335/1988

Given i Helsingfors den 15 april 1988

Förordning om ändring av förordningen om justitieministeriet

På föredragning av justitieministern

upphävs i förordningen den 18 november 1977 om justitieministeriet (828/77) 51 §,

ändras 2 § 1 och 2 mom., 3 och 6 §§, 10 a § 2 punkten samt 21-30 §§, 39-41 §§, 43 a, 43 b, 47 och 48 §§,

av dessa lagrum 2 § 1 mom. sådant det lyder i förordning av den 28 januari 1983 (116/83) och 2 mom. sådant det lyder i förordning av den 22 februari 1985 (203/85), 3 §, 10 a § 2 punkten, samt 28, 29, 39, 40, 43 a och 43 b §§ sådana de lyder i förordning av den 27 mars 1986 (261/86), 6 § sådan den lyder i förordning av den 27 februari 1987 (211/87), 21 och 41 §§ sådana de lyder ändrade genom nämnda förordningar av den 27 mars 1986 och den 27 februari 1987, 22 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 28 januari 1983, den 27 mars 1986 och den 27 februari 1987, 23 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 28 januari 1983 och den 27 mars 1986, 24 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 22 februari 1985, den 27 mars 1986 och den 27 februari 1987, 26 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda förordning av den 27 mars 1986 samt 27 § sådan den lyder ändrad genom nämnda förordningar av den 28 januari 1983 och den 27 februari 1987, samt

fogas till 14 § ett nytt 2 mom. som följer:

2 §

Till ministeriets förvaltningsområde hör högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen, hovrätterna, vattenöverdomstolen, domsagorna, rådstuvurätterna och magistraterna, jorddomstolarna, vattendomstolarna, fängelsedomstolen, marknadsdomstolen, omsättningsskatterätten, försäkringsdomstolen och arbetsdomstolen.

Till ministeriets förvaltningsområde hör såsom underställda ministeriet stadsfiskalsämbetena och landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland, stadsfogdeämbetena, Helsingfors exekutionsverk och landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland, rättspolitiska forskningsinstitutet, Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna och dataombudsmannens byrå samt fängelserna och de öppna anstalterna, ungdomsfängelserna, tvångsinrättningarna, sinnessjukhuset för fångar, kurscentralen och fångvårdens utbildningscentral, vilka hör till fångvårdsväsendet.


3 §

Allmänna avdelningen handlägger ärenden som angår den ekonomiska planeringen, ekonomiförvaltningen och annan gemensam förvaltning i fråga om avdelningens förvaltningsområde, statliga och kommunala val, folkomröstningar samt straffregistret och föreningsregistret. Avdelningen handlägger även ärenden som angår ministeriets gemensamma interna förvaltning samt de ärenden som inte ankommer på någon annan avdelning eller på räkenskapsbyrån.

I anslutning till allmänna avdelningen finns en tjänstemannanämnd, vilken handlägger de ärenden som enligt statstjänstemannalagen (755/86) ankommer på tjänstemannanämnderna och som angår tjänstemännen vid justitieministeriets förvaltningsområde med undantag av fångvårdväsendet.

6 §

Rättsbyrån handlägger ärenden som angår

1) statliga och kommunala val samt folkomröstningar;

2) partiregistret och i partilagen (10/69) stadgad tillsyn över partiernas medelsförvaltning;

3) landskapet Ålands självstyrelse;

4) justitiekanslersämbetet;

5) benådning;

6) tryckfrihet;

7) språklagstiftningen;

8) stiftelser;

9) äktenskapsrättsliga ansökningar;

10) utlämning av personer för brott och internationellt samarbete vid verkställighet av frihetsstraff;

11) internationell rättshjälp;

12) undersökning av storolyckor;

13) rättspolitiska forskningsinstitutet och Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna;

14) dataombudsmannens byrå;

15) delegationer, nämnder och motsvarande organ som hör till avdelningens verksamhetsområde;

16) representation vid domstolar och andra myndigheter; samt

17) andra juridiska angelägenheter, om de inte ankommer på någon annan byrå.

