298/1988

Given i Helsingfors den 31 mars 1988

Lag om ändring av sinnessjuklagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sinnessjuklagen av den 2 maj 1952 (187/52) 9 § 1 mom., 12 §, 36 a § 2 mom. och 36 c §,

dessa lagrum sådana de lyder, 9 § 1 mom. i lag av den 17 september 1982 (694/82), 12 § och 36 a § 2 mom. i lag av den 23 juni 1977 (521/77) samt 36 c § ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 17 september 1982, och

fogas till 43 §, sådan den lyder i lag av den 14 juni 1985 (477/85), ett nytt 2 mom., som följer:

9 §

En kommunal vårdanstalt för sinnessjuka skall ordna sinnessjukvård och verkställa undersökning av sinnestillståndet i första hand för personer som har hemort enligt lagen om befolkningsböcker (141/69) i den kommun som upprätthåller anstalten eller i en medlemskommun i det kommunalförbund som upprätthåller den, och för sådana finska medborgare som vistas i kommunen och som inte har hemort i Finland enligt lagen om befolkningsböcker.


12 §

På statligt sinnessjukhus intas sinnessjuka eller andra av mentala störningar lidande personer som det är särskilt farligt eller särskilt svårt att sköta.

På statligt sinnessjukhus kan också intas andra än i 1 mom. nämnda sinnessjuka eller andra av mentala störningar lidande personer, om det från vårdsynpunkt inte är ändamålsenligt att sköta dem på en sådan kommunal vårdanstalt för sinnessjuka som nämns i 9 §.

På statligt sinnessjukhus kan sådana personers sinnestillstånd undersökas vilkas sinnestillstånd enligt 25 eller 33 § eller 36 a § 2 mom. skall undersökas på sinnessjukhus.

Beslut om intagning på statligt sinnessjukhus skall fattas av medicinalstyrelsen.

36 a §

Om det för utredning av någons behov av sinnessjukvård är nödvändigt, kan medicinalstyrelsen förordna att en i 1 mom. nämnd person skall tas in på sinnessjukhus för undersökning av sinnestillståndet, dock för högst 30 dagar. Medicinalstyrelsens beslut verkställs av den kommun eller det kommunalförbund som upprätthåller vårddistriktet och som vid behov skall ordna sådan sinnessjukvård för patienten som stadgas i 9 §.

36 c §

Kostnaderna för en i 33 § nämnd undersökning av sinnestillståndet skall betalas av statens medel.

43 §

Om inte annat avtalats skall ersättning som avses i 1 mom. betalas av den kommun eller det kommunalförbund som upprätthåller vårddistriktet och som i enlighet med 9 § 1 mom. skall ordna sinnessjukvård för patienten. Om kommunen är medlem i flera kommunalförbund för vårddistrikt, skall kommunalförbundet för det vårddistrikt som kommunen hör till betala ersättningen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 43/87
Ekonomiutsk. bet. 1 /88
Stora utsk. bet. 9/88

Helsingfors den 31 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.