306/1988

Given i Helsingfors den 8 april 198

Förordning om lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 16, 17 och 22 §§ lagen den 27 mars 1987 om lagfarts- och inteckningsregister (353/87):

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §

Denna förordning tillämpas på lagfarts- och inteckningsregister samt åtkomstregister som avses i lagen om lagfarts- och inteckningsregister (353/87) samt på behandlingen av där angivna inskrivningsärenden.

2 kap.

Uppgifterna i lagfarts- och inteckningsregistret

Uppgiftskategorier
2 §

I lagfarts- och inteckningsregistret antecknas

1) uppgifter om ansökan,

2) uppgifter om behandlingen,

3) uppgifter om avgörandet och

4) anmärkningar.

Uppgifter antecknas vid respektive fastighet eller annan fastighetsregisterenhet.

Uppgifter om ansökan
3 §

Uppgifter om ansökan är

1) identifieringsuppgifter och

2) uppgifter om innehållet.

4 §

Identifieringsuppgifter för ansökan kan gälla

1) sökanden,

2) ankomstdagen,

3) ärendenumret och

4) ärendets art.

5 §

För att ange ärendets art antecknas om ansökan gäller

1) lagfart,

2) fastställande, förnyande eller dödande av inteckning eller ändring av inteckningarnas förmånsrättsordning,

3) registrering av tomtlegoavtal eller dödande av registrering, eller

4) precisering eller korrigering av ett avgörande som har antecknats i registret eller någon annan uppgift som skall införas i registret.

6 §

I ett lagfartsärende antecknas följande uppgifter om ansökans innehåll:

1) fångesmannen,

2) fånget, fångeshandlingens datum eller, om det inte finns någon fångeshandling, dagen för fånget,

3) vederlaget,

4) den andel av fastigheten som skall lagfaras och

5) den andel av fastigheten som varje fång gäller.

7 §

I ett ärende som gäller fastställande av inteckning antecknas följande uppgifter om ansökans innehåll:

1) den rättighet som skall intecknas,

2) förmånsrätten och

3) föremålet för inteckningen, om det utgörs av en andel av fastigheten, av legorätt eller någon annan nyttjanderätt till fastigheten eller av en registrerad tomtlegorätt.

I ett ärende som gäller förnyande eller dödande av inteckning eller ändring av förmånsrättsordningen antecknas som uppgifter om ansökans innehåll dagen och ärendenumret för det avgörande som ändringen av rättigheten avser samt innehållet i ändringen. Beträffande anteckningarna iakttas i tillämpliga delar vad som stadgas om fastställande av inteckning.

8 §

I fråga om den rätt som skall intecknas införs

1) beträffande förbindelse i pengar handlingens art och datering, förbindelsens kapital och ränta samt indrivningskostnaderna ävensom vid behov den dag från vilken ränta räknas och skuldebrevets nummer,

2) beträffande annan rättighet som intecknas datum för handlingen, avtalsparterna, rättighetens art och giltighetstid samt

3) innehavaren av den rättighet som skall intecknas.

När en inteckning förnyas eller detta annars begärs skall i registret göras anteckning om vem som då innehar rättigheten.

9 §

I fråga om förmånsrätt antecknas

1) den dag från vilken inteckningen medför förmånsrätt samt

2) inteckningarnas och de intecknade skuldebrevens inbördes förmånsrätt.

10 §

I fråga om föremålet för inteckningen införs i de fall som avses i 7 § 3 punkten

1) storleken av fastighetsandelen och vem som har lagfart på den,

2) dagen och ärendenumret för en inteckning som har fastställts till säkerhet för en legorätts eller annan nyttjanderätts bestånd, dateringen av den handling som avser rättigheten, avtalsparterna samt rättighetens art och giltighetstid, samt

3) datum för registrering av tomtlegoavtalet och ärendenumret.

11 §

I ett ärende som gäller registrering av tomtlegorätt antecknas följande uppgifter om ansökans innehåll:

1) avtalets datum och legotiden samt

2) legotagaren och legogivaren.

I ett ärende som gäller dödande av registreringen av ett tomtlegoavtal antecknas som uppgifter om ansökans innehåll dagen för registreringen av avtalet och ärendenumret.