10 a §

Förvaltningsbyrån handlägger ärenden som angår


2) avlöning, personalutbildning och annan personaladministration;


14 §

I samband med fångvårdsavdelningen finns en tjänstemannanämnd som handlägger ärenden som enligt statstjänstemannalagen ankommer på tjänstemannanämnderna och som angår tjänstemännen vid fångvårdsavdelningen.

21 §

Vid ministeriet finns följande tjänster med avtalslön:

kanslichef, avdelningschef, biträdande avdelningschef såsom lagstiftningsdirektör, byråchef, lagstiftningsråd såsom byråchef, fångvårdsöverinspektör såsom byråchef, planeringschef såsom byråchef, lagstiftningsråd, överläkare, produktionschef, planeringschef, överinspektör, överinspektör för utsökningsväsendet, arkitekt och planerare.

22 §

Vid ministeriet finns följande tjänster med grundlön:

regeringsråd såsom avdelningschef, regeringsråd såsom avdelningschef och överdirektör för fångvårdsväsendet, regeringsråd såsom biträdande avdelningschef, regeringsråd såsom byråchef, regeringsråd, byråchef, överinspektör, lagstiftningsråd, äldre regeringssekreterare, yngre regeringssekreterare, kriminalvårdsöverinspektör, fångvårdsinspektör, fångvårdssekreterare, biträdande byråchef, ekonomiinspektör, arbetarskyddschef, utbildningschef, marknadsföringschef, lagstiftningssekreterare, ekonomisekreterare, specialutredare, överrevisor, informationssekreterare, translator, bibliotekarie, föredragande, utbildningssekreterare, byråingenjör, inspektör, avdelningssekreterare, byggnadsinspektör, elinspektör, kamrer, revisor, inredningsarkitekt, forskare, biträdande inspektör, arkivarie, registrator, kurssekreterare, biträdande kamrer, ministersekreterare, huvudbokförare, vaktmästerichef, biträdande registrator, byråsekreterare, kanslist, bokförare, expeditionsvakt, expeditör, biträdande kanslist, vaktmästare, byråfunktionär, maskinskrivare, telefonist och byråbiträde.

Vid ministeriet kan även finnas andra tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande.

23 §

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen vad som stadgas i 29 § reglementet för statsrådet (929/87);

2) för regeringsråd vad som stadgas i 29 § reglementet för statsrådet, för det regeringsråd som är chef för fångvårdsavdelningen och överdirektör för fångvårdsväsendet och för det regeringsråd som är biträdande avdelningschef vid avdelningen dessutom god kännedom om det straffrättsliga påföljdssystemet samt för åtminstone två av regeringsråden vid justitieförvaltningsavdelningen dessutom god kännedom om domstolsväsendet;

3) för avdelningschefen och biträdande avdelningschef vid lagberedningsavdelningen vad som stadgas i 29 § reglementet för statsrådet och dessutom god förtrogenhet med lagberedningsarbete;

4) för lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningens granskningsbyrå juris kandidatexamen och god förtrogenhet med lagberedningsarbete, varjämte lagstiftningsråd som granskar svenskspråkiga författningstexter skall fullständigt behärska svenska;

5) för annat lagstiftningsråd vid lagberedningsavdelningen juris kandidatexamen eller annan för uppdraget lämplig högre högskoleexamen samt den förmåga att forska och planera som krävs vid lagberedning;

6) för byråcheferna vid allmänna avdelningens allmänna byrå, straffregisterbyrån och föreningsregisterbyrån vad som stadgas i 29 § reglementet för statsrådet samt för byråcheferna vid straffregisterbyrån och föreningsregisterbyrån dessutom erfarenhet av domarvärv;

7) för byråchefen vid räkenskapsbyrån vad som stadgas i 29 § reglementet för statsrådet samt kännedom om statens betalningsrörelse och bokföring;

8) för överinspektören vid justitieförvaltningsavdelningen juris kandidatexamen, annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller ekonomexamen samt förtrogenhet med administrativa värv;

9) för överinspektören vid utsökningsväsendet juris kandidatexamen och god kännedom om utsökningsväsendet;

