammanträder till ordinarie möten och vilka ärenden som därvid skall behandlas, utöver dem som nämns i 9 §, samt hur kallelse till möte skall ske;

2) delegationens och styrelsens medlemsantal och beslutförhet;

3) rätten att teckna handelskammarens namn;

4) hur handelskammarens stadgar ändras;

5) hur handelskammaren skall upplösas och dess medel användas; samt

6) hur handelskammarens verkställande direktör väljs.

23 §

Närmare bestämmelser om Centralhandelskammarens förvaltning ges i Centralhandelskammarens reglemente.

Handelskammarens eller Centralhandelskammarens namn tecknas av ordföranden, verkställande direktören eller någon annan som nämns i handelskammarens stadgar eller Centralhandelskammarens reglemente.

Centralhandelskammaren upprätthåller ett register över dem som har rätt att teckna handelskamrarnas namn.

24 §

Rätt att använda benämningen handelskammare har endast de samfund som statsrådet beviljar denna rätt.

25 §

Denna förordning gäller ej sådan handelskammare mellan Finland och främmande land, vars stadgar fastställts med stöd av den förordning som upphävs genom 26 § 1 mom. denna förordning. Stadgarna för en dylik handelskammare fastställs av statsrådet.

26 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989 och genom den upphävs förordningen den 29 juni 1953 om handelskamrar (296/53) jämte senare ändringar.

Handels- och industriministeriet kan innan förordningen träder i kraft fastställa de stadgeändringar för handelskamrarna som förordningen förutsätter. Centralhandelskammaren och handelskamrarna kan innan förordningen träder i kraft vidta åtgärder som verkställigheten förutsätter.

Helsingfors den 15 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.