12 §

I ett ärende som gäller precisering eller korrigering av ett avgörande som har antecknats i registret eller någon annan uppgift som skall antecknas i registret införs följande uppgifter om ansökans innehåll:

1) dagen och ärendenumret för det avgörande som preciseringen eller korrigeringen avser eller vars uppgifter kompletteras genom den uppgift som skall antecknas i registret och

2) innehållet i preciseringen eller korrigeringen eller den uppgift som skall antecknas.

13 §

I fråga om en lagfartssökande, inteckningshavare eller annan rättsinnehavare antecknas namn och personbeteckning eller det särskilda signum som används för ett samfund eller en stiftelse.

Uppgifter om behandlingen
14 §

Som uppgifter om behandlingen antecknas det avgörande som avses i 7 § 1 mom. lagen om lagfarts- och inteckningsregister och som gäller ärendets behandling, eller att ärendet har förfallit.

Uppgifter om avgörandet
15 §

Som uppgifter om avgörandet antecknas

1) i ett ansökningsärende avgörandet och dagen för detta,

2) i ett korrigeringsärende avgörandet och dagen för detta samt

3) fullföljdsdomstolens avgörande och den dag då det har antecknats.

Innebär avgörandet att ansökan avslås delvis, skall i registret antecknas till vilken del avgörandet avviker från denna.

Anmärkningar
16 §

Som anmärkningar antecknas

1) utmätning, försäljnings- och skingringsförbud och konkurs samt ändringar som gäller sådana,

2) en offentligrättslig panträtt och dess upphörande,

3) att ett ärende som avser korrigering eller ändringssökande är anhängigt,

4) att talan om att en lagfart eller inteckning skall förklaras ogiltig eller rättas är anhängig och avgörandet i målet,

5) att talan om äganderätten till fastigheten är anhängig och avgörandet i målet,

6) begagnande av förköpsrätt, inlösningstillstånd och andra motsvarande beslut av en myndighet,

7) fastighetsdomarens medgivande till bildning av tomt och allmänt område samt

8) andra sådana uppgifter om rättigheter och gravationer om vilka stadgas att de skall införas i registret.

17 §

Inskrivningsmyndigheten kan självmant ur registret avföra en anteckning om en rätt eller gravation som har upphört att gälla. Vid behov skall myndigheten bereda en i registret införd rättighetshavare tillfälle att bli hörd.

Uppgifter om rättigheter och gravationer som har avförts ur registret skall förvaras särskilt.

3 kap.

Behandlingen av inskrivningsärenden samt förandet av lagfarts- och inteckningsregister

18 §

Över inskrivningsärenden skall föras dagbok, i vilken ansökningarna dagligen antecknas i den ordning de kommer in.

I dagboken införs de uppgifter om individualiseringen av fastigheten som ingår i ansökan samt fastighetsregisterenhetens fastighetsbeteckning eller andra uppgifter som behövs för att ange föremålet för ansökan.

I dagboken antecknas vid behov uppgifter om ärendets behandling.

19 §

I lagfarts- och inteckningsregistret skall genast efter det anteckningarna i dagboken har skett införas de identifieringsuppgifter som gäller ansökan. Såvitt möjligt skall uppgifter om ansökningarnas innehåll dagligen antecknas i registret.

20 §

Anmärkningar införs i registret efter anmälan eller självmant av inskrivningsmyndigheten. Vad som stadgas om behandlingen av ansökningar gäller i tillämpliga delar också behandlingen av anmälningar.

21 §

Om ansökan i ett inskrivningsärende måste kompletteras och sökanden inte är närvarande vid dess behandling, sänds en kompletteringsuppmaning till honom med posten mot mottagningsbevis, om det inte är skäl att begagna något annat delgivningssätt. Detsamma gäller de meddelanden eller uppmaningar till sakägare som enligt 10, 11 och 13 §§ lagen om lagfarts- och inteckningsregister är nödvändiga för korrigering av fel. Andra anmälningar i inskrivningsärenden får sändas också som orekommenderat tjänstebrev.

22 §

På begäran skall sökanden meddelas beslut om fastställande av stämpelskatt. Inskrivningsmyndigheten skall dock självmant meddela sökanden ett sådant beslut, om det behövs för återbetalning av stämpelskatt som uppburits utan grund eller till ett för högt belopp.