10) för produktionschefen, marknadsföringschefen, arkitekten, planeringschef, utbildningschef, specialutredare, överinspektören vid fångvårdsavdelningen, kriminalvårdsöverinspektören, fångvårdsinspektör, fångvårdssekreterare, föredragande och planerare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;

11) för fångvårdsöverinspektören juris kandidatexamen och god kännedom om det straffrättsliga påföljdssystemet;

12) för regeringssekreterare vad som stadgas i 29 § reglementet för statsrådet;

13) för överläkaren behörighet såsom legitimerad läkare;

14) för biträdande byråchef juris kandidatexamen;

15) för lagstiftningssekreterare juris kandidatexamen eller annan för tjänsten lämplig högre högskoleexamen;

16) för arbetarskyddschefen för tjänsten lämplig examen vid högskola eller tekniskt institut;

17) för ekonomisekreterare för tjänsten lämplig högre högskoleexamen eller ekonomexamen;

18) för ekonomiinspektör, överinspektör vid räkenskapsbyrån, translator, informationssekreterare, inspektör och utbildningsplaneraren för tjänsten lämplig högskoleexamen eller annan examen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten samt för translator dessutom den språkkunskap som tjänsten kräver;

19) för inspektör vid fångvårdsavdelningen för tjänsten lämplig högskoleexamen eller behörighet som biträdande fängelsedirektör;

20) för överrevisorn för tjänsten lämplig högskoleexamen samt god förtrogenhet med statens ekonomiförvaltning och revisionsverksamhet;

21) för bibliotekarien högre högskoleexamen och yrkesexamen för bibliotek eller motsvarande examen eller utbildning;

22) för byråingenjör för tjänsten lämplig examen vid tekniskt institut;

23) för elinspektör och byggnadsinspektör för tjänsten lämplig examen vid teknisk skola;

24) för inredningsarkitekten för tjänsten lämplig examen vid konstindustriella högskolan eller vid tekniskt institut;

25) för inspektör vid räkenskapsbyrån, kamrer, biträdande kamrer och revisor examen vid högskola eller handelsinstitut samt kännedom om statens betalningsrörelse och bokföring; samt

26) för registrator, arkivarie, avdelningssekreterare, ministersekreteraren och kurssekreterare för tjänsten lämplig högskoleexamen eller studentexamen och god förtrogenhet med de uppgifter som hör till tjänsten.

24 §

Behörighetsvillkor för andra än de i 23 § nämnda tjänstemännen samt för personal i arbetsavtalsförhållande är sådan genom tidigare verksamhet ådagalagd skicklighet och förmåga, som krävs för att tjänsten eller uppgiften skall kunna skötas med framgång.

25 §

Av lagstiftningsråden vid lagberedningsavdelningens enheter skall sammanlagt minst tre fjärdedelar ha avlagt juris kandidatexamen.

Av lagstiftningsråden vid lagberedningsavdelningens granskningsbyrå skall minst två fullständigt behärska svenska.

26 §

Om utnämning av kanslichefen, avdelningschef, biträdande avdelningschef, regeringsråd och regeringssekreterare stadgas i 28 § reglementet för statsrådet.

27 §

Chefen för allmänna byrån, planeringschefen vid datasystemsenheten, överinspektören för utsökningsväsendet, fångvårdsöverinspektören såsom byråchef samt chefen för räkenskapsbyrån utnämns av republikens president på framställning av statsrådet.

28 §

Lagstiftningsråd såsom byråchef, lagstiftningsråd, produktionschefen och planeringschefen samt cheferna för straffregisterbyrån och föreningsregisterbyrån utnämns av statsrådet.

29 §

Andra tjänstemän än de som nämns i 26-28 §§ utnämns samt tillfälliga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande anställs av ministeriet.

30 §

Sådana i 29 § angivna tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande vars lön motsvarar minst grundlönen enligt löneklass A 22 utnämns, anställs och sägs upp av ministeriet.

