299/1988

Given i Helsingfors den 31 mars 1988

Lag om ändring av 44 § lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 23 juni 1977 angående specialomsorger om utvecklingsstörda (519/77) 44 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 17 september 1982 (702/82), som följer:

44 §

För kostnader för specialomsorger, som ett kommunalförbund för specialomsorgsdistrikt bereder någon annan än en person från en kommun som hör till kommunalförbundet, skall det kommunalförbund som vederbörandes hemkommun hör till betala ersättning.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 43/87
Ekonomiutsk. bet. 1 /88
Stora utsk. bet. 9/88

Helsingfors den 31 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.