23 §

I en akt skall, utöver de handlingar som har legat till grund för avgörandet, tas in uppgifter om en sakägares utsaga eller annan utredning i ärendet. Akten skall också innehålla en förteckning över de handlingar som har lämnats in, uppgifter om ombudet och om en kompletteringsuppmaning samt andra härmed jämförbara uppgifter om ärendets behandling.

Till akten skall fogas en utskrift som motsvarar det bevis som utfärdats såsom en expedition eller en avskrift av ett särskilt beslut samt uppgift om avgörandet i fråga om stämpelskatt i samband med ett lagfartsärende.

Av en fångeshandling, ett skuldebrev eller någon annan handling som ligger till grund för ansökan och som sökanden vill ha tillbaka intas en kopia i akten.

24 §

Akterna förvaras årsvis i den ordning som ärendenummer anger.

4 kap.

Uppgifterna i åtkomstregistret och registerföringen

25 §

I åtkomstregistret antecknas angående

fastighetsöverlåtelser

1) fånget, fångeshandlingens datum och vederlaget,

2) förvärvaren,

3) överlåtaren,

4) storleken av en överlåten kvotdel eller ett outbrutet områdes areal samt andra uppgifter som behövs för att identifiera föremålet för överlåtelsen, samt

5) föravtal, villkor som ansluter sig till fånget samt andra uppgifter som är behövliga med tanke på registerföringen.

I fråga om fång som inte grundar sig på överlåtelse antecknas i tillämpliga delar de uppgifter som anges i 1 mom. eller motsvarande uppgifter.

26 §

Åtkomstregistret förs av inskrivningsmyndigheten på den ort där fastigheten är belägen.

Uppgifter om överlåtelse av fastigheter antecknas i registret på grundval av de meddelanden om fastighetsöverlåtelse som avses i köpvittnesförordningen (1080/79). Lantmäterikontoret skall underrätta inskrivningsmyndigheten om meddelandet efter att ha granskat uppgifterna om föremålet för överlåtelsen.

Beträffande fång som inte grundar sig på överlåtelse antecknas uppgifterna på grundval av anmälningar från skiftesmän samt meddelanden från dem som har förrättat exekutiv auktion eller från lantmäterikontoret.

27 §

Då lagfart har meddelats, skall inskrivningsmyndigheten ur åtkomstregistret avföra uppgifter om fånget och om tidigare fång.

Då ett outbrutet område har bildats till en fastighet överförs anteckningarna om fång av området till att gälla den nya fastigheten.

Om grunden för en anteckning inte längre föreligger, en anteckning om fång har gjorts vid fel fastighet eller en anteckning annars är oriktig, skall inskrivningsmyndigheten göra nödvändiga rättelser.

28 §

Justitieministeriet fattar beslut om den tidpunkt då inskrivningsmyndigheten skall börja föra åtkomstregister. Ministeriet skall underrätta lantmäterikontoret om sitt beslut så att detta kan fullgöra sin skyldighet att lämna meddelanden.

5 kap.

Expeditioner och bevis

29 §

Av en expedition skall framgå innehållet av det avgörande som träffats i ärendet, den inskrivningsmyndighet som har avgjort ärendet och namnet på beslutsfattaren.

Då ett särskilt beslut meddelas som expedition, skall det även innehålla en motivering till avgörandet och tillämpade lagrum. Ett särskilt beslut bekräftas med beslutsfattarens underskrift.

30 §

Av ett lagfartsbevis skall framgå uppgifter om den lagfart som senast har meddelats på fastigheten och om en lagfartsansökan som är anhängig.

Har lagfart inte meddelats på fastigheten, skall av beviset framgå denna omständighet och vidare uppgift om den lagfart som senast har meddelats på den fastighet från vilken den fastighet som nu är i fråga har bildats.

Om lagfart meddelats på en kvotdel av en fastighet, skall av lagfartsbeviset även framgå uppgifter om lagfart på andra delar av fastigheten.

31 §

Ett gravationsbevis skall innehålla de uppgifter som nämns i 5 § 1 mom. 2-8 punkten samt i 2 och 3 mom. förordningen om gravationsbevis över fastighet (36/55).

Finns det inga gällande gravationer i fastigheten, skall detta framgå av gravationsbeviset.

Gravationsbevis utfärdas beträffande en enda fastighet eller beträffande tomtlegorätt eller någon annan nyttjanderätt.

