305/1988

Given i Helsingfors den 8 april 1988

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 92 § 4 mom. och 100 a §,

dessa lagrum sådana de lyder, 92 § 4 mom. i lag av den 15 augusti 1980 (608/80) och 100 a § ändrad genom sistnämnda lag och lag av den 11 augusti 1978 (620/78), samt

fogas till 55 §, sådan den lyder i lag av den 19 december 1986 (963/86), ett nytt 2 mom. samt till lagen ett nytt 9 kap. i stället för det 9 kap. som upphävts genom lag av den 28 oktober 1983 (808/83) som följer:

55 §

För överlåtelse av värdepapper som grundar sig på standardiserade derivativavtal och sker genom förmedling av någon som idkar clearingverksamhet i samband med handel med standardiserade derivativavtal skall stämpelskatt dock betalas enligt 9 kap.

9 kap.

Standardiserade derivativavtal

58 §

Med standardiserade derivativavtal avses standardiserade optioner och terminer som gäller värdepapper som nämns i 54 § eller belopp vilket uträknas på basis av ett jämförelsetal som betecknar utvecklingen i priset på sådana värdepapper.

59 §

Den som idkar clearingverksamhet i samband med handel med standardiserade derivativavtal är skyldig att betala stämpelskatt på derivativa transaktioner.

60 §

Följande derivativa transaktioner som hänför sig till standardiserade derivativavtal är stämpelskattepliktiga:

1) utfärdande av option,

2) inlösen av värdepapper som omfattas av en option,

3) kreditering för en options nettovärde vid stängning eller motsvarande förfarande,

4) kreditering för en termins nettovärde vid dess utgång eller motsvarande förfarande, samt

5) överlåtelse till en köpare av värdepapper som omfattas av en termin.

Derivativa transaktioner som avses i 1 mom. 1, 3 och 4 punkten och som gjorts tillsammans med en marknadsgarant är dock fria från stämpelskatt,

1) om marknadsgaranten har förbundit sig att fortlöpande ge köp- och försäljningsanbud på de derivativavtal som det är fråga om, och

2) om den derivativa transaktionen har bokförts på ett särskilt marknadsgarantkonto som förs av den som idkar clearingverksamhet och på vilket inte får bokföras sådana derivativa transaktioner som marknadsgaranten gör i annan egenskap, samt

3) om de risker som uppkommit för marknadsgaranten genom de derivativa transaktionerna har täckts under samma dag.

61 §

I stämpelskatt skall betalas 1 procent av premium, lösenpris, värdepappers försäljningspris eller krediterat nettovärde, till vilka inte hänförs de avgifter och förmedlingsarvoden som uppbärs av den som idkar clearingverksamhet.

62 §

Den som idkar clearingverksamhet skall månatligen på basis av sina derivativa transaktioner uppgöra en nota som utvisar den derivativa omsättningen och betala stämpelskatten till länsskatteverket senast den 10 dagen i den följande månaden.

Har stadgad stämpelskatt inte betalts inom den i 1 mom. stadgade tiden, skall länsskatteverket debitera skatten jämte skattetillägg.

92 §

Besvär över skyldighet att betala stämpelskatt och över skattens belopp kan även anföras för att bevaka statens intressen. Statens talan förs härvid av skattestyrelsen, utom i de fall som nämns i 62 § 2 mom., 81 § 1 mom., 87 § 3 mom. och 94-98 §§ och som skall avgöras av länsskatteverket, då statens talan förs av beskattningsombudet vid länsskattenämnden.

100 a §

Har skatten inte erlagts inom den tid som stadgas i 62, 84 eller 87 §, skall på den obetalda skatten i skattetillägg betalas en mark på hundra för varje kalendermånad räknat från den dag då skatten senast borde ha erlagts fram till betalningsdagen, eller om skatten har debiterats, till slutet av månaden före förfallodagen.


Denna lag träder i kraft den 16 april 1988.

Regeringens proposition 14/88
Statsutsk. bet. 8/88
Stora utsk. bet. 20/88

Helsingfors den 8 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.