Övriga tjänstemän och personer i arbetsavtalsförhållande utnämns, anställs och sägs upp av respektive avdelningschef och vid räkenskapsbyrån av dess chef.

39 §

Kanslichefen avgör till ministeriets interna förvaltning hörande ärenden som angår

1) anslag som ställts till ministeriets gemensamma disposition och fördelningen av dessa på avdelningarna;

2) beviljande av tjänstledighet i fråga om tjänstemän som utnämns av republikens president eller statsrådet samt anställande av någon att sköta en sådan tjänst som vikarie eller interimistiskt för högst tre månader, om inte annat stadgas;

3) den inre ordningen;

4) bisyssla som avses i 24 § statstjänstemannalagen; och

5) ministeriets inre förvaltning i övrigt, om ärendet har principiell betydelse eller annars är viktigt.

40 §

En avdelningschef avgör ärenden som angår

1) avgivande av utlåtande i frågor som hör till avdelningens verksamhetsområde;

2) beviljande av tjänstledighet i fråga om andra tjänstemän vid avdelningen än de som anges i 39 § samt anställande av någon att sköta en sådan tjänst som vikarie eller interimistiskt, om inte annat stadgas;

3) användningen av anslag som anvisats för avdelningens verksamhetsområde; samt

4) fastställande av formulär för blanketter och andra handlingar samt sigill.

41 §

Chefen för allmänna avdelningen avgör ärenden som angår

1) stiftelser;

2) tryckfrihet;

3) intyg som avses i 3 § äktenskapsförordningen (820/87) och beslut som avses i 2 § förordningen om tillämpning av lagen angående vissa familjerättsliga förhållanden av internationell natur; samt

4) allmän förvaltning, om frågan är gemensam för flera avdelningar och av ringa betydelse.

Chefen för allmänna avdelningen avgör även till ministeriets interna förvaltning hörande ärenden som angår

1) semesterordningen;

2) beviljande av den tjänstledighet som en tjänsteman vid ministeriet är berättigad till enligt lag, förordning eller tjänstekollektivavtal;

3) avförande av egendom och avskrivning i räkenskaperna; samt

4) ministeriets interna förvaltning i övrigt, om inte ärendet skall avgöras av kanslichefen, någon annan avdelningschef eller chefen för räkenskapsbyrån.

43 a §

Chefen för justitieförvaltningsavdelningen avgör ärenden som angår

1) beviljande av statsunderstöd som avses i lagen om allmän rättshjälpsverksamhet (88/73); samt

2) förlängning av den tid inom vilken en utmätningsman skall redovisa influtna medel samt tillstånd eller förordnanden enligt 2 § 2 mom. och 32 a § förordningen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

43 b §

Chefen för justitieförvaltningsavdelningens förvaltningsbyrå avgör, om inte saken på grund av sin betydelse skall föredras för avdelningschefen, ärenden som angår

1) avlöning och utbildning av personalen vid samt annan personaladministration inom ett ämbetsverk som hör till avdelningens verksamhetsområde;

2) användning av anslag inom avdelningens verksamhetsområde för avlöning av vikarier, säsongbiträden och annan motsvarande personal samt till mötesarvoden och andra arvoden för bisysslor, till arbetstids-, övertids-, semester- och andra motsvarande ersättningar ävensom till tjänsteresor; samt

3) anskaffning och skötsel av lokaliteter, inventarier och anordningar vid de ämbetsverk som hör till avdelningens verksamhetsområde.

47 §

I ärenden som behandlas vid fångvårdsavdelningen och som anges av ministern och avdelningschefen skall, innan de avgörs, utlåtande inhämtas av respektive byråchef och andra tjänstemän som avdelningschefen bestämmer.

48 §

Chefen för räkenskapsbyrån avgör de ärenden som ankommer på ministeriet i dess egenskap av räkenskapsverk eller som föranleds av sjukförsäkringslagen (364/63) samt dessutom ärenden som angår beviljande av tjänstledighet i fråga om tjänstemän vid byrån ävensom anställande av någon att sköta en tjänst som vikarie eller interimistiskt, om inte annat stadgas.


Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988.

Helsingfors den 15 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.