32 §

Av ett åtkomstregisterbevis skall framgå alla uppgifter som finns i åtkomstregistret om fång av fastigheten eller det outbrutna området.

33 §

Av ett inskrivningsbevis skall beträffande en fastighet framgå

1) identifieringsuppgifter och uppgifter om fastighetens bildande,

2) lagfartsuppgifter enligt 30 §,

3) uppgifter enligt 31 § om inteckningar och övriga gravationer samt

4) uppgifter om fång i enlighet med 32 §.

34 §

Samtliga inskrivningsmyndigheter har rätt att utfärda bevis som avses i 30-33 §§ oberoende av var fastigheten är belägen. Detsamma gäller lantmäterikontor och lantmäteribyråer, som står i direkt förbindelse med lagfarts- och inteckningsregistret samt åtkomstregistret.

Justitieministeriet kan besluta att bevis som avses i 1 mom. får utfärdas också av någon annan myndighet som står i direkt förbindelse med de nämnda registren.

Om de avgifter som uppbärs för bevis som avses i 1 mom. stadgas i förordningen om avgifter för allmän underrätts, magistrats och notarius publicus'prestationer (290/87).

35 §

De expeditioner och bevis som avses i 29-33 §§ skrivs enligt ett av justitieministeriet fastställt formulär.

36 §

Inskrivningsmyndigheten kan utfärda också andra intyg och bevis med stöd av lagfarts- och inteckninsregistret samt åtkomstregistret än sådana vilkas innehåll är fastställt.

6 kap.

Justitieministeriets åligganden

37 §

Då en fastighet till följd av ändring i den kommunala indelningen eller av underrätternas domkretsar överförs till en annan inskrivningsmyndighets verksamhetsområde, ombesörjer justitieministeriet de åtgärder som överflyttandet av registerföringen förutsätter.

38 §

De åligganden om vilka justitieministeriet enligt 17 § lagen om lagfarts- och inteckningsregister skall dra försorg är att

1) uppgöra de förteckningar över lagfarter som avses i 15 § lagen om lagfart och tiden för klander av fastighetsfång och att sända dem till kommunerna för att uppsättas på deras anslagstavlor,

2) uppgöra och till skattebyråerna sända de förteckningar över beviljade lagfarter som avses i 44 § 4 mom. beskattningslagen,

3) sända de anmälningar som avses i 24 § förordningen om befolkningsböcker till registerbyrån samt att

4) till statistikcentralen förmedla de basuppgifter som nämns i 3 § lagen om statistikcentralen (796/70).

7 kap.

Kompletterande stadganden om anteckningar i registren

39 §

Justitieministeriet kan, då lagfarts- och inteckningsregister upprättas, besluta att basuppgifter om fångesmannen, fångets art, dagen för fånget och vederlaget inte skall överföras.

40 §

Justitieministeriet kan besluta att i lagfarts- och inteckningsregistret utöver de uppgifter som överförs från lagfarts-, intecknings- och tomtlegoregistren dessutom skall tas in följande uppgifter:

1) personbeteckning för den som meddelas lagfart och för den som har någon rättighet som belastar fastigheten, eller det särskilda signum som används för juridiska personer,

2) uppgifter om gällande rättigheter som ingår i register som nämns i 10 § förordningen den 12 mars 1909 om lega av torp, landbolägenhet och backstuguområde, 22 § lagen angående ägors fredande mot skada av husdjur (47/21) och 2 § lagen om inregistrering av tomtlegoavtal (76/39), samt

3) sådana uppgifter om skogar vilka är fredade eller underkastade avverkningsförbud som ingår i de förteckningar som avses i 11 § lagen om enskilda skogar (412/67).

Justitieministeriet kan förordna att i lagfarts- och inteckningsregistret förutom i 2 kap. nämnda uppgifter skall antecknas också andra uppgifter som behövs vid behandlingen av inskrivningsärenden.

8 kap.

Särskilda stadganden

41 §

Då ett mål om ogiltigförklaring eller rättelse av en lagfart eller inteckning eller om äganderätten till en fastighet har blivit anhängigt, skall domstolen meddela inskrivningsmyndigheten detta. Meddelande skall också lämnas om domstolens avgörande och om huruvida det har vunnit laga kraft.

42 §

Närmare anvisningar om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av justitieministeriet.

43 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988.

Helsingfors den 8 april 198

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.